Blog

 

İİK’nın 363/1 maddesi gereğince, icra hukuk mahkemesi kararlarına karşı istinaf yoluna başvuru süresi tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gündür. Tarafların 10 günlük yasal süre içerisinde süre tutum dilekçesi sunmaları halinde, süre tutum dilekçesini sunan tarafa gerekçeli karar tebliğ edilir ve süre tutum dilekçesi sunan taraf gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 10 günlük yasal süre içerisinde ayrıntılı istinaf dilekçesini sunmak zorundadır. Aksi halde, ayrıntılı istinaf dilekçesini sunmamış sayılır. HMK’nın 342/2. maddesinde, istinaf dilekçesinde bulunması gereken hususlar düzenlenmiş, aynı maddenin (e) bendinde istinaf sebepleri ve gerekçesinin dilekçede gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu husus emredici kuraldır. HMK’nın 355. maddesi gereğince, kamu düzenine aykırı olmayan bir istinaf sebebi istinaf dilekçesinde gösterilmemiş ise, istinaf mahkemesince re’sen dikkate alınamaz. Çünkü, istinaf incelemesi, istinaf dilekçesinde belirtilen sebep ve gerekçelerle sınırlı olarak yapılır. Kararda kamu düzenine aykırılık da görülmediğinden ve süresinde istinaf sebep ve gerekçelerini içerir dilekçe sunulmadığından davalı/alacaklının istinaf başvurusunun reddine karar vermek gerekmiştir.


(2004 s. İİK m. 363) (6100 s. Hukuk Muhakemeleri K m. 342, 355)

Yukarıda ayrıntıları belirtilen mahkeme kararının süresi içinde istinafen incelenmesi davalı/alacaklı tarafından talep edilmekle, görevlendirilen Üye Hakim tarafından hazırlanan ön inceleme raporu dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra heyetçe yapılan müzakere sonucunda duruşma açılmaksızın GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Davacı/borçlu vekili, davalının müvekkili aleyhine başlattığı kambiyo senetlerine özgü takibin uzun süre takipsiz bırakıldığını beyan ederek zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılmasına karar verilmesini talep etmiş, davalı/alacaklı vekili ise 3 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde zamanaşımını kesen işlemlerde bulunduklarını beyan ederek davanın reddine karar verilmesini TALEP ETMİŞTİR.
Mahkemece, davanın kabulüne KARAR VERİLMİŞTİR.

Davalı/alacaklı vekili 05.12.2016 tarihinde sunduğu süre tutum dilekçesinde; gerekçeli karar tebliğinden sonra gerekçeli istinaf dilekçesi sunacacağını beyan etmiş, davalı vekiline gerekçeli karar 15.12.2016 tarihinde tebliğ edilmiş, davalı vekilinin süresinde istinaf sebeplerini bildirir dilekçe sunmaması üzerine dosya 27.01.2017 tarihinde DAİREMİZE GÖNDERİLMİŞTİR.

İİK’nın 363/1 maddesi gereğince, icra hukuk mahkemesi kararlarına karşı istinaf yoluna başvuru süresi tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 10 GÜNDÜR. Tarafların 10 günlük yasal süre içerisinde süre tutum dilekçesi sunmaları halinde, süre tutum dilekçesini sunan tarafa gerekçeli karar tebliğ edilir ve süre tutum dilekçesi sunan taraf gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 10 günlük yasal süre içerisinde ayrıntılı istinaf dilekçesini SUNMAK ZORUNDADIR. Aksi halde, ayrıntılı istinaf dilekçesini sunmamış sayılır.

HMK’nın 342/2 nci maddesinde, istinaf dilekçesinde bulunması gereken hususlar düzenlenmiş, aynı maddenin (e) bendinde istinaf sebepleri ve gerekçesinin dilekçede gösterilmesi GEREKTİĞİ BELİRTİLMİŞTİR. Bu husus EMREDİCİ KURALDIR. HMK’nın 355 inci maddesi gereğince, kamu düzenine aykırı olmayan bir istinaf sebebi istinaf dilekçesinde gösterilmemiş ise, istinaf mahkemesince re’sen dikkate alınamaz.
Çünkü, istinaf incelemesi, istinaf dilekçesinde belirtilen sebep ve gerekçelerle sınırlı olarak yapılır.

Davalı/alacaklı vekili, 05.12.2016 tarihli süre tutum dilekçesinde, yalnızca mahkeme kararının hukuka aykırı olduğunu belirtmiş, gerekçeli kararın tebliğinden sonra ayrıntılı istinaf dilekçesini sunacağını beyan etmiş, davalı vekiline gerekçeli karar 15.12.2016 tarihinde tebliğ edilmiş, davalı vekili ayrıntılı istinaf DİLEKÇESİ SUNMAMIŞTIR. Bu durumda, davalı süre tutum dilekçesinde istinaf sebep ve gerekçesini göstermediğinden karar yalnızca kamu düzenine aykırılık YÖNÜNDEN İNCELENECEKTİR. Kararda kamu düzenine aykırılık da görülmediğinden ve süresinde istinaf sebep ve gerekçelerini içerir dilekçe sunulmadığından davalı/alacaklının istinaf başvurusunun reddine karar VERMEK GEREKMİŞTİR.

H Ü K Ü M :Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

HMK’nın 342/2-e bendi, 352. ve 355 inci maddeleri gereğince;
1-İstinaf dilekçesinde, istinaf sebepleri ve gerekçelerinin ayrıntılı olarak gösterilmediği, ilk derece mahkemesi kararında kamu düzenine aykırılık da bulunmadığı anlaşıldığından davalı/alacaklının İSTİNAF BAŞVURUSUNUN REDDİNE,
2-İstinafa başvuru tarihi itibariyle 79,70-TL istinaf başvurma ve istinaf karar tarihi itibariyle 31,40-TL istinaf karar harcı peşin alındığından ve yeterli görüldüğünden, fazla alınan 143,50-TL temyiz başvurma harcı ile 29,20-TL temyiz karar harcı toplamı olan 172,70-TL’ nin talep halinde ve karar kesinleştiğinde davalıya iadesine,
3-İstinaf yargılaması sırasında duruşma açılmadığından, davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
4-Davalı tarafından yapılan istinaf yargılama giderlerinin kendisini üzerine bırakılmasına,
Dair, dosya üzerinde yapılan ön inceleme ve müzakere neticesinde, HMK’nın 361/1 inci maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren bir aylık süre içerisinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. 08.02.2017

Kaynak:Corpus
UYARI: Firmamızca basılı ortamdan elektronik ortama aktarılan içtihat metni, tarafımızdan içeriği etkilenmeyecek şekilde değiştirilmiş ve değişikliği yapan algoritma TESCİL ettirilmiştir. Tescil edilmiş içtihat metninin Corpus sözleşmesinde belirtilen amaçlar dışında herhangi bir ortamda (elektronik veya yazılı) bulundurulması/kullanılması durumunda firmamız tüm kanuni haklarını KULLANACAKTIR.

Bir önceki yazımız olan GENEL SUYA EL ATMANIN ÖNLENMESİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.