Blog

 

İstemin Özeti : 26.4.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 1.5.2014 tarihinde yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin, “III.Matrah, Nispet ve İndirim” başlıklı bölümünün “B.Oran” alt bölümündeki “2. İndirimli Orana Tabi Bazı Mal ve Hizmetlere İlişkin Açıklamalar” başlıklı düzenlemenin “2.1.3.Net alan” başıklı kısmındaki “Net alan deyimi “konut içerisinde duvarlar arasında kalan temiz alan” olarak tanımlanan faydalı alanı ifade etmekte olup, plan ve proje gereği konut dışında bir amaçla kullanılacak bölümleri de ihtiva eden inşaatlarda indirimli oran sadece konut olarak kullanılacak bölümlere uygulanır.

Net alanın hesaplanması konusunda aşağıdaki şekilde hareket edilir:

a) Balkon, kömürlük, garaj, asansör boşluğu ve benzeri yerler, konutlardan ayrı olarak kullanılmaları mümkün olmadığından prensip olarak net alan HESABINA DAHİLDİR.
b) Faydalı alan genel olarak duvar yüzlerinde 2,5 cm sıva bulunduğu kabul edilerek, proje üzerinde gösterilmiş bulunan kaba yapı boyutlarının her birinden 5’er cm. düşülmek suretiyle hesaplanır.

Ancak; konutlarda kapı ve pencere şeritleri, duman ve çöp bacası çıkıntıları, ışıklıklar ve hava bacaları, karkas binalardaki kolonların duvarlardan taşan dişleri, bir konuttaki balkonların veya arsa zemininden 0,75 m.den yüksek terasların toplamının 2 m²’si çok katlı binalarda yapılan çekme katların etrafında kalan ve ticaret bölgelerinde zemin katların komşu hududuna kadar uzamasıyla meydana gelen teraslar, çok katlı binalarda genel giriş, merdiven, sahanlıklar ve asansörler, iki katlı tek ev olarak yapılan konutlarda iç merdivenlerin altında 1,75 m. yüksekliğinden az olan yerler, bodrumlarda konut başına bir adet, konutun bulunduğu bina dışında konut başına 4 m²’den büyük olmamak üzere yapılan kömürlük veya depo, kalorifer dairesi, yakıt deposu, sığınak, kapıcı dairesi, müşterek hizmete ayrılan depo, çamaşırlık, bina içindeki garajlarla bina dışında konut başına 18 m²’den büyük olmamak üzere yapılan garajlar, faydalı ALAN DIŞINDADIR.

Bina dışındaki kömürlük ve depoların 4 m²’yi, garajların 18 m²’yi aşan kısmı, ait oldukları konutun faydalı alanına dahil edilirler.” ile “3. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması” başlıklı düzenlemenin “3.1.3 İade Hesabına Dahil Edilebilecek Yüklenilen katma değer vergisi” bölümünde “3.1.3.1 Genel Olarak” alt başlığıyla yapılan düzenlemede yer alan “Örnek 2” deki “150 m²’nin altındaki bir konutun inşasına yönelik olarak yapılan harcamalar (arsa bedeli dâhil), genel yönetim giderleri (akaryakıt, büro malzemeleri, reklam, komisyon, temizlik malzemeleri ve benzeri) ve ATİK’lerden işleme isabet eden paya ilişkin olarak yüklenilen katma değer vergisi, işlemin bünyesine giren vergiler KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

150 m²nin altındaki konut teslimlerine yönelik iade taleplerinde, konutun yapımıyla ilgili harcamalar nedeniyle yüklenilen vergiler iade hesabına dâhil edilebilecek, konutun yapımı için zorunlu olmayan harcamalar nedeniyle yüklenilen vergiler iade hesabına DÂHİL EDİLMEYECEKTİR.

Dolayısıyla bir arada bulunan konutların ortak kullanımına ait olan sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak üzere düzenlenmiş çocuk parkı, bahçe düzenlemesi, havuz, pergole, kamelya, çim ekimi, spor alanı, alışveriş merkezi gibi alanlara ilişkin konutun yapımı için zorunlu olmayan harcamalar nedeniyle yüklenilen katma değer vergisi iade hesabına DÂHİL EDİLEMEYECEKTİR.

Ancak arazinin yapısından dolayı yapılması zorunlu olan site içi çevre düzenlemeleri (istinat duvarı, perde duvarı, site çevre duvarları, site içi zemin sertleştirme ve benzeri işler) nedeniyle yüklenilen vergilerin iade hesabına dâhil EDİLMESİ MÜMKÜNDÜR.” şeklindeki düzenlemelerin yürütmesinin durdurulmasına karar veren Danıştay Dördüncü Dairesinin 10.12.2014 gün ve E:2014/4835 sayılı kararına İTİRAZ EDİLMİŞTİR.

Danıştay Tetkik Hâkimi…Düşüncesi : İtiraz dilekçesinde ileri sürülen nedenler, Danıştay Dördüncü Dairesince verilen yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görüldüğünden, itirazın kabulüyle kararın kaldırılması GEREKTİĞİ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, süresinde kayda geçen itiraz dilekçesi incelendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27’nci maddesinin (2) işaretli fıkrasında; Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri KURALA BAĞLANMIŞTIR.

Maddede öngörülen koşulların gerçekleştiği gerekçesiyle verilen yürütmenin durdurulması kararına karşı itiraz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, kararın, “Net Alan” a ilişkin kısmının kaldırılmasını gerektirecek NİTELİKTE BULUNMAMIŞTIR. Yukarıda değinilen kuralda aranan şartların birlikte gerçekleşmediği anlaşılan “Örnek 2″ye ilişkin kısmı yönünden yürütmenin durdurulmasında ise yasaya UYGUNLUK GÖRÜLMEMİŞTİR.

Açıklanan nedenlerle, Danıştay Dördüncü Dairesince verilen yürütmenin durdurulması kararının “Net alan” ile ilgili hüküm fıkrasına karşı yapılan itirazın reddine; “Örnek 2” ile ilgili hüküm fıkrasına karşı yapılan itirazın kabulüyle davaya konu bu kısım yönünden yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına, 25.03.2015 tarihinde OYÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLDİ.

X- KARŞI OY

İtiraz dilekçesinde ileri sürülen nedenler, Danıştay Dördüncü Dairesince verilen kararın; “Net alan” bölümüyle ilgili yürütmenin durdurulmasına ilişkin hüküm fıkrasının da kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görüldüğünden, itirazın kabulüyle kararın bu kısmının da kaldırılması gerektiği oyuyla karara katılmıyoruz.
XX- KARŞI OY

İtiraz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, Danıştay Dördüncü Dairesince verilen kararın; “Örnek 2” yönünden de istemin kabulünü gerektirecek durumda bulunmadığından, itirazın bu yönden de reddi gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

Bir önceki yazımız olan ISLAHA KARŞI ZAMANAŞIMI DEF'İ İLERİ SÜRELEMEZ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.