Blog

 

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin yetkisizlik nedeniyle reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalının kendisinden maddi yardım istediğini,davalının hesabına toplam 4.200 Euro gönderdiğini, Türkiye’ye izne geldiğinde davalının bu paraları ödeyemeyeceğini ancak kendisinin yapmış olduğu tekstil işine ortak olmasını istediğini, teklifini kabul ederek ortak olduğunu, ancak kazançtan pay alamadığı gibi aldığı ödünç paraları da ödemediğini 4.200 Euro’nun dava tarihi itibariyle kur değeri olan 2.916,00 TL’den toplam 12.248,00 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan TAHSİLİNİ İSTEMİŞTİR.

Davalı, yetkili mahkemenin İzmir Mahkemeleri olduğunu belirterek yetkisizlik kararı VERİLMESİNİ DİLEMİŞTİR.

Mahkemece, davanın yetki nedeniyle reddine, kararın kesinleşmesine müteakip talep halinde dosyanın yetkili İzmir (Nöbetçi) Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

1-HMK’nın 6 ncı maddesi hükmü uyarınca kural olarak yasada aksine hüküm bulunmadıkça davanın açıldığı tarihte davalının ikametgahı sayılan yer mahkemesi yetkili ise de, davacının istemi ödünç sözleşmesinden kaynaklanan para alacağı olduğuna göre Türk Borçlar Kanunu 89. (eski B.K’nın 73.) maddesi gereğince para borcu alacaklıya götürülerek ödenmesi gereken borçlardan olduğundan davacının ikametgahı mahkemesi DE YETKİLİDİR. Davacının ikametgahı Balıkesir/Bandırma olup, borcun ifa edileceği yer itibariyle yetkili mahkeme Bandırma Mahkemesi olduğundan, mahkemece işin esasının incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde yetkisizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, BOZMA NEDENİDİR.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan sebeplerle temyiz edilen hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan harcır iadesine HUMK’un 440/III-3 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 27/04/2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Bir önceki yazımız olan OBJEKTİF DEĞER ARTTIRICI UNSUR başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.