Blog

 

 Açık cezaevindeki hükümlünün cep telefonu cezası kaldırıldı. Manisa’nın Salihli Açık Cezaevi’nde hükümlü bulunduğu sırada, üniversite sınavına başvuru için ÖSYM bürosuna götürüldüğünde üzerinde cep telefonu bulununca hakkında tutanak tutulan R..’ın, 11 gün hücre hapsine çarptırıldığı kararı, Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi ‘üniversite binası cezaevi infaz kurumu değildir’ Nitelikli yağma suçundan Salihli Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan R..’ın, cep telefonu bulundurmak eylemi nedeniyle 5275 sayılı

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 44/3-g maddesi uyarınca 11 gün süreyle hücreye koyma cezasıyla cezalandırılmasına dair anılan Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığının 14/01/2016 tarihli ve 2016/4 sayılı kararına yönelik şikayetin reddine ve disiplin cezası kararının onanmasına ilişkin Salihli İnfaz Hakimliğinin 11/02/2016 tarihli ve 2016/78 esas, 2016/128 sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair Salihli Ağır Ceza Mahkemesinin 09/03/2016 tarihli ve 2016/215 değişik iş sayılı kararıyla ilgili olarak;

Dosya kapsamına göre, hükümlü hakkındaki hücreye koyma disiplin cezasına dayanak olarak gösterilen 5275 s. Kanunun 44 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında, onbir günden yirmi güne kadar hücreye koyma cezasını gerektirir eylem olarak, aynı fıkranın (g) bendi “Her türlü ateşli silâh, mermi, patlayıcı madde, kesici, delici, yaralayıcı, bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, boğucu, bayıltıcı, kör edici gaz ve ecza, her türlü zehir ve uyuşturucu ilâç ve madde, cep telefonu, telsiz ve sair elektronik haberleşme aracını kuruma sokmak, bulundurmak, kullanmak” biçiminde düzenlenmiş olup, somut olayda, hükümlünün cep telefonu bulundurduğu Salihli Meslek Yüksekokulu binasının ceza infaz kurumu niteliğinde olmadığı, benzer bir olay nedeniyle verilen YARGITAY 10. Ceza Dairesinin 07/04/2014 tarihli ve 2014/2918 esas, 2014/2406 sayılı kararında da belirtildiği üzere, bu durumda hükümlü hakkında belirtilen kanun maddesi uyarınca disiplin cezası verilemeyeceği gözetilmeksizin, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309 uncu maddesi uyarınca anılan Kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14/11/2016 gün ve 94660652-105-45-10186-2016-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesiyle Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;

TÜRK MİLLETİ ADINA

Kanun yararına bozma talebine dayanılarak YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Salihli Ağır Ceza Mahkemesinin 09/03/2016 tarihli ve 2016/215 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nun 309 uncu maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 23.01.2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Kaynak:Corpus
UYARI: Firmamızca basılı ortamdan elektronik ortama aktarılan içtihat metni, tarafımızdan içeriği etkilenmeyecek şekilde değiştirilmiş ve değişikliği yapan algoritma TESCİL ettirilmiştir. Tescil edilmiş içtihat metninin Corpus sözleşmesinde belirtilen amaçlar dışında herhangi bir ortamda (elektronik veya yazılı) bulundurulması/kullanılması durumunda firmamız tüm kanuni haklarını KULLANACAKTIR.

Bir önceki yazımız olan EŞİNİN HASTALIĞIYLA İLGİLENMEYEN EŞE MANEVİ TAZMİNAT başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.