Blog

 

Davacı-davalı erkeğin, eşinin hastalığı ile ilgilenmemesi davalı-davacı kadının kişilik haklarına saldırı oluşturur. O halde davalı-davacı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminat (TMKm.174/2) takdiri gerekir.Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm taraflarca temyiz edilmekle, evrak okunup GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-davalı erkeğin tüm, davalı-davacı kadının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz İTİRAZLARI YERSİZDİR.

2-Davacı-davalı erkeğin, eşinin hastalığıyla ilgilenmemesi davalı-davacı kadının kişilik haklarına saldırı oluşturur. O halde davalı-davacı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminat (TMKm.174/2) takdiri gerekirken, isteğin reddi doğru bulunmamış, BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda (2.) bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerin ise yukarıda (1.) bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın Mustafa’ya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 143.50 TL temyiz başvuru harcı peşin yatırıldığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran Yasemin’e geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ. 25.04.2017

Kaynak:Corpus
UYARI: Firmamızca basılı ortamdan elektronik ortama aktarılan içtihat metni, tarafımızdan içeriği etkilenmeyecek şekilde değiştirilmiş ve değişikliği yapan algoritma TESCİL ettirilmiştir. Tescil edilmiş içtihat metninin Corpus sözleşmesinde belirtilen amaçlar dışında herhangi bir ortamda (elektronik veya yazılı) bulundurulması/kullanılması durumunda firmamız tüm kanuni haklarını KULLANACAKTIR.

Bir önceki yazımız olan BASININ HABER VERME HAKKI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.