Blog

 

 

Dava, geç teslim nedeni ile uğranılan kira kaybı alacağının tahsili istemine ilişkindir. Taraflar arasında imzalanan satış sözleşmesinin “gayrimenkulün teslimi ve kullanılması” başlıklı kısmında gayrimenkulün inşaat süresi 30 ay olarak düzenlenmiştir. Her iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde, alacaklı, temerrüde düşen borçludan TBK.125. vd. (BK. 106. vd.) maddeleri çerçevesinde aynen ifa ve gecikmeden dolayı uğradığı zararının veya aynen ifayı reddederek müspet zararının yahut sözleşmeyi feshederek menfi zararının tazminini seçimlik olarak isteyebilir. Somut uyuşmazlıkta davacı, sözleşmeye ayakta tutarak geç teslim nedeni ile uğradığı zararın tazminini istemektedir.

Bu durumda, gerek sözleşme gerekse TBK. 125. vd. (BK. 106 vd.) maddelerine göre fiili teslim tarihine kadarki süre için davacı zararını talep etmekte haklıdır. Mahkemece, sözleşme kapsamında belirlenen 06.10.2011 tarihinden 01.07.2012 tarihine kadar hesaplanan süre için kira tazminatına hükmedilmiştir. Ne var ki, davacının taşınmazı 23 Ekim 2011 tarihinde Van İlinde meydana gelen deprem dolayısıyla eksiklikleri ile birlikte işgal ettiğini belirten 04.12.2011 tarihli tutanakla fiilen teslim aldığı dosya kapsamında anlaşılmaktadır. Öyleyse, mahkemece sözleşme kapsamında teslim edilmesi gereken tarih ile fiili teslim tarihi olan 04.12.2011 tarihine kadar ki dönem için geç teslimden doğan zarar yönünden kira kaybı belirlenerek hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekir.

(6098 s. Borçlar K m. 125) (818 s. BK m. 106)

Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Van Memursen Projesinden 06.04.2009 tarihinde imzaladığı sözleşmeyle konut satın aldığını sözleşmede teslim süresinin 30 ay olarak belirlendiğini ancak teslim edilmesi gereken tarihte teslim edilmediğini ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 800.00. TL’nin davalıdan tahsilini istemiş, ıslahla dava değerini 3.260,00 TL’YE YÜKSELTMİŞTİR.

Davalı, 04.12.2011 tarihli işgal tutanağıyla davacının bu tarihte konutu teslim aldığını savunarak davanın REDDİNİ DİLEMİŞTİR.

Mahkemece, davanın kabulü ile, 3.260,00 TL nin ıslah tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının REDDİ GEREKİR.

2-Dava, geç teslim nedeniyle uğranılan kira kaybı alacağının tahsili İSTEMİNE İLİŞKİNDİR. Taraflar arasında imzalanan satış sözleşmesinin “gayrimenkulün teslimi ve kullanılması” başlıklı kısmında gayrimenkulün inşaat süresi 30 ay OLARAK DÜZENLENMİŞTİR. Her iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde, alacaklı, temerrüde düşen borçludan TBK.125. vd. (BK. 106. vd.) maddeleri çerçevesinde aynen ifa ve gecikmeden dolayı uğradığı zararının veya aynen ifayı reddederek müspet zararının yahut sözleşmeyi feshederek menfi zararının tazminini seçimlik olarak isteyebilir. Somut uyuşmazlıkta davacı, sözleşmeye ayakta tutarak geç teslim nedeniyle uğradığı zararın TAZMİNİNİ İSTEMEKTEDİR. Bu durumda, gerek sözleşme gerekse TBK. 125. vd. (BK. 106 vd.) maddelerine göre fiili teslim tarihine kadarki süre için davacı zararını talep ETMEKTE HAKLIDIR. Mahkemece, sözleşme kapsamında belirlenen 06.10.2011 tarihinden 01.07.2012 tarihine kadar hesaplanan süre için kira TAZMİNATINA HÜKMEDİLMİŞTİR. Ne var ki, davacının taşınmazı 23 Ekim 2011 tarihinde Van İlinde meydana gelen deprem dolayısıyla eksiklikleriyle birlikte işgal ettiğini belirten 04.12.2011 tarihli tutanakla fiilen teslim aldığı dosya KAPSAMINDA ANLAŞILMAKTADIR. Öyleyse, mahkemece sözleşme kapsamında teslim edilmesi gereken tarihle fiili teslim tarihi olan 04.12.2011 tarihine kadar ki dönem için geç teslimden doğan zarar yönünden kira kaybı belirlenerek hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu davanın yazılı şekilde kabulüne yönelik hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, BOZMA NEDENİDİR.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bent gereğince hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 222,70 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 08/03/2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Kaynak:Corpus
UYARI: Firmamızca basılı ortamdan elektronik ortama aktarılan içtihat metni, tarafımızdan içeriği etkilenmeyecek şekilde değiştirilmiş ve değişikliği yapan algoritma TESCİL ettirilmiştir. Tescil edilmiş içtihat metninin Corpus sözleşmesinde belirtilen amaçlar dışında herhangi bir ortamda (elektronik veya yazılı) bulundurulması/kullanılması durumunda firmamız tüm kanuni haklarını KULLANACAKTIR.

Bir önceki yazımız olan İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.