Blog

A photo by Clem Onojeghuo. unsplash.com/photos/HYNOp2CUcbYİcra ve İflas Kanununun 257. maddesi; “rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz malların ve alacaklar ile diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir” hükmünü taşımaktadır. Aynı maddenin 2. fıkrası ise; “vadesi gelmemiş borçlar için ise belli koşulları taşıması halinde” ihtiyati haciz kararı verilebileceğini belirtmektedir. Davalı-karşı davacı gerek rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş, gerekse henüz vadesi gelmemiş bir para borcu alacağından bahsedilmesi mümkün değildir. Buna göre davalı-karşı davacı aracı ve taşınmazı üzerine ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından, erkeğin davasının kabulü, kusur belirlemesi, nafakaların miktarı, erkek lehine hükmedilen tazminatlar, nafaka ve tazminat taleplerinin reddi, vekalet ücretiyle ihtiyati haciz kararı yönünden; davalı-karşı davacı erkek tarafından ise, kadının davasının kabulü, kusur belirlemesi, tazminatların miktarı ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-karşı davacı erkeğin tüm, davacı-karşı davalı kadının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz İTİRAZLARI YERSİZDİR.

2- İcra ve İflas Kanununun 257 nci maddesi; “rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz malların ve alacaklarla diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir” HÜKMÜNÜ TAŞIMAKTADIR. Aynı maddenin 2 nci fıkrası ise; “vadesi gelmemiş borçlar için ise belli koşulları taşıması halinde” ihtiyati haciz kararı VERİLEBİLECEĞİNİ BELİRTMEKTEDİR. Davalı-karşı davacı erkeğin gerek rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş, gerekse henüz vadesi gelmemiş bir para borcu alacağından bahsedilmesi MÜMKÜN DEĞİLDİR. Buna göre davalı-karşı davacı kadının aracı ve taşınmazı üzerine ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.

SONUÇ:Tcmyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz ilam harcının temyiz eden Ergün’e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 136.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran Ebru’ya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ. 16.03.2016

 

Bir önceki yazımız olan EŞİN AŞIRI KISKANÇ DAVRANMASI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.