Blog

mahkeme yargıtay danıştayİcra müdürlüğünce yapılan ihale sonucu alınan taşınmaza ilişkin %18 olarak hesaplanan KDV oranının, % 1’e indirilmesi istemiyle açılan davanın ADLİ YARGI YERİNDE görülmesi gerektiği hakkında.

Davacı, Muğla 1. İcra Dairesi Müdürlüğünün E:2014/ 3554 sayılı dosyasında satışa sunulan daireyi 15.09.2015 tarihinde yapılan ihaleye katılarak 208.000,00 TL bedelle satın aldığını, bu bedel üzerinden %18 oranında tahakkuk ettirilen 37.440,00 TL tutarındaki Katma Değer Vergisini 09.10.2015 tarihinde ihtirazı kayıtla ödediğini; daha sonra 16.10.2015 tarihli dilekçe ile, Muğla 1.İcra Dairesi Müdürlüğüne başvurarak, dairenin net alanının 150,00 m2 den küçük olmasına rağmen %18 olarak tahakkuk ettirilen hatalı KDV işleminin iptal edilmesini, KDV oranının %1 olarak belirlenerek fazladan ödemiş olduğu 35.360,00 TL’nin iade edilmesini istediğini; bunun üzerine Muğla 1. İcra Dairesinin, 19.10.2015 tarihli Karar Tensip Tutanağında; satışı istenilen gayrimenkul ilgili olarak hazırlanmış olan 18.02.2015 tarihli bilirkişi raporunda gayrimenkulün(konut) 168,70 m2 brüt alana sahip olduğunun belirtildiğini, taşınmazın satışının bilirkişi raporlarına istinaden hazırlanmış olduğunu,15.09.2015 tarihinde satışı yapılan taşınmazın satış işleminin İcra Mahkemesinin 2015/933 muhabere sayılı 29.09.2015 tarihli yazılarıyla kesinleşmiş olduğunu, bu aşamadan sonra gayrimenkulun alanının tespit edilemeyeceğini ve Lİ.K’nun 16 ncı maddesi gereğince şikayet yolunun açık olduğunu belirterek, talebim reddettiğini; mimari projede yaptığı incelemede dairenin net alanının 115,50; Maliye Bakanlığının net alan tanımına giren hususları dikkate alarak yapmış olduğu incelemede 133,50 m2 olduğunu hesapladığım ifade ederek; satın aldığı taşınmazın net alanının 150,00 m2 den küçük olması nedeniyle %1 olarak tahakkuk ettirilmesi gerekirken, usul ve yasalara aykırı olarak %18 olarak tahakkuk ettirilen Muğla 1. İcra Dairesi Müdürlüğünün E:2014/ 3554 sayılı dosyayla ilgili 19.10.2015 tarihli kararının iptali, KDV oranının %1 olarak belirlenmesiyle fazladan ödemiş olduğu 35.360,00 TL’nin faiziyle birlikte iadesine karar verilmesi istemiyle, 23.10.2015 tarihinde, hasımsız olarak adli yargı yerinde DAVA AÇMIŞTIR.

MUĞLA İCRA HUKUK MAHKEMESİ; 27.1.2016 gün ve E:2015/258, K:2016/25 sayı ile, İcra ve İflas Kanunu’nun Şikayet ve Şartlar başlıklı 16 ncı maddesinin, “Kanunun, hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır…”, Şikayet Üzerine Yapılacak Muameleler başlıklı 17 nci maddesinin, “Şikayet icra mahkemesince, kabul edilirse şikayet olunan muamele ya bozulur, yahut düzeltilir. / Memurun sebepsiz yapmadığı veya geciktirdiği işlerin icrası emrolunur.” hükümlerini içerdiği; Vergi Usul Kanunu’nun, Kanunun Şümulü başlıklı 1’inci maddesinin, “Bu kanun hükümlerinin ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır.”, Bölge İdare Mahkemeleri İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanun’un Vergi Mahkemelerinin Görevleri başlıklı 6 ncı maddesinin, “Vergi Mahkemeleri “a) Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalanla tarifelere ilişkin davaları… çözümler” hükümlerini içerdiği; icra dairesi tarafından yapılan ihale sonucu vergi alınması işleminin kanuna aykırılığı iddiasının, yukarıda atıf yapılan maddeler uyarınca, şikayet yoluyla İcra Mahkemesinde çözümlenmesi gerektiği ileri sürülebilir ise de; icra mahkemesinin yetkisinin, anılan işlemin kanuna uygun olup olmadığının tespitiyle işlemin iptaliyle sınırlı bulunduğu; YARGITAY 12. HD.nin 19.02.2015 tarih E.2014/29160 – K.2015/3305 sayılı bir kararında “… Şikayetçi ihale alıcısının, KDV’nin %18 değil, %1 oranında alınması talebinin reddine dair 25.02.2014 tarihli icra müdürlüğü işleminin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, re’sen Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı şikayete dahil edilerek şikayetin kabulüyle müdürlük kararının kaldırılmasına, %1 oranı üzerinden 410 TL KDV alınması gerektiğine ve yargılama gideriyle vekalet ücretinin müteselsilen davalılardan alınarak davacı şikayetçiye verilmesine karar VERİLDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR. İhale alıcısının icra mahkemesine başvurusu, icra müdürlüğünce hesaplanan KDV oran ve miktarına ilişkin olup, Vergi Dairesi Başkanlığı, icra takibinin tarafı olmadığından hasım olarak değerlendirilemez.” görüşüne yer vermiş olduğu; dolayısıyla icra mahkemesinin, denetimi altında bulunmaları nedeniyle icra ve iflas daireleriyle ilgili icrai karar verebilir ise de, İ.İ.K.’den kaynaklı sınırlı yetkisi nedeniyle, davanın tarafı olamayacak olan vergi dairesi aleyhine icrai bir karar oluşturmasının hukuka uygun olmayacağı; somut olayda, K.D.V’nin Vergi Dairesi’nce tahsil edilmiş olması nedeniyle, salt icra müdürünün ret işleminin iptali sorunu çözemeyeceğinden, mahkemelerindeki davada taraf sıfatı bulunmayan bir kurum aleyhine de icrai hüküm oluşturulamayacağı gerekçesiyle; davaya bakmaya adli yargı yolunun görevli olmaması nedeniyle dilekçenin görev yönünden reddine, davacının yetkili ve görevli Muğla Vergi Mahkemesinde dava açmakta muhtariyetine karar vermiş; bu karar temyiz EDİLMEKSİZİN KESİNLEŞMİŞTİR.
Bu kez Davacı vekili; müvekkili tarafından icra kanalıyla satın alınan konut niteliğindeki taşınmazın alanının 150 m2’nin altında bulunması nedeniyle, KDV oranının %1 olması gerekirken %18 oranından uygulanmasının usul ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle; fazla alınan 35.360,00 TL. KDV’nin, ödeme tarihi olan 09.10.2015 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalı idareden alınarak müvekkiline iadesi istemiyle; 18.2.2016 tarihinde Muğla Vergi Dairesi Başkanlığına karşı idari yargı yerinde DAVA AÇMIŞTIR.
MUĞLA VERGİ MAHKEMESİ; 23.2.2016 gün ve E:2016/295, K:2016/196 sayı ile, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun “Şikayet ve Şartlar” başlıklı 16 ncı maddesinde; “Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır. Bir haklan yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet olunabilir.” hükmünün; “Şikayet üzerine yapılacak muameleler” başlıklı 17 nci maddesinde; “Şikayet tetkik merciince, kabul edilirse şikayet olunan muamele ya bozulur, yahut düzeltilir. Memurun sebepsiz yapmadığı veya geciktirdiği işlerin icrası emrolunur.” hükmünün; “Tetkik mercii” başlıklı 4 üncü maddesinde; “İcra ve iflas dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikayetlerle itirazların incelenmesi icra tetkik mercii hakimi yahut kanun gereğince bu görev kendisine verilmiş olan hakim tarafından yapılır. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşüyle Adalet Bakanlığınca icra tetkik merciinin birden fazla dairesi kurulabilir. Bu durumda icra tetkik mercii daireleri numaralandırılır. İcra tetkik merciinin birden fazla dairesi bulunan yerlerde iş dağılımı ve buna ilişkin esaslar, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca belirlenir. Her icra tetkik mercii hakimi, kendisine Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca dönüşümlü olarak bağlanan icra ve iflas dairelerinin muamelelerine yönelik şikayetleri ve itirazları inceler, bu dairelerin gözetim ve denetimlerini yapar, idari işlerine bakar. İcra yetkisini haiz sulh mahkemelerinin muamelelerine karşı vuku bulacak şikayet ve itirazların tetkik mercii o MAHKEMENİN HAKİMİDİR.” hükmünün yer aldığı; hal böyle iken, İcra Müdürlüğü tarafından yürütülen takibe ilişkin olarak yapılan ihale sonucunda alınan taşınmaza ilişkin, icra müdürlüğünce yapılan katma değer vergisi tahakkukunun kanuna aykırılığı iddiasının şikayet yoluyla İcra Mahkemesinde çözümleneceği, Mahkemenin incelemeyi, söz konusu icra dosyası üzerinde yaparak, anılan işlemin kanuna uygun olup olmadığı hususunda karar vereceği; adli yargılamanın bir parçasını oluşturan bu uyuşmazlığın, İcra Müdürlüğünün tesis ettiği bir işlemden kaynaklandığı gözetildiğinde, bu işlemin yasaya uygun olup olmadığının adli yargı yerince çözümlenmesi gerektiği; nitekim, Uyuşmazlık Mahkemesinin 13.05.2013 gün ve E:2013/250, K2013/651 sayılı kararının da bu yönde olduğu gerekçesiyle; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 15’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi uyarınca, davanın görev yönünden reddine karar vermiş, bu karar temyiz EDİLMEKSİZİN KESİNLEŞMİŞTİR.
İNCELEME VE GEREKÇE:
Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün, Nuri NECİPOĞLU’nun Başkanlığında, Üyeler: Ali ÇOLAK, Yusuf Ziyaattin CENİK, Alaittin Ali ÖĞÜŞ, Süleyman Hilmi AYDIN, Mehmet AKBULUT ve Yüksel DOĞAN’ın katılımlarıyla yapılan 9.5.2016 günlü toplantısında:
1-İLK İNCELEME: Dosya üzerinde 2247 sayılı Yasanın 27 nci maddesi uyarınca yapılan incelemeye göre; adli ve idari yargı yerleri arasında anılan Kanun’un 14 üncü maddesinde öngörülen biçimde olumsuz görev uyuşmazlığı doğduğu, idari yargı dosyasının, davacı vekilinin istemi üzerine son görevsizlik kararını veren mahkemece adli yargı dosyası da temin edilmek suretiyle mahkememize gönderildiği ve usule ilişkin herhangi bir noksanlık bulunmadığı anlaşıldığından, adli ve idari yargı yerleri arasında doğan görev uyuşmazlığının esasının incelenmesine oy birliğiyle karar verildi.
II-ESASIN İNCELENMESİ: Raportör-Hakim Taşlan ÇELİK’in, davanın çözümünde adli yargının görevli olduğu yolundaki raporuyla dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen YARGITAY Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim ÇİFTÇİ’nin davada adli yargının, Danıştay Savcısı Yakup BAL’ın ise davada idari yargının görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Dava, Muğla 1. İcra Dairesi Müdürlüğü’nün E:2014/3554 sayılı dosyası kapsamında ihale sonucu alınan taşınmaza ilişkin olarak, fazladan hesaplanan katma değer vergisi tahakkuku nedeniyle icra müdürlüğüne yapılan başvurunun reddi işleminin; katma değer vergisinin %1 oranında hesaplanması gerekirken %18 oranında hesaplandığı ileri sürülerek iptali ve fazladan tahsil edilen verginin, ödeme tarihinden itibaren faiziyle birlikte iadesi İSTEMİYLE AÇILMIŞTIR.
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun “Şikayet ve Şartlar” başlıklı 16 ncı maddesinde; “(Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.) Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır.
Bir haklan yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet olunabilir.” hükmüne; “Şikayet üzerine yapılacak muameleler” başlıklı 17 nci maddesinde; “Şikayet icra mahkemesince, kabul edilirse şikayet olunan muamele ya bozulur, yahut düzeltilir.
Memurun sebepsiz yapmadığı veya geciktirdiği işlerin icrası emrolunur.” hükmüne; “Tetkik mercii” başlıklı 4 üncü maddesinde ise; “Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.)
(Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/1 md.) İcra ve iflas dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikayetlerle itirazların incelenmesi icra mahkemesi hakimi yahut kanun gereğince bu görev kendisine verilmiş olan hakim tarafından yapılır. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşüyle Adalet Bakanlığınca icra mahkemesinin birden fazla dairesi kurulabilir. Bu durumda icra mahkemesi daireleri numaralandırılır. İcra mahkemesinin birden fazla dairesi bulunan yerlerde iş dağılımı ve buna ilişkin esaslar, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Her icra mahkemesi hakimi, kendisine Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca dönüşümlü olarak bağlanan icra ve iflas dairelerinin muamelelerine yönelik şikayetleri ve itirazları inceler, bu dairelerin gözetim ve denetimlerini yapar, idari işlerine bakar.
İcra yetkisini haiz sulh mahkemelerinin muamelelerine karşı vuku bulacak şikayet ve itirazların icra mahkemesi o MAHKEMENİN HAKİMİDİR.” hükmüne YER VERİLMİŞTİR.
Olayda, davacının, Muğla 1. İcra Dairesi Müdürlüğünün E:2014/ 3554 sayılı dosyası kapsamında satışa sunulan Muğla İli, Menteşe İlçesi, Karabağlar Mevkii, tapunun 1158 ada, 27 parsel numarasında kayıtlı 6.169,74 m2 büyüklüğündeki taşınmaz üzerine inşa edilmiş 9053/616974 arsa paylı C Blok 1. kat 5 nolu bağımsız bölümü, 15.09.2015 tarihinde yapılan ihaleye katılarak 208.000,00 TL bedelle satın aldığı, satış işleminin kesinleşmesinden sonra anılan bedel üzerinden %18 oranında tahakkuk ettirilen 37.440,00 TL tutarında Katma Değer Vergisi ödediği; daha sonra, taşınmazın net alanının 150,00 m2’den küçük olduğundan bahisle, %18 olarak tahakkuk ettirilen KDV işleminin iptal edilmesini, KDV oranının %1 olarak belirlenerek fazladan ödemiş olduğu 35.360,00 TL’nin iadesini istediği; isteminin Muğla 1. İcra Dairesi Müdürlüğünün 19.10.2015 gün ve E:2014/ 3554 sayılı kararıyla reddedildiği; bunun üzerine, başvurusunun reddine ilişkin işleminin iptaliyle fazladan tahsil edilen verginin, ödeme tarihinden itibaren faiziyle birlikte iadesi istemiyle dava AÇTIĞI ANLAŞILMIŞTIR.
2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun “Vergi Mahkemelerinin Görevleri” başlıklı 6 ncı maddesinde, Vergi Mahkemelerinin genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarıyla tarifelere ilişkin davalarla, bu konularla ilgili olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları ve diğer kanunlarla verilen işleri çözümleyeceği hükmüne YER VERİLMİŞTİR.
Mevzuat hükümleriyle somut olay birlikte irdelendiğinde, İcra Müdürlüğü tarafından yürütülen takip kapsamında yapılan ihale sonucunda alınan taşınmaza ilişkin, icra müdürlüğünce verilen % 18 oranında KDV ödenmesine dair kararın, kanuna aykırılığı iddiasının şikayet yoluyla İcra Mahkemesinde çözümleneceği, mahkemenin incelemeyi, söz konusu icra dosyası üzerinde yaparak; anılan işlemin kanuna uygun olup olmadığı hususunda karar VERECEĞİ KUŞKUSUZDUR. Adli yargılamanın bir parçasını oluşturan bu uyuşmazlığın, İcra Müdürlüğünün tesis ettiği bir işlemden kaynaklandığı gözetildiğinde, bu işlemin yasaya uygun olup olmadığının adli yargı yerince çözümlenmesinin gerektiği SONUCUNA VARILMIŞTIR.
Belirtilen nedenlerle, davanın görüm ve çözümünde adli yargı yeri görevli olduğundan, Muğla İcra Hukuk Mahkemesince verilen görevsizlik kararının KALDIRILMASI GEREKMİŞTİR.
SONUÇ : Davanın çözümünde ADLİ YARGININ görevli olduğuna, bu nedenle Muğla İcra Hukuk Mahkemesi’nin 27.1.2016 gün ve E:2015/258, K:2016/25 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 9.5.2016 gününde OYBİRLİĞİ KESİN OLARAK karar verildi.

 

Bir önceki yazımız olan YABANCI MAHKEME KARARLARININ ONAYLANMASI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.