Blog

images
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 07.12.2015 tarihli 2015/17303 Esas ve 2015/30595 Karar sayılı ilamında özetle;
Çeke dayalı takip, genel yetkili yer olan borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesinde (HMK 6. md.), muhatap bankanın bulunduğu yer ödeme yeri sayıldığından buradaki icra dairesinde (HMK 10. md.) veya İİK’nun 50/1. maddesi uyarınca çekin keşide edildiği yerdeki icra dairesinde yapılabilir. Somut olayda ise icra takibine konu çek için dosyasında ihtiyati haciz kararı verilmiş, söz konusu ihtiyati haciz kararına dayanılarak takip başlatılmıştır. Takip dayanağı çekte keşide yeri Cizre olup, muhatap banka ise İş Bankasının Şırnak Cizre şubesidir. Ancak; itiraz eden borçluya ödeme emri Osmaniye adresinde tebliğ edilmiştir. Bu durumda; mahkemece, borçlunun yetki itirazının kabulüne karar verilmesi gerekirken, ihtiyati haciz kararını veren mahkemenin bulunduğu yer icra dairesinin yetkili olduğu gerekçesi ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Alacaklı tarafından borçlular hakkında çeke dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı, ödeme emrinin tebliği üzerine borçlu Okçular Süt Mamülleri Sanayi Tic.A.Ş’nin yasal sürede icra mahkemesine yaptığı başvuruda, takipte Osmaniye İcra Dairelerinin yetkili olduğunu belirterek yetkiye itiraz ettiği, ayrıca imza, borç ve faize de itirazının bulunduğu, mahkemece yetki, faize yönelik itirazların reddine karar verildiği, kararın muteriz borçlu tarafından ihtiyati haciz kararının verildiği yargı çevresindeki icra müdürlüklerinin yetkili olmadığı gerekçesiyle temyiz edildiği görülmektedir.

Hukuk Genel Kurulu’nun 15.01.2014 tarih ve 2013/12-476 Esas, 2014/5 Karar sayılı kararında, ihtiyati haciz kararını veren mahkemenin bulunduğu yer icra dairesinde takip yapılabileceğine ilişkin İİK’nun 50. maddesi yollamasıyla kıyasen uygulanması gereken 1086 sayılı HUMK’nun 12 nci maddesinin, 6100 sayılı HMK’da karşılığı olan bir düzenleme bulunmadığı ve bu nedenle, ihtiyati haciz kararının uygulanmasından sonra bu kararı veren mahkemenin bulunduğu yer icra dairesinin, salt o yer mahkemesince ihtiyati haciz kararı verilmesi nedeniyle yetkili hale gelmeyeceğinin kabul edilmesi üzerine, Dairemizce, anılan karar doğrultusunda içtihat değişikliğine gidilerek, ihtiyati haciz kararını veren mahkemenin bulunduğu yer icra dairesinin, icra takibi için yetkili olamayacağı SONUCUNA VARILMIŞTIR.

Çeke dayalı takip, genel yetkili yer olan borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesinde (HMK 6. md.), muhatap bankanın bulunduğu yer ödeme yeri sayıldığından buradaki icra dairesinde (HMK 10. md.) ve ayrıca İİK’nun 50/1 inci maddesi uyarınca çekin keşide edildiği yerdeki icra dairesinde yapılabilir.

Somut olayda, icra takibine konu 22/08/2013 keşide tarihli, 20.000,00 TL bedelli çek için İstanbul 33. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2013/410 D.İş Esas, 2013/419 Karar sayılı dosyasında 18/09/2013 tarihli ihtiyati haciz kararı verilmiş, söz konusu ihtiyati haciz kararına istinaden TAKİP BAŞLATILMIŞTIR.

Takip dayanağı çekte keşide yeri Cizre olup, muhatap banka ise İş Bankasının Şırnak CİZRE ŞUBESİDİR. İtiraz eden borçluya ödeme emri Osmaniye adresinde TEBLİĞ EDİLMİŞTİR.

O halde mahkemece, borçlunun yetki itirazının kabulüne karar verilmesi gerekirken, ihtiyati haciz kararını veren mahkemenin bulunduğu yer icra dairesinin yetkili olduğu gerekçesiyle istemin reddi yönünde hüküm TESİSİ İSABETSİZDİR.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428 inci maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.12.2015 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan BÜTÜNLEYİCİ PARÇANIN HACZİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.