Blog

imagesDava mirasçılardan birinin mirası reddi halinde terekenin intikali durumuna ilişkindir.TMK’nın 611.maddesindeki “Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi hak sahiplerine geçer” hükmü uyarınca; mirası reddedenlerin miras paylarının diğer mirasçılara intikal şeklinin kararda gösterilmesi gerekir. Bu hüküm karşısında, miras payı tamamen mirası reddeden mirasçılardan mirası reddetmeyen davacıya geçmiş olacaktır.Buna ilişkin Yargıtay’ın kararı şu şekildedir:

Dava, mirasçılık belgesi verilmesine ilişkindir.Davacı Gülbahar A., murisi(babası) Mustafa A’un 21.12.2013 tarihinde öldüğünü, diğer mirasçıların tamamının mirası reddettiklerini ,bu nedenle muris Mustafa A’nın tek mirasçısı olarak davacının mirasçı olduğunu gösterecek şekilde mirasçılık belgesi verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüyle muris Mustafa Al.’nın mirası (20) pay kabul edilerek; (5) payının murisin eşi Satey A’ya, (3) payının murisin kızı Feride A’ya, (3) payının murisin oğlu Cumali A’ya, (3) payının murisin kızı Hecran ‘ya, (3) payının murisin kızı Gülbahar A’ya, (3) Payının murisin oğlu Ayhan A’ya aidiyetine, Ayhan, Feride A, Cumali A, Satey A ve Hecran A’nın murisleri olan babaları Mustafa Al’nın mirasını reddetmeleri hususunun terekenin paylaşımı sırasında gözönünde bulundurulmasına karar verilmiştir.

Hükmü davacı vekili, mirasçılık belgesinde mirası reddedenlerin miras paylarının davacı mirasçıya intikal şeklinin kararda gösterilmesi gerektiği belirterek temyiz etmiştir.

Mirasçılık belgesi verilmesi hususu Türk Medeni Kanunu’nun 598 inci maddesinde düzenlenmiştir. Mirasçılık belgesi, aksi ispat edilinceye kadar adına düzenlenmiş bulunan kişi ve kişilerin mirasçılığı lehine bir karine oluşturur. Bu belge; muris mirasçıları arasındaki irs (soy) ilişkisini göstermesi yanında mirasın (terekenin) mirasçılara intikalini de sağlayıcı bir işleve sahiptir. Bu nedenlerle; mirası reddeden (TMK m. 605/1) mirasçı veya mirasçılar varsa düzenlenecek mirasçılık belgesinde, mirasçılık sıfatına sahip olan kişi veya kişilerle miras paylarının gösterilmesi ve mirası ret durumuna işaret edilmekle yetinilmemesi; mirası ret nedeniyle, mirasçılık sıfatını kaybedenlerin ve bunların payının akıbetinin (kime kalacağının)’da gösterilmesi gerekir. Bu bakımdan; verilen mirasçılık belgesinde yasal mirasçılarla bunların miras paylarının gösterilmesi yerinde ise de; “mirası reddin hukuki sonuçlarının terekenin paylaştırılmasında dikkate alınmasına” şeklindeki kabul hatalı olmuştur.

TMK’nın 611 maddesi”ndeki “Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi hak sahiplerine geçer” hükmü uyarınca; mirası reddedenlerin miras paylarının diğer mirasçılara intikal şeklinin kararda gösterilmesi gerekir. Bu hüküm karşısında, mirası reddeden mirasçılardan Ayhan A, Feride A), Cumali A, Satey A ve Hecran A’nın miras payı tamamen mirası reddetmeyen davacı Gülbahar A’a geçmiş olacaktır.

Sonuç olarak mahkemece, temyize konu kararda olduğu şekilde ret durumu yokmuş gibi yasal mirasçılar ve miras payları gösterildikten ve mirası reddeden mirasçılar işaret edildikten sonra; mirası reddeden mirasçılar gözönüne alındığında mahkemece “yasal mirasçılar Ayhan A, Feride A, Cumali A, Satey A ve Hecran A’nın mirası ret durumu nedeniyle muris Mustafa Aun yasal mirasçısı sıfatını kaybetmiş oldukları ve bunların miras payının davacı Gülbahar A’a intikal etmiş olduğu; böylece muris Mustafa A’nın mirasının tamamı (1) pay kabul edilerek (1) payının davacı kızı Gülbahar A’ya intikal edeceğinin belirtilmesine” şeklinde karar oluşturulmalıdır.

Mahkemece, belirtilen hususlar gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 13.04.2015 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

T.C. YARGITAY 14.HUKUK DAİRESİ

ESAS:2015/2207   KARAR:2015/3974  TARİH:13.04.2015

Bir önceki yazımız olan RÜŞVET SUÇUNA TEŞEBBÜS başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.