Blog

işçiİşçi işveren aleyhine bir davada tanık olarak dinlenmiş ve işveren aleyhine ifade vermiştir,İşveren aleyhine ifade vermesi nedeniyle iş sözleşmesi feshedilirse işçiye ihbar tazminatı ve kötü niyet tazminatı ödenmesi gerekmektedir. İşverenlerin davalarında tanık olarak işçilerin aleyhlerine ifade vermeleri nedeniyle işçilerin iş sözleşmelerinin feshedilmesi haksız fesihtir.İşveren aleyhine tanıklık yapan işçinin kıdem tazminatı hakkı için Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin kararına konu olan davada işçinin çalışma süresinin 1 yıldan az olduğu anlaşılmaktadır.Yargıtay Kararı’na konu olan davada işçinin çalışma süresi 1 yıl ve üzerinde olmadığı için işçi kıdem tazminatına hak kazanamamıştır.Ayrıca işçinin iş güvencesi kapsamında olmadığı da dosyadan anlaşılmaktadır.Bu nedenle işe iade kararı yerine kötü niyet tazminata hükmedilmiştir. Buna ilişkin karar şu şekildedir:

“Taraflar arasındaki ihbar,kıdem ve kötü niyet tazminatı,fazla çalışma ve izin ücreti,ikramiye, bayram, hafta ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesi davasının yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde temyizen incelenmesi taraflar avukatınca istenilmesi ve davacı avukatınca da duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 03.05.2005 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı adına Avukat E.TK ile karşı taraf adına Avukat H.K. geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre davacının işverene karşı dava açan diğer bir işçinin açmış olduğu davada tanıklık yaptığı ve bunun ardından işverence iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmaktadır.Davacının diğer dosyada tanıklık yaptığı sabit olup, davacı tanıkları da tanıklık sebebiyle iş sözleşmesinin feshedildiğine dair beyanda bulunmuşlardır. Bu durumda kötü niyet tazminatının kabulüne karar verilmelidir.

3-Davacı işçi fazla çalışma ücreti ile bayram ve genel tatil ücretlerinin ödendiğini fesihten sonra düzenlenen iki ayrı ibranamede kabul etmiştir.Böyle olunca anılan isteklerin reddi  gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten bozulmasına, davalı yararına takdir edilen 400YTL duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, davacı yararına takdir edilen 400YTL duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,oybirliği ile karar verildi.

T.C. YARGITAY

9.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO:2004/21000   KARAR:2005/15399     TARİH:03.05.2005

Bir önceki yazımız olan KAYIP-KAÇAK BEDELİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.