Blog

* BONODAKİ ŞİRKET KAŞESİ ÜZERİNDEKİ İMZALAR7b98bac423425030_630x350

Özet: Bonoda keşidecinin atacağı tek imza yeterli olup, bononun ön yüzündeki ikinci imzanın atılması zorunluluğu olmadığından şirket kaşesi dışına atılan imza aval olarak değerlendirilir (HGK.nun 05/10/2011 tarih ve 2011/12-480 sayılı kararı). Somut olayda kambiyo takibine konu edilen bonoda, keşideci ….De.Mob.Ltd.Şti. olup, senet ön yüzündeki borçluya ait iki imzanın şirket kaşesi üzerinde olduğu, açıkta imzanın bulunmadığı görülmektedir. Bu durumda her iki imza da kaşe üzerinde olup açıkta imzası olmayan borçlunun senetten şahsi sorumluluğu bulunmayacağından mahkemece, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

(6102 Türk Ticaret K m. 701, 702, 776, 778)

Bonoya dayalı kambiyo takibinde borçlu, takibe konu senetteki iki imzayı müdürü olduğu keşideci K….De.Mob.Tic.Ltd.Şti. adına attığını, senetteki borçtan şahsi sorumluluğunun bulunmadığını ileri sürerek takibin iptalini istemiş, mahkemece senet üzerinde borçluya ait iki imzanın mevcut olduğu, imzalardan birinin temsilcisi olduğu şirket adına, diğerinin gerçek şahıs adına atıldığı gerekçesiyle davanın reddine KARAR VERİLMİŞTİR.

TTK.nun 776/1-g maddesi gereğince, takip konusu belgenin kambiyo vasfını taşıması için “senedi tanzim edenin imzasını” ihtiva ETMESİ ZORUNLUDUR. Anılan maddede sorumluluk için sadece imzadan söz edilmiş, birden fazla imzanın bulunması koşul OLARAK ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR. TTK.nun 778 inci maddesi göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanun’un 678 inci maddesi gereğince şirket yetkilisinin şirket kaşesi dışında senet üzerine atmış olduğu imza bizatihi kendisini sorumlu kılar. Yine TTK.nun 778 inci maddesi göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanun’un 701 ve 702 nci maddeleri gereğince, keşideci imzası dışında bononun ön yüzüne konulan her imza aval şerhi sayılır. Aval için sadece imza yeterli olup, ayrıca ad ve soyadın yazılması GEREKLİ DEĞİLDİR.

Senedin keşideci bölümünde şirket temsilcisinin elinden çıkmış iki imzanın bulunması halinde, imzalardan şirket kaşesi üzerine atılanın şirketi, açığa atılan diğer imzanın ise imza sahibinin şahsı adına atılmış olduğunun KABULÜ ZORUNLUDUR. Zira, senetteki borçtan sorumlu olmak için keşidecinin tek imzası yeterli olup, birden fazla imza atılmasına GEREK BULUNMAMAKTADIR.

Bu açıklamalar ışığında sorumluluk doğması için keşidecinin atacağı tek imza yeterli olup, bononun ön yüzündeki ikinci imzanın atılması zorunluluğu olmadığından şirket kaşesi dışına atılan imza aval olarak değerlendirilir(HGK.nun 05/10/2011 tarih ve 2011/12-480 sayılı kararı).

Somut olayda kambiyo takibine konu edilen bonoda, keşideci ….De.Mob.İnş. Ot.Gıd.Tek.Tur.San.Tic.Ltd.Şti. olup, senet ön yüzündeki borçluya ait iki imzanın şirket kaşesi üzerinde olduğu, açıkta imzanın BULUNMADIĞI GÖRÜLMEKTEDİR.

Bu durumda her iki imza da kaşe üzerinde olup açıkta imzası olmayan borçlunun senetten şahsi sorumluluğu bulunmayacağından mahkemece, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm TESİSİ İSABETSİZDİR.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428 inci maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.01.2015 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas : 2014/26264
Karar : 2015/355
Tarih : 13.01.2015

Bir önceki yazımız olan TELLALLIK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ İSTEMİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.