Blog

yarrgtay.jpg
Yargıtay 2. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararının başvurulacak yasa yolu açıkça belirtilmediği gerekçesiyle bozulmasına hükmetti.

 

T.C
YARGITAY 
2.CEZA DAİRESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
YARGITAY İLAMI

 Esas No : 2010/9338
Karar No : 2012/579
Tebliğname No : 2 – 2008/145292

İNCELENEN KARARIN;   MAHKEMESİ : Menderes Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 18/09/2007
NUMARASI : 2005/388 (E) ve 2007/482 (K)
SANIK : G.H
SUÇ : Elektrik Enerjisi Hırsızlığı
HÜKÜM : Beraat
TEMYİZ EDEN : Katılan Vekili
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : BozmaDosya incelenerek gereği düşünüldü;
2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 40/2.fıkrasında; “Devlet işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve merciilerine başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır” hükmüne yer verilmiş, bu düzenlemeye paralel olarak 5271 Sayılı CMK’nın 34/2. maddesinde; “Kararda başvurulabilecek kanun yolu, süresi, mercii ve şekilleri belirtilir”,

232/6.maddesinde ise; “Hüküm fıkrasında 223.maddeye göre verilen kararın ne olduğunun uygulanan kanun maddelerinin, verilen ceza miktarının, kanun yollarına başvurma ve tazminat isteme olanağının bulunup bulunmadığının, başvuru olanağı varsa süresi ve merciinin tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir” şeklinde emredici düzenleme yapılmış,

Aynı yasanın 40.maddesinin 1.fıkrasında kusuru olmaksızın bir süreyi geçirmiş olan kişinin, eski hale getirme isteminde bulunabileceği, 2.fıkrasında ise yasa yoluna başvuru hakkının kendisine bildirilmemesi halinde kişinin kusursuz sayılacağı belirtilmiştir.

Açıklanan tüm bu düzenlemeler karşısında;
Hak sahibi olanlar bakımından gerek yüze karşı gerekse yoklukta verilen hüküm ve kararlarda yasa yolu bildiriminin; başvurulacak yasa yolu, başvuru yapılacak mercii, başvurunun şekli, süresi ve bu sürenin ne şekilde başlayacağını kapsayacak ve hiçbir duraksamaya, yanıltıcı ifadeye yer vermeyecek biçimde yapılması zorunludur.

Sanık K.H müdafiinin yüzüne karşı verilen hükümde kararın tefhim tebliğden itibaren 7 gün içinde temyiz edilebileceği belirtilerek katılanların yanıltıldığı, dolayısıyla yasa yolu bildiriminin yönetimince yapılmadığı, bu durumun ön sorun olarak ele alınması gerektiği gözetilerek, gerekçeli kararın “hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içinde hükmü veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle, Yargıtay nezdinde temyiz yasa yoluna başvurulabileceğine” dair açıklamalı olarak sanık Kamuran Hepşen müdafiine tebliği ile tebligat ilmuhaberi (alındı belgesi) ile birlikte verilmesi halinde, temyiz dilekçesi de eklenerek incelenmek üzere iadesinin mahallince sağlanması için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına GÖNDERİLMESİNE, 19.01.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir önceki yazımız olan Yargıtay Görüş Değiştirdi; "Sahte Senet İddiası İcra Takibini Durdurmaz" başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.