Archives: Ekim 2014

yarrgtay.jpg
Yargıtay 2. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararının başvurulacak yasa yolu açıkça belirtilmediği gerekçesiyle bozulmasına hükmetti.

 

T.C
YARGITAY 
2.CEZA DAİRESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
YARGITAY İLAMI

 Esas No : 2010/9338
Karar No : 2012/579
Tebliğname No : 2 – 2008/145292

Devamını Oku..

yargıtay

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 2014/9285 esas ve 2014/11622 karar sayılı kararı ile , HMK 209. maddesindeki sahtecilik iddiası ile daha önce verdiği kararlardan döndü.Daha önce bu iddia ile takibin duracağını belirten Yargıtay,artık takibin durmayacağını,bu maddedeki ifadenin genel mahkemelerdeki davalarda senedin delil olarak kullanılamayacağına ilişkin olduğunu,icra takibine etkisi olamayacağını belirtiyor

Takibin kesinleşmesi öncesi veya sonrasında takibe konu senedin sahteliğinin iddia edilmesi, HMK’nun 209. maddesi uyarınca takibin durdurulması sonucunu doğurmaz. Anılan hüküm, genel mahkemelerde davalarla ilgili olarak senedin hiçbir işleme esas alınamayacağını, başka bir anlatımla delil olarak kullanılamayacağını öngörmekte olup, icra takibine etkisi yoktur. Somut olayda Asliye Ticaret Mahkemesineit davasında tedbiren takibin durdurulması talebinin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. O halde, mahkemece şikayetin kabulü gerekir.

Devamını Oku..

durustluk_ilkesine_uymayan_avukatin_aldigi_vekalet_ucreti_h47731YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/8076
KARAR: 2014/5065

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı … Bankası AŞ avukatınca duruşmalı, davalı M… tarafından duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı … Bankası TAŞ vekili avukat T… ile davalı asil M… ve vekili avukat H… ile davacı vekili avukat Y…’in gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Devamını Oku..

mobbing_glrYargıtay 22. Hukuk Dairesi, işe iade talebiyle açılan davanın temyiz başvurusunda, ‘mobing iddialarında, mahkemelerce ceza davalarındaki gibi şüphe götürmez kanıt aramaya yer olmadığı’ hükmüne vardı

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin red kararıyla sonuçlanan bir işe iade davasının yapılan temyiz başvurusunda, mahkemelerin “mobing iddialarında ceza davalarında olduğu gibi şüphe götürmez somut deliller aramasına yer olmadığına” karar verdi. İzmir’de işten çıkarılan bir özel banka çalışanının  işe iade davasına ilişkinYargıtay 22. Hukuk Dairesi’nde yapılan temyiz incelemesinde, mobbing davaları açısından emsal teşkil edebilecek bir karara varıldı.  

Devamını Oku..

AnaSayfaSlide-3YARGILAMADA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER
5235 Sayılı Kanunun 5. Maddesinde 6545 sayılı yasanın 45. Maddesi ile yapılan değişiklik ile   Asliye Ticaret Mahkemeleri tek hakimli mahkemeler olmaktan çıkarılarak karma heyetli bir  mahkeme haline getirilmiştir. Bu değişiklik ile ticaret mahkemelerinin görev alanına giren davaların yargılaması mahkemelerin tek hakimli hale gelmeden önceki heyet halinde çalıştığı durum ile tek hakimli mahkeme olarak çalıştığı durumun bir karması oluşturulmuştur. Bu yönüyle kanun koyucu ticaret mahkemesinin görev alanına giren davaların büyük bir kısmının tek hakim tarafından görülüp karara bağlanması sağlanarak  tek hakim ile yargılamasının pratikliğinden faydalanılmak istenmiştir. Diğer yandan da ticari davalar içinde özellik arz eden  özellikle mutlak ticari davaların heyet halinde yargılamasının yapılarak üç hakimin denetim ve gözetiminde hataları minimize edilmesi düşünülmüştür.

Devamını Oku..