Blog

judgedit.jpgAvukatlık mesleğinin mahiyeti ve icrasında kamu yararı bulunduğunun kuşkusuz olması ve adaletin eksiksiz sağlanmasında savunmanın dayanağı ile güç kaynağının kamu yararı olması bakımından, avukatlık mesleğinin ifasında engelleyici girişimlerin ve bazı hallerde avukattan bilgi ve belge saklama şeklinde gelişen eylemlerin doğrudan kamu yararın örseleyici nitelikte olduğu açıktır. Bu bağlamda, adaletin sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin avukata verilmesi görevi yalnız devlet memurları bakımından değil, bağımsız idari otoriteler tarafından da geçerlilik teşkil etmelidir.

Bu bakımdan avukata, görevini yerine getirirken yardımcı olması zorunlu tutulan kuruların yanı sıra BDDK, SPK, Rekabet Kurumu gibi bağımsız idari otoritelerin de eklenmesi hususunu düzenleyen 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 22.05.2014 tarihinde meclise sunulmuştur. Sunulan işbu kanun teklifi ile, kanunda yazılı olan yükümlülüğün kamu görevlisi olmayanlar açısından da yaptırıma bağlanması, kamu görevlisi olanlar açısından ise yükümlülük ihlalinin yaptırımı tereddüde yer vermeyecek mahiyette somutlaştırılması amaçlanmaktadır.

Sunulan kanun teklifi, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Avukatlığın Amacı başlıklı ikinci maddesinin üçüncü fıkrasının  ‘diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘bağımsız idari otoriteler’ ibaresi ve son fıkra olmak üzere ‘kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bu kurumların avukatın gerek duyduğu bilgiyi elde edinmesine engel olmaları ve belge ya da bilgiyi vermekten kaçınmaları halinde ilgililer hakkında failin kamu görevlisi olup olmadığına bakılmaksızın TCK 257. madde hükümlerinin uygulanacağı şeklinde düzenlenmesini öngörmektedir.

Bir önceki yazımız olan Meclise Sunulan Soma Önergesi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.