Blog

Ünal Hukuk Bürosu Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Esas: 2013/11466 Karar: 2013/14907 TEMERRÜT NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ VE KİRA ALACAĞI KİRACININ KİRA BEDELİNİ ELDEN ÖDEDİĞİ İDDİASININ İSPAT ŞEKLİ Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye, alacak davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, temerrüt sebebiyle kiralananın tahliyesi ile 8.000. TL kira alacağının tahsiline ilişkindir. Mahkemece tahliye davasının kabulüne,8000. TL kira alacağının davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.Davacı, davalının 01.01.2011 başlangıç tarihli, bir yıl süreli kira sözleşmesi ile davacının taşınmazında kiracı olduğunu, 10.09.2012 keşide, 12.09.2012 tebliğ tarihli temerrüt ihtarına rağmen davalı kiracının 01.03.2011-1.12.2011 tarihleri için aylık kira 350 TL den, 01.01.2012-01.09.2012 tarihleri için aylık kira 500 TL’den toplam 8000 TL kira bedelini yasal 30 günlük sürede ödemediğini bu sebeple de davalının temerrüde düştüğünü ileri sürerek kiralanandan tahliyesini ve 8000 TL kira alacağının tahsilini talep etmiştir. Davalı, kira bedellerini elden ödediğini, sadece 2012/ Haziran ayından itibaren aylık 400 TL’den altı aylık 2400 TL kira borcunun bulunduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece temerrüt nedeniyle tahliyeye ve 8000 TL kira alacağının tahsiline karar verilmiştir. 1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde bir isabetsizlik bulunmamasına göre temyiz eden davalının tahliyeye ilişkin ve aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2- Davalının ödemeye ilişkin temyiz itirazlarına gelince; davalı kiracı 2012/ Haziran öncesi kiraları elden ödediğini savunmaktadır. Bu durumda kira borcunun ödendiğini kanıtlama yükümlülüğü davalı kiracıdadır. Davalı kiracı ödeme savunmasını yazılı belge ile kanıtlayamadığına göre delil listesinde ”her tür kanıt ” demek suretiyle yemin deliline de dayanmış olduğundan davalıya yemin teklif hakkı hatırlatılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, bu husus gözardı edilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır. SONUÇ:Yukarıda 1 nolu bentte yazılı nedenlerle tahliyeye ilişkin hükmün ONANMASINA, yukarıda 2 nolu bentte yazılı nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, onanan kısım için aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz eden davalıdan alınmasına, 06.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir önceki yazımız olan PAYLI MÜLKİYETE KONU TAŞINMAZIN KİRALANMA USUL VE ŞARTLARI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.