Blog

Ünal Hukuk Bürosu

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Esas: 2013/8827 Karar: 2013/16925 PAYLI MÜLKİYETE KONU TAŞINMAZIN KİRALANMA USUL VE ŞARTLARI PAYDAŞLARIN AKTİF DAVA EHLİYETİ

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, Dairemizin 18.03.2013 gün ve 2013/1684-2013/4644 sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilmesi üzerine bu defa davacı tarafından yasal süresinde karar düzeltme isteminde bulunulmuş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava kira alacağının tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen karar davalının temyizi üzerine Dairemizin18.03.2013 tarih ve 1684/4644 sayılı kararı ile bozulmuş, bozma kararı üzerine davacı vekili süresinde karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.

1-Düzeltilmesi istenen Yargıtay ilamıyla bunda atıf yapılan mahkeme kararında yazılı gerekçeler ve dosyada mevcut belgeler karşısında davacının tahliye istemine yönelik karar düzeltme isteği yerinde görülmediği gibi karar düzeltme istemi 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 440.maddesinde yazılı hallerden hiç birine de uymadığından İİK.nın 366.ve HUMK.nın 442.maddeleri uyarınca REDDİNE

2-Davacının alacağa yönelik karar düzeltme istemine gelince; Kiralanan taşınmaz paylı mülkiyete konu olup, davacının tapudaki payı 3/16’dır. Kira sözleşmesi L… ve müşterekleri ile davalı arasında düzenlenmiştir. Kiralayan konumundaki L…’da kiralananın paydaşlarındandır. Sözleşmeyi davacı L… ve müşterekleri adına vekil olarak imzalamıştır. Bozma ilamında her ne kadar icra takibinin kiralayan sıfatı bulunmayan ve sözleşmeyi kefil sıfatıyla imzalayan Ş… tarafından yapıldığı davanın da aynı şekilde açıldığı, bu durumda davanın aktif dava ehliyeti yönünden reddi gerektiği belirtilmiş ise de tapu kaydından anlaşıldığı üzere davacının da kiralananda payı bulunduğu bu yönü ile kiralayanlar arasında yer aldığı bölünebilir kira alacağı bakımından davacının aktif dava ehliyetinin bulunduğu, davacının kira parasından kendi payına isabet eden kısmını dava ve takip konusu yapabileceği, bu defaki incelemede anlaşılmıştır. Bu yönüyle davacının alacak yönünden karar düzeltme istemi yerindedir. Açıklanan nedenlerle davacı vekilinin alacağa ilişkin karar düzeltme isteğinin kabulü ile Dairemizin 18.03.2013 tarih ve 1684/4644 sayılı bozma kararının alacağa ilişkin bölümünün kaldırılarak yerel mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan karar düzeltme harcının karar düzeltme talebinde bulunan davacıya iadesine, 17.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir önceki yazımız olan Yargılamanın Yenilenmesi Koşulları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.