Blog

IMG_3456

Davacı, davalıya ait alışveriş merkezinin otoparkına aracını park ettiğini bagaj camı kırılarak araç içerisinde bulunan eşyaların çalındığını, davalının kusurlu olduğunu ileri sürerek maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Davalı davacının gerçek zararından sorumludur. Davacı aracından çalındığını iddia ettiği malzemelerinin miktarını ispat etmelidir. Mahkemece, olay tarihinde araçta bulunan eşyaların miktarı ve o tarihteki değeri belirlenerek sonuca uygun karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki tüketiciyi koruma kanunundan kaynaklanan davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalıya ait alışveriş merkezinin otoparkına aracını park ettiğini bagaj camı kırılarak araç içerisinde bulunan eşyaların çalındığını, davalının kusurlu olduğunu ileri sürerek zararı olan 15.378,00 TL maddi ve 7500 TL manevi tazminatın faizi ile ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı davanın reddine dilemiştir.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm davalı ve müdahil tarafından temyiz edilmiştir.

1-Asli müdahil S… Güvenlik A.Ş hakkında hüküm kurulmadığından temyiz dilekçesinin reddi gerekir.

2-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki benden kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

3-Davalı aracında çalınan eşyaların bilgisayar, 2900 adet tanıtım ilanı, 800 adet el broşürü, 4000 adet kataloğ olduğunu belirtip fatura değerleri üzerinden talepte bulunmuştur. Talep edilen miktara kusur indirimi yapılarak hüküm kurulmuştur. Davalı davacının gerçek zararından sorumludur. Davacı aracından çalındığını iddia ettiği malzemelerinin miktarını ispat etmelidir. Mahkemece, olay tarihinde araçta bulunan eşyaların miktarı ve o tarihteki değeri belirlenerek sonuca uygun karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda birinci bent gereğince temyiz dilekçesinin reddine, ikinci bent uyarınca sair temyiz itirazlarının reddine, üçüncü bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 03.10.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi. ( 13. HUKUK DAİRESİ, E. 2013/11859, K. 2013/24225)

 

Bir önceki yazımız olan DANIŞTAY'DAN AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN 11. MADDESİ'NİN 1. FIKRASINA DURDURMA KARARI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.