Blog

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair 6495 sayılı ve 12.07.2013 kabul tarihli torba yasa 02.08.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yasa ile getirilen düzenlemeler şöyle sıralanabilir;

1.2918 sayılı kanunda yapılan değişiklik ile sürücü belgelerinin süreli olarak verileceği, belgelerin geçerlilik süreleri, yenilenmesinde aranacak şartlar ile diğer usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği, yenilenen sürücü belgelerinden harç alınmayacağı ve geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanan sürücüye 343 Türk Lirası idari para cezası verilerek ve sürücü belgesinin geri alınması öngörülmüştür.

2.2918 sayılı kanuna eklenen ek madde ile ilk defa sürücü belgesi alanların en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edileceği, aday sürücülüğün süresi, aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme ve yeniden sürücü belgesi alma şartları ile diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenleneceği, aday sürücülerle ilgili olarak yönetmelikte belirtilen iptal edilme şartlarının oluşması hâlinde, Kanunun 6. maddesinde sayılan görevliler tarafından sürücü belgeleri iptal edileceği hüküm altına alınmıştır.

3.Torba yasanın yürürlüğe girdiği tarihte sürücü belgesi sahibi olanlar ile motorlu taşıt sürücü sertifikası bulunan veya sürücü kurslarına kayıt yaptırmış olanların alacakları sürücü belgelerinin yönetmelikte belirlenen yeni sınıf sürücü belgeleri ile değiştirilmesi zorunlu hale getirilerek, bu belgelerin değiştirileceği sürücü belgesi sınıfları yönetmelikle belirleneceği belirtilmiştir. Söz konusu maddenin yürürlüğe girmesinden önce verilen ve değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemlerinin İçişleri Bakanlığınca belirlenen süreler içinde tamamlanacağı, bu değiştirme işlemlerinden harç alınmayacağı, ancak 13 Türk Lirası indirimli değerli kağıt bedeli ve bu Kanunun 131 inci maddesinin son fıkrası kapsamında da 2 Türk Lirası bedel ödeneceği ve belirlenen süre içerisinde değiştirilmeyen sürücü belgelerinin geçersiz sayılacağı, ancak, başvuru hâlinde, gerekli harçlar ve indirimsiz değerli kâğıt bedeli ödendikten sonra kişilere geçersiz sayılan sürücü belgesinin karşılığı olan yeni sürücü belgesi verileceği öngörülmüştür.

4.9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 2. maddesine eklenen fıkra ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevaplar Kanun kapsamı dışında tutulmuştur.

5.28 Şubat sürecinde disiplin cezası nedeniyle memuriyetten çıkarılanların yeniden göreve alınmasında atama sayısı sınırlaması uygulanmayacak.

6.Bir ortağın şirketten çıkarılma sebeplerinin sonradan şirket sözleşmesine konulabilmesine dair sözleşme değişikliği, şirket sermayesini temsil eden tüm ortakların genel kurul toplantısında oy birliği ile alınacak karar ile mümkün görülmüş olup söz konusu fıkra 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 621 inci maddesinin sonuna eklenmiştir.

7.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (1.620) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanacağı hüküm altına alınmıştır. Düzenleme doğrultusunda hane geliri 233 lira olanlara “65 yaş aylığı” bağlanacak.

8.Mera, yaylak ve kışlakların geleneksel kullanım amacıyla geçici yerleşme yeri olarak uygun görülen kısımları valilikçe bu amaçla kurulacak bir komisyon tarafından tespit edildikten sonra, bu yerlerin ot bedeli alınmaksızın tahsis amacı değiştirilerek tapuda Hazine adına tescilleri yapılabileceği ve bahsi geçen taşınmazların bu madde kapsamında kullanılmak ve değerlendirilmek üzere, belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalanlar ilgili belediyelerine, diğer alanlarda kalanlar ise il özel idarelerine veya özel kanunlarla belirlenen ilgili idarelere tahsis edilebileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca mera, yaylak ve kışlakların 2634 sayılı Kanun uyarınca ilan edilen turizm merkezleri ile kültür ve turizm gelişim bölgeleri kapsamında kalan kısımlarının da ot bedeli alınmaksızın tahsis amacı değiştirilerek tapuda Hazine adına tescil edileceği ve bu yerlerin, 2634 sayılı Kanun çerçevesinde kullanılmak ve değerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edileceği belirtilmiştir.

Bunların yanında yayımlanan kanun ile harita, plan, etüt ve projelerin; yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka kurum veya kuruluşun vize ve onayına tabi tutulamayacağı ve TMMOB’un plan ve projelerde vize ve onay yetkisi kaldırılacağı, 4/B’liler, mahalli idareler ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personellerin kadroya alınacağı ve ÖSYM’nin sınavlarında bireysel veya toplu olarak kopya çeken kişilere 1 yıldan 4 yıla kadar hapis verileceği de hüküm altına alınmıştır.

Kanunun tam metni için…

 

Bir önceki yazımız olan Doğal Sit Alanları ile ilgili ilke karar başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.