Blog

Bor tuzları, Trona ve Asfaltit madenleri ile Nükleer Enerji hammaderinin işletilmesini, linyit ve demir sahalarının bazılarının iadesini düzenleyen kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı meclis gündeminde görüşülmekte, söz konusu tasarının 2. maddesine;

‘Bu madenlerin üretimi ve zenginleştirilmesi teknik, ticari ve ekonomik sebeplerle, ürünün mülkiyeti ruhsat sahibinde kalmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihale edilmek suretiyle üçüncü şahıslara gördürebilirler. Ancak üçüncü şahıslara gördürülecek işlerin ihale süresinin üç yildan fazla olması durumunda konuya ilişkin talepler Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır’ şeklinde yeni bir fıkra eklenmiştir.

Yukarıda belirtilen fıkranın eklenmesinin gerekçesi ise;

BOR_MİNERALİ_

“Cok önemli yeraltı zenginliklerimizden olan anılan Kanun kapsamındaki madenlerden beklenen gelirin sağlanamaması riskini ortaya çıkmıştır. Bu konuda söz konusu madenlerin üretim ve satışınin kontrolü kendilerinde kalmak kaydıyla, günün gelişen ve değişen şartları ile ekonominin gereklerine uygun olarak belirleyecekleri yöntemlerle üretim yapabilmeleri hususunda imkan tanınması ihtiyacı doğmuştur. Tasarı ile; kamu ihtisadi teşebbüslerine, yetkili organlarının alacakları gerekçeli karar ile cevher mülkiyetini devretmemek kaydı ile üretim ve zenginleştirme aşamalarında 3. şahıslardan hizmet alımına imkan tanınmıştır.Böylece özellikle Bor madeninde pazar payının azalması riski ortadan kalkacak ve kamu iktisadi teşebbüsleri dinamik bir yapıda üretim yapabilecek ve yaptırabilecektir.”

şeklindedir.

 

 

Bir önceki yazımız olan Kamuya açık alanlarda müzik eserlerinin kullanımı ve lisanslama ücretine ilişkin düzenleme başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.