Blog

Rakip Firmayla İrtibata Geçtiği İçin Kovulan İşçiye Tazminat Ödenmez” başlığıyla çıkan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Kararı. Daire, aynı sektörde faaliyet gösteren rakip firmayla irtibata geçtiği için işten çıkarılan işçiye kıdem tazminatı ödenmemesi gerektiğine hükmederek emsal nitelikte bir karara imza attı.

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davacı vekilince istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 26.06.2018 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı adına vekili Avukat … ile karşı taraf adına vekili Avukat … geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre ve özellikle; haksız rekabetin boyutu ve hangi ticari bilginin dava dışı firmayla paylaşıldığı hususları netleşmemiş ise de; davacı işçinin iş sözleşmesinin devam ettiği bir tarihte, davalıyla benzer faaliyet alanındaki … Patlayıcı Maddeler San. Tic. A.Ş. ünvanlı şirketle irtibatta bulunduğu, dava dışı şirket yararına çalışma yaptığı ve dava dışı şirketten yüklü bir miktarda ödeme de aldığı dosya içeriğine göre sabit olup, davacının bu eylemi doğruluk ve bağlılığa aykırı davranış niteliğinde olduğundan, salt bu yön dahi nazara alındığında iş sözleşmesinin feshinin haklı sebebe dayandığı anlaşılmakla, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle sonucu itibariyle doğru görülen hükmün belirtilen gerekçe ile ONANMASINA, davalı yararına takdir edilen 1.630,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıya yükletilmesine, aşağıda yazılı temyiz giderinin davacıya yükletilmesine, 26.06.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

Bir önceki yazımız olan GERÇEK ÜCRETİN HESAPLANMASI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.