Blog

Taraflar arasında fazla çalışma alacağı hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Çalışılmayan süreler de fazla mesai hesabında dikkate alınmaz. Somut uyuşmazlıkta; davalının 2013 yılının 9,10,11 ve 12 nci aylarına, 2014 yılının ise 1,2,3,4 ve 5 inci aylarına ait bordroları dosyaya sunduğu, bordroların tetkikinde fazla mesai tahakkuku yapıldığı ve davacının ihtirazi kayıt koymadan bu bordroları imzaladığı, davacı tarafından fazla çalışmanın daha çok olduğuna ilişkin yazılı bir belge de sunulmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle belirtilen dönemlerin fazla mesai hesabından dışlanmaması doğru değildir. Yine yıllık izinde geçen süreler ile tanıkların çalışma olmadığını bildirdiği dini bayram günleri dışlanmadan hesap yapılması da hatalıdır.

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı taraf, ödenmeyen fazla mesai ve genel tatil alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı taraf, davacının fazla mesai ve genel tatil alacağı bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki bilgi ve belgelere, kanunî gerektirici sebeplerde ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Taraflar arasında fazla çalışma alacağı hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır.

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan ve ihtirazi kaydının bulunmadığı bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.

Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir.

Çalışılmayan süreler de fazla mesai hesabında dikkate alınmaz.

Somut uyuşmazlıkta; davalının 2013 yılının 9,10,11 ve 12 nci aylarına, 2014 yılının ise 1,2,3,4 ve 5 inci aylarına ait bordroları dosyaya sunduğu, bordroların tetkikinde fazla mesai tahakkuku yapıldığı ve davacının ihtirazi kayıt koymadan bu bordroları imzaladığı, davacı tarafından fazla çalışmanın daha çok olduğuna ilişkin yazılı bir belge de sunulmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle belirtilen dönemlerin fazla mesai hesabından dışlanmaması doğru değildir. Yine yıllık izinde geçen süreler ile tanıkların çalışma olmadığını bildirdiği dini bayram günleri dışlanmadan hesap yapılması da hatalıdır.

Ayrıca dosya içinde yer alan toplam 22.790,00 TL.yi bulan ödemelerin fazla çalışma ücreti ya da temel ücret olduğu noktasında taraflar arasında tartışma mevcut olup bilirkişi raporunda belirtilen … İş Mahkemesi’nin … E. dosyası celp edilerek konuyla ilgili yeniden değerlendirme yapılmalıdır.

Hatalı değerlendirme ve eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

F)SONUÇ:

Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 04.02.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

www.corpus.com.tr

Esas: 2015/32818
Karar: 2019/2586
Tarih: 04.02.2019
https://www.facebook.com/unalhukukburosu/

Bir önceki yazımız olan ESER SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE VERİLEN BEDELİN İADESİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.