Blog

Tüm dosya kapsamına göre; davalı şirkete temsil kayyımı atandığı, organ eksikliğinin giderilmesi için kayyıma süre verildiği, müdür seçimi için olağan üstü genel kurulun toplantıya çağırıldığı, tüm paydaşların toplantıda temsil edildiği ancak oyların eşit çıkması nedeniyle şirket müdürünün seçilemediği, TTK 530. ve TTK 636/2. maddelerinde organ eksikliğinin giderilememesinin müeyyidesinin açıkça şirketin feshi olarak düzenlendiği gerekçesiyle davanın kabulü ile O…Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin TTK 530 ve TTK 636/2 maddesine göre fesih ve tasfiyesine karar verilmesi kanuna aykırıdır.

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 18/02/2016 tarih ve 2014/94-2016/112 sayılı kararın YARGITAYca incelenmesi davalı J… vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi .. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ düşünüldü:

Davacılar vekili; müvekkillerinin davalı şirketin ortağı olduğunu, ancak davalı şirketin diğer ortağı olan davalı şahsın TTK 613 üncü maddesinde düzenlenen bağlılık borcuna ve sırları koruma yükümlülüğüne aykırı davrandığını, müvekkillerine karşı sözlerini yerine getirmediğini, müvekkillerinden gizli sözleşmeler imzalandığını, O… Teknik Danışmanlık ve Enerji Hizmetleri Ltd Şti. adında aynı sektörde yeni bir şirket kurduğunu, bunun sözleşmenin münhasırlık başlıklı 3.5 inci madde hükmüne aykırılık teşkil ettiğini, ortaklık ilişkisinin müvekkilleri hakkında çekilmez hale geldiğini, şirketin faaliyetinin durduğunu ve zarar ettiğini, davalı şirket müdürü olan S… görevinden istifa ettikten sonra şirketin müdürünün bulunmadığını, şirketin feshi için TTK 636/3 fıkrası anlamında haklı sebeplerin oluştuğunu ayrıca TTK 636/2 fıkra hükmüne göre davalı şirkete müdür seçmesi için süre verilerek müdür seçilemediği takdirde organ eksikliği nedeniyle şirketin feshi gerektiğini ileri sürerek davalı şirketin fesih ve tasfiyesine karar verilmesini talep ve DAVA ETMİŞTİR.

Davalı Jaime Ferrando Reventos vekili; şirketi temsilen kayyım atanması gerektiğini, şirketteki müdür eksikliğine davacı S..’nın sebep verdiğini, kendi kusuruna dayanarak fesih talep edemeyeceğini savunarak davanın REDDİNİ İSTEMİŞTİR.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davalı şirkete temsil kayyımı atandığı, organ eksikliğinin giderilmesi için kayyıma süre verildiği, müdür seçimi için olağan üstü genel kurulun toplantıya çağırıldığı, tüm paydaşların toplantıda temsil edildiği ancak oyların eşit çıkması nedeniyle şirket müdürünün seçilemediği, TTK 530. ve TTK 636/2 nci maddelerinde organ eksikliğinin giderilememesinin müeyyidesinin açıkça şirketin feshi olarak düzenlendiği gerekçesiyle davanın kabulü ile O…Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin TTK 530 ve TTK 636/2 maddesine göre fesih ve tasfiyesine KARAR VERİLMİŞTİR.

Kararı, davacılar vekili ve davalı J.. vekili TEMYİZ ETMİŞTİR.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, mahkemenin ara kararı uyarınca yasa gereği atanan kayyım ücretinin ve hükümde tasfiye memuru için öngörülen ücretin davacılar tarafından avans kabilinden yatırılmış ya da yatırılacak olmasına ve tasfiye sonunda bu ücretleri davalı şirketten alabileceğinin tabii bulunmasına, vekalet ücretine ilişkin (6) nolu hüküm fıkrasındaki “davacı” ibaresinin de “davacılar” olarak anlaşılacak olmasına göre, davacılar vekilinin ve davalı J..vekilinin tüm temyiz itirazları YERİNDE DEĞİLDİR.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin ve davalı J.. vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı Jaime Ferrando Reventos’dan alınmasına, 16.05.2018 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ İSTEMİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.