Blog

Dosya içerisinde 2006 takvim yılına ilişkin faturaların bulunmadığının anlaşılması karşısında, 213 sayılı VUK’nın 227/3 ve 230. maddelerinde öngörüldüğü üzere, sahte fatura düzenlemek suçunun oluşabilmesi için düzenlenen belgelerin 213 sayılı VUK’nın 230. maddesinde sayılan zorunlu unsurları taşıması gerektiği aksi takdirde ilgili Kanunun 227/3. maddesine göre hiç düzenlenmemiş sayılacağı cihetle; gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenebilmesi bakımından; öncelikle suça konu fatura asıllarından kanaat oluşturacak sayıda temin edilip dosya arasına konulması, incelenerek kanunda öngörülen şekil şartlarını taşıyıp taşımadığının tespit edilmesi ve bunun sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini yerine, eksik araştırma ile yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması yasaya aykırıdır.

1-)2006 takvim yılında sahte fatura düzenlemek suçundan açılan kamu davasında, sanık hakkında usulüne uygun olarak verilmiş kovuşturma şartı olan mütalaanın bulunmadığının anlaşılması karşısında; 5271 sayılı CMK’nın 223/8 inci madde ve fıkrası gereğince öncelikle durma kararı verilip, 213 sayılı VUK’nın 367 nci maddesi gereğince mütalaa verilip verilmeyeceği sorularak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve tespiti gerekirken yargılamaya devamla yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulmuş olması,

2-)Dosya içerisinde 2006 takvim yılına ilişkin faturaların bulunmadığının anlaşılması karşısında, 213 sayılı VUK’nın 227/3 ve 230. maddelerinde öngörüldüğü üzere, sahte fatura düzenlemek suçunun oluşabilmesi için düzenlenen belgelerin 213 sayılı VUK’nın 230. maddesinde sayılan zorunlu unsurları taşıması gerektiği aksi takdirde ilgili Kanunun 227/3 üncü maddesine göre hiç düzenlenmemiş sayılacağı cihetle; gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenebilmesi bakımından; öncelikle suça konu fatura asıllarından kanaat oluşturacak sayıda temin edilip dosya arasına konulması, incelenerek kanunda öngörülen şekil şartlarını taşıyıp taşımadığının tespit edilmesi ve bunun sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini yerine, eksik araştırmayla yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,

Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı, 5320 sayılı Yasanın 8/1 inci maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321 inci maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 26.03.2018 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Bir önceki yazımız olan HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.