Archives: Ocak 2018

İşçinin ibranamede belirtilen parayı almadığına ilişkin beyanı karşısında, işveren şirketin mali kayıtları üzerinde inceleme yapılarak söz konusu ödemenin gerçek olup olmadığının araştırılması gerekir. Davacının iş akdinin ihale süresinin bitmesi nedeniyle feshedildiği, her ne kadar davalı tarafından dosyaya kıdem tazminatı ödendiğinden bahisle ibraname sunulmuş ise de, davacının bu parayı hiç almadığı yönündeki inkarı göz önünde tutularak, bilirkişi marifetiyle davalı işveren şirketin mali kayıtları incelenmek suretiyle bu paranın kayıtlarda yer alıp almadığının saptanması ve çıkacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken ödemenin yapıldığının kabulü ile kıdem tazminatından mahsubu hatalı olup bozma nedenidir.

Devamını Oku..

Davacının, davalı idare bünyesinde belediye başkan yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 08/03/2013 günlü dilekçesiyle kadro ve derecesine uygun müdürlük kadrosuna atanma isteğinde bulunduğu, ancak 13/03/2013tarih ve 127452 sayıyla kayda giren dilekçesiyle, bu isteğinden vazgeçtiği, buna rağmen davacının isteği doğrultusunda kurulduğu öne sürülen aynı günlü ve 127571 sayılı dava konusu işlemle ulaşım hizmetleri müdürü olarak atanması üzerine, bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır. Bu durumda; atama işleminin tesisinden önce vazgeçilen isteğin işlemin nedenini oluşturmayacağı gibi, davacının atanmasını gerektirecek nitelikte başkaca bir sebep de öne sürülmeden kurulan işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Devamını Oku..

Oluşa, dosya kapsamına, mahkemece yapılan keşfe, keşifte dinlenen mahalli bilirkişi beyanlarına ve bilirkişi raporlarına göre, sanığın köy merasına ev ve bahçe yapmak suretiyle tecavüz ettiğinin anlaşılması karşısında, suç tarihi itibari ile 6360 sayılı Yasa ile; TCK.nun 154/2. maddesinde düzenlenen hakkı olmayan yere tecavüz suçunun unsurlarında bir değişiklik yapılmadığı da gözetilmeden, üzerine atılı suçtan mahkumiyeti yerine, yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Devamını Oku..

Sanığın, şikayetçiye ait kredi kartı bilgilerini yanıltmak suretiyle öğrendikten sonra kredi kartından 300,56 TL yarar sağlayarak atılı suçu işlediğinden bahisle açılan davada,şikayetçiyle sanığın sahibi olduğu şirketin müşteri hizmetleriyle yaptığı görüşme kayıtları elde olmayıp soruşturma safhasında, bedelin iadesi nedeniyle yapılan görüşme kayıtlarını içeren CD kapsamından,görüşme sonrası bedeli karşılığında gönderildiği belirtilen check-up hizmeti ile ilgili evrakın yanısıra ateş ölçer hediyesinin kargoyla gönderildiği anlaşılmakla, sanıktan check-up hizmetine ve kargoyla gönderilmesine ilişkin evrakların ve kart bilgilerinin alındığı görüşmeye ilişkin kayıtlar istenip, evrak ses kaydının incelenerek sonucuna göre hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik incelemeye dayanarak yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

Devamını Oku..

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Davacı Montaj bölümünde çalışmakta ve aynı zamanda çocuk sahibi olmak üzere tedavi görmektedir. Davacının isteği olmadığı halde kolaylık sağlama, devamsızlığını tolere etme gerekçesi ile davalı işveren dikiş hattında çalışması için görev yeri değişikliğine gitmiştir. Davacı iş şartlarına esaslı değişiklik gerekçesi ile bu görevlendirmeyi kabul etmemiştir. Davacının tedavisi nedeni ile yeni görev yerinin sağlığı açısından iş şartlarında esaslı değişiklik olduğu dosyada alınan bilirkişi raporundan anlaşılmaktadır. Davalı işverenin kabul etmeme üzerine tuttuğu tutanakların sonuca etkisi yoktur. İşveren davacının montaj bölümünde çalışmasının işyerinde olumsuzluklara yol açtığını kanıtlayamamıştır. Fesih geçerli nedene dayanmadığından davanın kabulü yerine reddi hatalıdır.

Devamını Oku..

Site yöneticisi, sitede ikamet eden davalı tarafından uzun zamandır köpek beslendiğini, aynı blok ve sitede oturan site sakinlerinin beslenen köpek nedeniyle site yönetimine defalarca şikayette bulunduklarını, konuyla ilgili davalının defaten uyarıldığını ancak davalının söz konusu hukuka ve mevzuata aykırı kararında ısrar ettiğini, site yönetim planı gereği sitede yönetim kurulunun müsaadesi olmadan köpek beslenemeyeceğinin hüküm altına alındığını belirterek davalıya ait köpeğin söz konusu daireden tahliyesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkemece köpeğin siteden tahliyesine karar verilmiştir. Dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye göre ana taşınmazın yönetim planında evcil hayvan beslenmesinin kat malikleri kurulunun müsaadesine tâbi tutulduğu belirlenerek davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Ancak, karar gereğinin yerine getirilmesi için 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesi gereğince uygun bir süre verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru değil ise de bu husus hükmün bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.

Devamını Oku..