Blog

Davacının, davalı idare bünyesinde belediye başkan yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 08/03/2013 günlü dilekçesiyle kadro ve derecesine uygun müdürlük kadrosuna atanma isteğinde bulunduğu, ancak 13/03/2013tarih ve 127452 sayıyla kayda giren dilekçesiyle, bu isteğinden vazgeçtiği, buna rağmen davacının isteği doğrultusunda kurulduğu öne sürülen aynı günlü ve 127571 sayılı dava konusu işlemle ulaşım hizmetleri müdürü olarak atanması üzerine, bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır. Bu durumda; atama işleminin tesisinden önce vazgeçilen isteğin işlemin nedenini oluşturmayacağı gibi, davacının atanmasını gerektirecek nitelikte başkaca bir sebep de öne sürülmeden kurulan işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

İsteğin Özeti : İstanbul 3. İdare Mahkemesince verilen 31/01/2014 günlü, E:2013/715; K:2014/138 sayılı kararın onanmasına dair Danıştay Beşinci Dairesinin 24/11/2015 günlü, E:2014/4802; K:2015/9384 sayılı kararının; davacı tarafından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54 üncü maddesi uyarınca DÜZELTİLMESİ İSTENİLMEKTEDİR.
Savunmanın Özeti : Düzeltilmesi istenen kararın yöntem ve yasaya uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54 üncü maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi GEREKTİĞİ YOLUNDADIR.
Danıştay Tetkik Hakimi : Abdülaziz Ulubatlı
Düşüncesi : Davacının karar düzeltme isteminin kabul edilerek, İdare Mahkemesi kararının bozulması GEREKTİĞİ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
Dava; Arnavutköy Belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan davacının, ulaşım hizmetleri müdürü olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali İSTEMİYLE AÇILMIŞTIR.
İstanbul 3. İdare Mahkemesince verilen kararla; belediye başkanının kendisine verilen takdir yetkisi kapsamında, davacının talebi de gözetilerek, kadro ve derecesine uygun bir şekilde ve münhal durumda bulunan bir kadroya yapılan atama işleminde kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın REDDİNE HÜKMEDİLMİŞTİR.
Davacının temyiz başvurusu üzerine, Danıştay Beşinci Dairesinin 24/11/2015 günlü, E:2014/4802; K:2015/9384 sayılı kararıyla İdare Mahkemesi KARARI ONANMIŞTIR.
Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürerek, Danıştay Beşinci Dairesince verilen kararın kaldırılarak İdare Mahkemesi kararının BOZULMASINI İSTEMEKTEDİR.
Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54 üncü maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulüyle Danıştay Beşinci Dairesince verilen 24/11/2015 günlü, E:2014/4802; K:2015/9384 sayılı karar kaldırılarak uyuşmazlığın esasına geçildi:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; “Kurumlar, memurlarını meslekleriyle ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleriyle ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.” kuralı bulunmakta olup, 76 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında ise; “Kurumlara görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memuru bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde, daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.” HÜKMÜ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.
Anılan Kanun hükümleri uyarınca kamu görevlilerinin görevlerini ve görev yerlerini değiştirme konusunda İdareye takdir yetkisi tanınmakta ise de, bu takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız bir yetki olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu ve bu yönüyle de yargı denetimine tabi BULUNDUĞU TARTIŞMASIZDIR.
Dosyanın incelenmesinden; davacının, davalı İdare bünyesinde belediye başkan yardımcısı olarak görev yapmakta iken 08/03/2013 günlü dilekçesiyle kadro ve derecesine uygun müdürlük kadrosuna atanma isteğinde bulunduğu; ancak, 13/03/2013 tarih ve 127452 sayısıyla kayda giren dilekçesiyle, bu isteğinden vazgeçtiği; buna rağmen, davacının isteği doğrultusunda kurulduğu öne sürülen aynı günlü ve 127571 sayılı dava konusu işlemle, ulaşım hizmetleri müdürü olarak atanması üzerine, bakılmakta olan davanın AÇILDIĞI ANLAŞILMIŞTIR.
Bu durumda; atama işleminin tesisinden önce vazgeçilen isteğin işlemin nedenini oluşturamayacağı gibi, davacının atanmasını gerektirecek nitelikte başkaca bir sebep de öne sürülmeden kurulan işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki İSABET GÖRÜLMEMİŞTİR.
Açıklanan nedenlerle; davacının temyiz isteminin kabulüyle, İstanbul 3. İdare Mahkemesince verilen 31/01/2014 günlü, E:2013/715; K:2014/138 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına; aynı maddenin 3622 s. Kanunla değişik 3 üncü fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 06.06.2016 tarihinde OYÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLDİ.
KARŞI OY :
İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden bulunmadığından, düzeltme isteminin reddiyle anılan kararın onanması gerektiği görüşüyle karara karşıyım.

 

Bir önceki yazımız olan HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.