Blog

 

YEREL MAHKEMECE verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ;

1- Sanık hakkında seyyar tezgahta korsan CD satışı yaptığından bahisle dava açılmış olup, dosya kapsamına göre izinsiz olarak çoğaltılan film ve müzik eserleri içeren CD.lerin bandrolsüz olması karşısında sanığın eyleminin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 81/9-1-a maddesi kapsamında bulunmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi,

Yasaya aykırı,

2- 5846 sayılı yasanın 8.2.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı yasanın 143 üncü maddesiyle değişik 81/4 üncü maddesinde “Bandrol yükümlülüğüne aykırı yada bandrolsüz olarak bir eseri çoğaltıp satışa arz eden, satan, dağıtan veya ticari amaçla satın alan yada kabul eden kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.” Hükmüne yer verilmiş ise de, aynı maddenin içtimayı düzenleyen 13 üncü fıkrasında yer alan “Bandrol yükümlülüğüne aykırılığın aynı eserle ilgili olarak 71 inci maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde tanımlanan suçla birlikte işlenmesi halinde, fail hakkında sadece 71 inci maddeye göre cezaya hükmolunur. Ancak, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.” hükmü ve 5728 s. kanunun 138 inci maddesiyle değişik 71/1 inci maddesindeki “Bu kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek: Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticari amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.” şeklindeki hüküm ve aynı yasanın soruşturma ve kovuşturma usulünü düzenleyen 75 inci maddesindeki “71 ve 72 nci maddelerde sayılan suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ŞİKAYETE BAĞLIDIR. Yapılan şikayetin geçerli kabul edilebilmesi için hak sahiplerinin veya üyesi oldukları meslek birliklerinin haklarını kanıtlayan belge ve sair delilleri Cumhuriyet Başsavcılığına VERMELERİ GEREKİR. Bu belge ve sair delillerin şikayet süresi içinde Cumhuriyet Başsavcılığına verilmemesi halinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.” ve “Bu kanunda yer alan soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı suçlar dolayısıyla başta Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri olmak üzere ilgili gerçek ve tüzel kişiler tarafından, eser üzerinde manevi ve mali hak sahibi kişiler şikayet haklarını kullanabilmelerini sağlamak amacıyla durumdan haberdar edilirler.” hükümleri dikkate alınarak 5271 sayılı yasanın 234/2 nci maddesi ve 5846 sayılı yasanın 5728 s. kanunun 140. maddesiyle değişik 75 inci maddesi gereğince, eserler üzerinde hak sahipleri olan suçun mağdurları davadan haberdar edildikten sonra yasal sürede şikayet hakkı bulunanlardan biri yada bir kısmı tarafından şikayette bulunulması ve hak sahibi olunduğunun ispatlanması halinde lehe yasanın belirlenmesi bakımından 5846 sayılı yasanın suç tarihinde yürürlükte bulunan 5101 sayılı yasayla değişik 81 inci maddesinin 9 uncu fıkrasının 1/b alt bendiyle 5728 sayılı yasayla değişik 81/13 maddesi ve aynı yasanın 71/1 inci madde hükümleri karşılaştırılıp sonucuna göre mahkemece uygulama yapılmasının gerekmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1 inci maddesi uyarınca yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321 inci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 16.03.2011 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Bir önceki yazımız olan İŞ SÖZLEŞMESİNİN EVLİLİK NEDENİYLE FESHİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.