Blog

 

Noterlik Kanunu’nun 162. maddesinde belirtilen sorumluluk, kusursuz sorumluluk olup, sorumluluktan kurtulmak için, nedensellik bağının kesilebilecek türden zarar görenin ya da üçüncü bir şahsın ağır kusurunun veya zararlandırıcı neticenin meydana gelmesinde öngörülmeyen bir durumun bulunduğunun kanıtlanması gerektiği gözetilmelidir.Davacı vekili, müvekkilinin kereste ticareti yaptığını, dava dışı Ç… Mad. Yay. İnş. Tur. Org. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti’nin müvekkilinden kereste satın aldığını, bunun karşılığında D… A.Ş. A… Şubesinin 10.8.2009

tarihli, 7523151 nolu, 25.868,00 TL, 25.8.2009 tarihli, 7523152 nolu 25.606,00 TL, G… Bankası Silivri Şubesi’nin 10.8.2009 tarihli, 8008027 nolu, 15.000,00 TL tutarlı üç adet çeki müvekkiline teslim ettiğini, müvekkilince 36.790,00 TL tutarında malın çekler karşılığında bu şirkete teslim edildiğini, müvekkilinin daha sonrasında söz konusu çeklerin sahte evraklarla bankalardan alındığını, dava dışı şirketin yetkilisinin aslında ölü olduğunu, bu şahsın ölü olmasına karşın şirket hisselerini satın almış gibi gösterilerek şirket yetkilisi yapıldığını, bu şahıs adına imza sirküsü çıkartılarak başka şahıslara düzenleme şeklinde vekaletname verildiğini, bu vekaletnameler uyarınca hesapların açılıp müvekkiline verilen çeklerin alındığının öğrendiğini, bu konuda Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2009/27925 soruşturma sayılı dosyasında tahkikatın yürütüldüğünü, davalılardan Erdal ve Mehmet’in Noter olduklarını, söz konusu sahte evrakların tanzimi sırasında gerekli özeni göstermemeleri nedeniyle ölü Nihat adına hisse devri, imza sirküleri ve vekaletname düzenlendiğini, bu belgeler uyarınca davalı bankalardan çek karnelerinin alındığını, çek karnelerinin verilmesi ve belgelerin düzenlenmesinde gerekli özeni göstermeyen davalıların kusurları nedeniyle müvekkilinin zarara uğradığını ileri sürerek 36.790,00 TL’nin davalı G… Bankasının sorumluluk tutarı 15.000,00 TL olmak kaydıyla çek tarihlerinden itibaren işletilecek ticari faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve DAVA ETMİŞTİR.

Davalı D… A.Ş. vekili, müvekkilinin olay tarihinde yürürlükte bulunan 3167 sayılı yasa uyarınca çek karnesi verilmesi ve çek hesabının açılmasına ilişkin gerekli tüm dikkat ve özeni gösterdiğini, davalının zararının ispatının gerektiğini, bunun için davacı tarafından borçlu aleyhine tüm kanuni yolların tüketilmesinin zorunlu olduğunu, davacının ticari ilişki içine girdiği şahıslar hakkında gerekli araştırmayı yapmayarak kendi kusuruyla zarara sebebiyet verdiğini savunarak davanın REDDİNİ İSTEMİŞTİR.

Davalı Mehmet vekili, müvekkilince dava dışı Ç… Madencilik Yay. İnş. Tur. Org. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti’yi temsile yetkili olduğunu sunduğu belgelerle ispat eden Nihat isimli şahıs adına vekaletname tanzim edildiğini, bu işlem sırasında gerekli kontrollerin yapıldığını, dayanak imza sirkülerini düzenleyenlerden teyit alındığını, müvekkilinin olaya dair bir sorumluluğunun bulunmadığını, davacının bizzat kendisinin basiretli davranmayarak zarara sebebiyet verdiğini savunarak davanın REDDİNİ İSTEMİŞTİR.

Davalı Erdal vekili, müvekkilince 31.3.2009 tarihli hisse devir sözleşmesi ve 6.4.2009 tarihli imza sirkülerinin düzenlendiğini, müvekkilinin Noterlik Kanunu uyarınca belgelerin tanzimi sırasında üzerine düşen tüm yasal yükümlülükleri yerine getirdiğini, olay tarihinde merkezi nüfus kayıt sistemine girme yetkisinin bulunmadığını, davalı bankaların çek hesabı açıp çek karnesi verme eylemlerinin olayla müvekkili arasındaki illiyet bağını kestiğini, davacının basiretli tacir gibi davranmayarak zarara bizzat sebebiyet verdiğini savunarak davanın REDDİNİ İSTEMİŞTİR.

Davalı G… Bankası Silivri Şubesi vekili, ortada semeresiz kalmış bir icra takibinin bulunmadığını, davacının öncelikle zararının varlığını ispatlaması gerektiğini, dava konusu çeklerin verilmesinde müvekkiline atfı kabil bir kusurun bulunmadığını, davacının basiretli bir tacir gibi hareket etmeyerek zarara bizzat sebebiyet verdiğini savunarak davanın REDDİNİ İSTEMİŞTİR.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; davalı bankaların çek karnesi almak üzere vekaletname veren kişinin hayatta olup olmadığını kolayca araştırıp öğrenebilecekken bunu çok sonrasında araştırdıkları, bu suretle Çek Kanunu uyarınca çek karnesi verilen kişinin ekonomik ve sosyal durumu gibi hususların tespitine dair gerekli basiret ve özeni göstermedikleri, davalı noterlerin zarara sebebiyet veren kambiyo ilişkisinin doğrudan tarafı olmadıkları, bu nedenle bu kişilere husumet yöneltilemeyeceği, davacının basiretli tacir gibi davranma yükümlülüğünün bulunduğu, ilk defa ticari ilişki içine girdiği şirket ve ortaklarına ilişkin gerekli araştırmayı yapmadığı, bu sebeple hakkaniyet gereği davacının olaya ilişkin kusurunun %65, davalı bankaların kusurunun ise %35 olarak taktir edildiği gerekçesiyle davalılardan D… A.Ş. ve G…. Bankası A.Ş hakkında açılan davanın kısmen kabulü ile 12.876,00 TL’nin davalı G… Bankası açısından 5.250,00 TL ile sınırlı kalmak kaydıyla dava tarihinden itibaren işletilecek avans faiziyle birlikte davalılardan tahsiline, diğer davalılar hakkındaki davaların reddine KARAR VERİLMİŞTİR.

Kararı, davacı vekili, davalı D… A.Ş vekili, davalı G… Bankası A.Ş. vekili TEMYİZ ETMİŞTİR.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, temyiz eden davacı vekili, davalı D… A.Ş. vekili ve davalı G… Bankası Silivri Şube Müd. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar VERMEK GEREKMİŞTİR.

2- Dava, davalı noterler tarafından sahte nüfus cüzdanına dayalı olarak ölü şahıs adına limited şirket hisse devri sözleşmesi yapılması, bu devre binaen imza sirküleri çıkartılıp vekaletname düzenlenmesi, davalı muhatap bankaların çek hesabı açarken gerekli araştırmayı yapmaması ve bu hesaptan keşide edilen çeklerin karşılıksız çıkması nedeniyle, çek hamilinin uğradığı zararın tazmini İSTEMİNE İLİŞKİNDİR.

Noterlik Kanunu’nun 162 nci maddesi gereğince stajyer, katip ve katip adayları tarafından yapılmış olsa bile noterler, bir işin yapılmamasından veya hatalı yahut eksik yapılmasından dolayı zarar görmüş olanlara karşı sorumludurlar. Bu madde uyarınca belirtilen sorumluluk, kusursuz sorumluluk olup sorumluluktan kurtulmak için kusursuzluğunun ispatı yerine, zararla uygun nedensellik bağının kesildiğinin kanıtlaması yani nedensellik bağının kesilebilecek türden zarar görenin veya üçüncü bir kişinin ağır kusurunun ya da zararlandırıcı sonucun meydana gelmesinde öngörülmeyen bir halin bulunduğunun İSPATI GEREKMEKTEDİR. Somut olayda; Bakırköy 25. Noteri olan davalı Erdal tarafından dosya içerisinde yer alan nüfus kayıtlarından 28.9.2008 tarihinde öldüğü anlaşılan Nihat’ın kimlik bilgilerini içeren sahte nüfus cüzdanına dayalı olarak dava dışı Ç… Mad. Yay. İnş. Tur. Org. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. ortaklarından Yusuf’a ait 4500 hissenin 31.3.2009 tarih 011050 sayılı limited şirket hisse devri sözleşmesiyle Nihat’a satışının gerçekleştirildiği, yine aynı davalı tarafından Nihat adına 6.4.2009 tarihli imza sirkülerinin düzenlendiği, Beyoğlu 35. Noteri olan diğer davalı Mehmet tarafından 8.4.2009 tarihli düzenleme şeklinde vekaletnameyle Nihat tarafından, çek defterleri almayı ve bunları kullanmayı da kapsayacak biçimde Özer adlı şahsa vekaletname verilmesine aracılık edildiği, davalı bankalar tarafından da bu belgelere dayalı olarak çek karneleri verildiği, bu karnelerde bulunan çek yaprakları kullanılmak suretiyle keşide edilip ticari ilişki nedeniyle davacıya verilen çeklerin karşılıksız ÇIKTIĞI SABİTTİR. Noterlik görevi kapsamında işlem yapan davalıların, bu işlemler öncesinde kendisini Nihat olarak tanıtan ve buna ilişkin nüfüs cüzdanı ibraz eden kişinin gerçek kimliğini tespit etme ve nüfus cüzdanının sahteliğini araştırma hususunda yeterli incelemeyi yapmadığı, kimlik tespiti açısından nüfus cüzdanı haricinde sürücü belgesi, ruhsat ve benzeri belgelerin ibrazını istemediği, her ne kadar yapılan işlemler açısından olay tarihinde yasal zorunluluk bulunmasa da İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Kimlik Paylaşım Sisteminden, işlem yapmak üzere ibraz edilen nüfus cüzdanında kimlik bilgileri yer alan şahsın sağ olup olmadığını kontrol etmediği, bu nedenlerle davalı noterlerin eylemleriyle davacının uğradığı zarar arasında illiyet bağı BULUNDUĞU ANLAŞILMAKTADIR. Davalılar tarafından nedensellik bağını kaldırır mahiyette bir olay veya durumun varlığı DA KANITLANAMAMIŞTIR. Mahkemece bu husus gözetilmeksizin yazılı gerekçeyle bu davalılar yönünden açılan davaların reddine karar verilmesi doğru olmamış, BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekili, davalı D… A.Ş. vekili ve davalı G… Bankası Silivri Şube Müd. vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin, davalı D… A.Ş. vekili ve davalı G… Bankası Silivri Şube Müd. vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün temyiz eden taraflar yarına BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin harcın istekleri halinde temyiz edenlere iadesine, 08.06.2015 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Kaynak:Corpus
UYARI: Firmamızca basılı ortamdan elektronik ortama aktarılan içtihat metni, tarafımızdan içeriği etkilenmeyecek şekilde değiştirilmiş ve değişikliği yapan algoritma TESCİL ettirilmiştir. Tescil edilmiş içtihat metninin Corpus sözleşmesinde belirtilen amaçlar dışında herhangi bir ortamda (elektronik veya yazılı) bulundurulması/kullanılması durumunda firmamız tüm kanuni haklarını KULLANACAKTIR.

Bir önceki yazımız olan HAKSIZ REKABET başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.