Blog

 

Somut olayda borçlu kurum, 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelin 67. sırasında özel bütçeli idareler arasında sayılmış olup malları İİK’nun 82/1-1. maddesine göre devlet malı niteliğinde olduğundan haczedilemez. Bu nedenle icra müdürünün işlemi yerinde olup, mahkemece alacaklının şikayetinin reddi yerine kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup,

dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Alacaklı tarafından borçlu Bozok Üniversitesi Rektörlüğü aleyhine başlatılan genel haciz yoluyla ilamsız takipte, alacaklının icra müdürlüğüne başvurarak borçlunun kamu yararına tahsis edilmemiş hesaplarının haczi için bankalara haciz ihbarnamesi gönderilmesini talep ettiği, icra müdürlüğünce 12.01.2016 tarihinde, talebin reddi yönünde işlem tesis edildiği, alacaklının icra mahkemesine başvurarak 12.01.2016 tarihli memurluk işleminin iptalini talep ettiği, mahkemece, icra müdürlüğünün İİK’nun 89/1 maddesi uyarınca yapılan talebin kabul veya reddine dair takdir hakkı bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin kabulüne karar verildiği, icra mahkemesi kararının Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından temyiz EDİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR.

05.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı yasanın 16 maddesiyle değişik İİK’nun 82/son maddesine göre; İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.

Aynı Kanunun “Gözetim ve Denetim” başlıklı 13 üncü maddesinde ise İcra ve İflas Dairelerinin, İİK.nun 4 üncü maddesindeki esaslara göre icra mahkemesi hakiminin daimi gözetimi ve denetimi altında OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİR.
Yukarıdaki kanun maddeleri uyarınca icra müdürünün haczedilemeyen mallar hakkında talebi reddetme YETKİSİ BULUNMAKTADIR. Ancak bu takdir yetkisinin her olayda DENETLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

Somut olayda borçlu kurum, 5018 s. Kanuna ekli (II) sayılı cetvelin 67. sırasında özel bütçeli idareler arasında sayılmış olup malları İİK’nun 82/1-1 inci maddesine göre devlet malı niteliğinde olduğundan haczedilemez. Bu nedenle icra müdürünün işlemi yerinde olup, mahkemece alacaklının şikayetinin reddi yerine kabulü yönünde hüküm TESİSİ İSABETSİZDİR.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428 inci maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.04.2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Kaynak:Corpus
UYARI: Firmamızca basılı ortamdan elektronik ortama aktarılan içtihat metni, tarafımızdan içeriği etkilenmeyecek şekilde değiştirilmiş ve değişikliği yapan algoritma TESCİL ettirilmiştir. Tescil edilmiş içtihat metninin Corpus sözleşmesinde belirtilen amaçlar dışında herhangi bir ortamda (elektronik veya yazılı) bulundurulması/kullanılması durumunda firmamız tüm kanuni haklarını KULLANACAKTIR.

Bir önceki yazımız olan KİRA ARTIŞ ORANININ BELİRLENMESİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.