Blog

mobbing_glrYargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 24.12.2015 tarihli 2014/25759 Esas ve 2015/36853 Karar sayılı ilamında özetle; taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının iş akdinin işçinin doğruluk ve bağlılığa aykırı söz veya davranışları sebebiyle haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında toplanmaktadır. Yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı tanımaktadır. Somut uyuşmazlıkta; davacı iş akdinin haksız feshedildiğini iddia etmiş, davalı işveren ise davacının müşterilerinden olan Formula 1 mağazalarında mesai sonrası çalıştığı tespit edildiğinden iş akdinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-e bendine göre haklı olarak feshedildiğini savunmuştur. Davacının mesai saatleri dışında da olsa başka bir işyerinde çalışması, doğruluk ve bağlılığa aykırı bir davranış olduğu gibi, taraflar arasında ki iş sözleşmesinin 8. maddesinde ve iş yeri iç yönetmeliğinin 40. maddesinde, davacının davalı işyerinde çalışırken, başka bir işyerinde geçici veya sürekli, ücretli veya ücretsiz hiçbir şekilde çalışamayacağı belirtilmiştir. Davacının da kabul ettiği bu eylemin, taraflar arasında ki iş sözleşmesine, iş yeri iç yönetmeliğinin 40. maddesine ve işçinin işverene karşı olan sadakat borcuna aykırılığı nedeniyle, işveren tarafından gerçekleştirilen fesih işlemi haklı nedene dayandığından davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine kabulü hatalıdır.

Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatının ödetilmesine karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

YEREL MAHKEMECE, davanın kısmen kabulüne KARAR VERİLMİŞTİR.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili özetle; müvekkilinin 14/07/2004 tarihinden iş akdinin haksız olarak feshedildiği 15/11/2012 tarihine kadar davalı işyerinde aralıksız çalıştığını, en son aylık brüt ücretinin 1.400.-TL olduğunu, 3 ayda bir çift maaş, aylık 140.-TL soğuk bölüm tazminatı, her ay 135.-TL lik alışveriş hakkı, yılda 2 defa 120.-TL bayram parası, yılda 1 defa 80.-TL yılbaşı ikramiyesi, yıllık 200.-TL giysi yardımı, yıllık 380.-TL yakacak yardımı aldığını, yılda 1 kez de prim esasına göre 1 maaş tutarında ikramiye alma hakkı bulunduğunu, müvekkilinin iş akdinin haksız feshedildiğini, haklarının ödenmediğini iddia ederek; kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarının faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve DAVA ETMİŞTİR.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının iş sözleşmesinin İş Kanunu 25/II – e bendi uyarınca haklı nedenle feshedildiğini, davacının sendika üyesi olduğunu, müvekkili şirket işyerinde TİS bulunduğunu, iş sözleşmesinin 8 inci maddesi iç yönetmeliğin 40. maddesine rağmen davacının mesai saatlerinden sonra müvekkili şirketin müşterilerinden Formula 1 mağazasında çalıştığının tespit edildiğini, işverence yapılan feshin haklı olduğunu savunarak, davanın reddini TALEP ETMİŞTİR.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kısmen kabulüne KARAR VERİLMİŞTİR.

D) Temyiz:

Kararı, davalı TEMYİZ ETMİŞTİR.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları YERİNDE DEĞİLDİR.

2- Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının iş akdinin işçinin doğruluk ve bağlılığa aykırı söz veya davranışları sebebiyle haklı olarak feshedilip feshedilmediği NOKTASINDA TOPLANMAKTADIR.

4857 sayılı İş Kanununun 25’inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlarla benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının OLDUĞU AÇIKLANMIŞTIR. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkânı verdiği İFADE EDİLMİŞTİR. Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih İMKÂNI TANIMAKTADIR.

Somut uyuşmazlıkta; davacı iş akdinin haksız feshedildiğini iddia etmiş, davalı işveren ise davacının müşterilerinden olan Formula 1 mağazalarında mesai sonrası çalıştığı tespit edildiğinden iş akdinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-e bendine göre haklı olarak FESHEDİLDİĞİNİ SAVUNMUŞTUR. Yerel mahkeme davacının eyleminin davalı işverene haklı fesih imkanı tanıyacak ağırlıkta olmadığını KABUL ETMİŞTİR.

İşyerinde yürürlükte olan TİS hükümlerine göre uyuşmazlıkları çözme kurulu toplanmış, bu kurul toplantısında davacının savunması alınmış ve davacı maddi sıkıntı içinde olduğundan dava dışı yerde çalıştığını KABUL ETMİŞTİR. Kurulun aldığı fesih kararı üzerine iş SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİR.

Davacının mesai saatleri dışında da olsa başka bir işyerinde çalışması, doğruluk ve bağlılığa aykırı bir davranış olduğu gibi, taraflar arasında ki iş sözleşmesinin 8 inci maddesinde ve iş yeri iç yönetmeliğinin 40. maddesinde, davacının davalı işyerinde çalışırken, başka bir işyerinde geçici veya sürekli, ücretli veya ücretsiz hiçbir şekilde ÇALIŞAMAYACAĞI BELİRTİLMİŞTİR. Davacının da kabul ettiği bu eylemin, taraflar arasında ki iş sözleşmesine, iş yeri iç yönetmeliğinin 40. maddesine ve işçinin işverene karşı olan sadakat borcuna aykırılığı nedeniyle, işveren tarafından gerçekleştirilen fesih işlemi haklı nedene dayandığından davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine KABULÜ HATALIDIR.

F)Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24.12.2015 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan KAYIP-KAÇAK BEDELİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.