Blog

Copyright MEHMET YALHI

Hakkında sayaçsız su kullandığına dair 24.05.2007 tarihli suç tutanağı nedeniyle kamu davası açılan sanığın, aynı meskende boru bağlamak suretiyle su kullanması nedeniyle düzenlenen 25.06.2007 tarihli tutanak üzerine açılan kamu davası sonucunda Ankara 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nin dosyasında mahkumiyetine karar verildiği belirtilerek, sanık hakkında CMK 223/7. maddesi uyarınca beraat hükmü kurulmuş ise de; öncelikle yargılamaya devam edilip, bahsi geçen dosya getirtilip incelenerek, sanık hakkında 5237 Sayılı TCK.nın 43. maddesinin uygulanması ya da 5271 Sayılı CMK’nın 223/7. madde ve fıkrası uyarınca davanın reddine karar verilmesi gerekebileceği nazara alınarak, sanık hakkında hüküm kurulması veya kesinleşen dosyadaki ceza miktarları mahsup edilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, eksik ve yetersiz inceleme ile yazılı biçimde, sanığın beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

1-Hakkında sayaçsız su kullandığına dair 24.05.2007 tarihli suç tutanağı nedeniyle kamu davası açılan sanığın, aynı meskende boru bağlamak suretiyle su kullanması nedeniyle düzenlenen 25.06.2007 tarihli tutanak üzerine açılan kamu davası sonucunda Ankara 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2008/108 esas sayılı dosyasında mahkumiyetine karar verildiği belirtilerek, sanık hakkında CMK 223/7 nci maddesi uyarınca beraat hükmü kurulmuş ise de; öncelikle yargılamaya devam edilip, bahsi geçen dosya getirtilip incelenerek, sanık hakkında 5237 Sayılı TCK.nın 43 üncü maddesinin uygulanması ya da 5271 Sayılı CMK’nın 223/7 nci madde ve fıkrası uyarınca davanın reddine karar verilmesi gerekebileceği nazara alınarak, sanık hakkında hüküm kurulması veya kesinleşen dosyadaki ceza miktarları mahsup edilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, eksik ve yetersiz incelemeyle yazılı biçimde, sanığın beraatine karar verilmesi,

2-02.07.2012 tarihinde kabul edilerek, 28344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 05.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunun Geçici 2 nci maddesinin l. fıkrası uyarınca aynı maddenin 2 nci fıkrası gereğince, şikayetçi kurumun zararını tazmin etmesi halinde sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği gözetilerek, sanığın kurumun zararını giderip gidermediği sorularak, gidermediğinin tespiti halinde, sanık hakkında düz borudan kaçak su kullandığına dair tutanak tutulması ve sanığın dosyadaki beyanından suçu işlemediğini ifade etmesi de dikkate alınarak; sanığın tutanağa konu meskeni hangi tarihler aralığında kullandığının adli kolluk, sanığı tanıyan komşu beyanları, mahalle muhtarlığı belgesi, varsa kira sözleşmesi, tapu kaydı ve benzeri bilgi ve belgelerle kesin olarak tespit edildikten sonra, kullanım süresi içerisinde normal kullanıma göre tüketebileceği ortalama su miktarı belirlendikten sonra, bilirkişi tarafından tespit edilecek normal tarifeye göre vergiler dahil, cezasız kaçak kullanım bedeline ilişkin zararı gidermesi halinde 6352 sayılı Yasa’nın Geçici 2/2 maddesi gereğince hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verileceğine” dair bildirimde bulunularak sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 12.03.2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Yargıtay
13. Ceza Dairesi

Esas : 2013/27685
Karar : 2015/4478
Tarih : 12.03.2015

Bir önceki yazımız olan KİŞİLİK HAKKININ BASIN YOLUYLA ZEDELENMESİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.