Blog

indirDavacı Süheyla T. vekili Avukat Ülkü K. tarafından, davalı PTT Genel Müdürlüğü aleyhine 03.06.2013 gününde verilen dilekçeyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 18.03.2014 günlü kararın YARGITAY’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmektedir.Temyiz isteminin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan raporla dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü

Dava, haksız haciz nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, istemin kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalının Fethiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2005/150 D.iş nolu ihtiyati haciz kararına dayanarak Fethiye 1. İcra Müdürlüğü’nün 2005/2994 sayılı dosyasıyla kendisi hakkında icra takibi başlattığını, bu takip kapsamında evindeki eşyalarıyla emekli maaşı ve ikramiyesinin haczedildiğini, daha sonra itirazı üzerine takibin durduğunu, davalı tarafından açılan itirazın iptali davası sonucunda 46.573,64 TL üzerinden başlatılan takibin 6.100,99 TL üzerinden devamına karar verildiğini, kendisinden yapılan kesintilerin ise 34.203,14 TL’ye ulaştığını, bu paradan borcu karşılayan kısmın kesilip bakiyenin kendisine iade edildiğini ancak maddi zararının bundan fazla olduğunu ayrıca yapılan işlemler nedeniyle kişilik haklarının da zarar gördüğünü belirterek maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuştur.

Davalı, davacının oğlunun rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ve gideri kurumca karşılanan tıbbi malzemelerin reçeteye yazılmasında usulsüzlük yapıldığı ve kurumun zarara uğratıldığı iddiasıyla davacı hakkında soruşturma başlatıldığını, davacının da bu dönemde emekliye ayrılması nedeniyle mahkemeden ihtiyati haciz kararı istendiğini ve bu istemlerinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine haciz işlemleri uygulandığını, yapılan hacizlerin haksız olmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, yapılan haciz işlemlerinin haksız olduğu benimsenerek istem kabul edilmiştir.

Dosya kapsamından; davacının davalı kurum bünyesinde çalışmakta iken kurum zararına yol açtığı iddiasıyla davacı hakkında bir soruşturma başlatıldığı, bu sırada davacının emeklilik dilekçesi vermesi üzerine davalı kurumun mahkemeden ihtiyati haciz isteminde bulunduğu, bu istemin mahkemece kabul edilmesi üzerine davacının emekli ikramiyesi ve ev eşyaları üzerine haciz konulduğu, sonrasında davacının itirazı üzerine takibin durduğu ve davalı tarafından açılan itirazın iptali davasının kısmen kabul edildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu itirazın iptali davası Fethiye 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ nin 2006/176 esas, 2011/272 karar sayılı dosyasıyla görülmüş ve bu davada davacının kurum zararına yol açtığı kısmen de olsa kanıtlanmış bulunmaktadır. Davalı kurumun olayların açıklanan seyri içinde salt davacıya zarar vermek amacıyla haciz işlemlerini uygulamış olduğu söylenemez. Şu durumda yapılan hacizler haksız değildir. Mahkemece açıklanan olgular gözetilerek istemin tümden reddi gerekirken, kısmen kabulü doğru görülmemiş ve bu yön bozmayı gerektirir

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 30.04.2015 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

T.C. YARGITAY 4.HUKUK DAİRESİ

ESAS: 2014/8320      KARAR:2015/5406      TARİH:30.04.2015

Bir önceki yazımız olan HİZMET TESPİTİNDE RESEN ARAŞTIRMA İLKESİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.