Blog

taşnırrehni (1)Yargıtay 12. hukuk dairesinin 16.02.2015 tarihli kararına göre taşınır rehinlerinin paraya çevrilmesi için yapılan icra takiplerinde ihale tutanağının usulüne göre düzenlenmemesi halinde ihalenin feshine karar verilmesi gerektiği yönünde karar verilmiştir. Karar metni aşağıdaki şekildedir.

Olayda, şikayet konusu 12.5.2014 tarihli ihale tutanağında satışı yapan icra müdürünün imzasının olmadığı, bu nedenle geçerli bir ihale tutanağı bulunmadığı anlaşılmıştır. O halde mahkemece, usulüne uygun bir ihale tutanağı olmadığından talebin kabulü ile ihalenin feshine karar vermek gerekirken, artırma, tutanağında satış memurunun adının yazılı olması yeterli görülerek bu yazının imza yerine geçeceğine ilişkin yerinde olmayan gerekçe ile talebin reddine karar verilmesi isabetsizdir.


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Yeliz Aziz Peker tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değilse de;
Alacaklı tarafından borçlu hakkında başlatılan taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibinde, rehinli aracın 12.5.2014 tarihinde yapılan ihalesini müteakip borçlu tarafından icra mahkmesine yapılan başvuru ile, sair fesih sebeplerinin yanında ihale tutanağında satış memurunun imzasının bulunmadığı ileri sürülerek satışı yapılan 34 … 83 plakalı araç ihalesnin feshi talep edilmiş, mahkemece şikayetin reddine karar verilmiştir.
Artırmanın yapılışı ve sonuçlanması hakkında icra müdürlüğünce bir tutanak düzenlenir. Bu tutanağa, İİK Yönetmeliği’nin 47/2. maddesine göre; ihalede artırılan miktar, artıranların ad ve soyadı, ihalenin sonucu, ihalenin kime ve ne suretle yapıldığı yazılır. Tutanak, satışı yapan memur ile tellâl ve alıcı tarafından imzalanır ve mühürlenir.
Somut olayda, şikayet konusu 12.5.2014 tarihli ihale tutanağında satışı yapan icra müdürünün imzasının olmadığı, bu nedenle geçerli bir ihale tutanağı bulunmadığı anlaşılmıştır.
O halde mahkemece, usulüne uygun bir ihale tutanağı olmadığından talebin kabulü ile ihalenin feshine karar vermek gerekirken, artırma, tutanağında satış memurunun adının yazılı olması yeterli görülerek bu yazının imza yerine geçeceğine ilişkin yerinde olmayan gerekçe ile talebin reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ . Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının
(BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.02.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir önceki yazımız olan TORBA KANUN RESMİ GAZETEDE başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.