Blog

avukatTBB DİSİPLİN KURULU KARARI

ESAS NO. 2004/20 Esas
KARAR NO. 2004/113
KARAR TARİHİ:T. 10.04.2004

(Av. Meslek K. m. 5, 6; Av. K. m. 135, 136)

Şikayetliler hakkında Serik Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2000/133 esas sayılı dosyasına sundukları 30.05.2000 tarihli cevap dilekçesinde kullandıkları “ …….çocuğunun katili olan annenin ve onunla birlikte babanın bu davayı açmaları bir hukuk ve insanlık ayıbıdır… küçük B’nin ölümünü unutup, bu ölümden dolayı para elde etmek yoluna başvurmaları “ gibi söylemlerin Av. Meslek Kuralları’nın 5 ve 6. maddelerine aykırı olduğu iddiasıyla açılan Disiplin Kovuşturması sonunda eylemleri sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikayetlilere usulüne uygun olarak tebligat yapılmış olup, itiraz yoktur. Şikayetçiler itirazlarında cezaların uygulanma şekli ile ilgili Avukatlık Yasası’nın 136. maddesi uyarınca en az kınama cezası verilmesi gerektiği sebebiyle itiraz etmişler, kınama cezası verilmesi gerektiğini bildirmişlerdir.

Disiplin Kovuşturması Meslek Kuralları’nın 5 ve 6. maddelerine aykırılık nedeniyle açılmış ve eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

Avukatın hak ve ödevleri başlıklı altıncı kısım 34. maddede 02.05.2001 tarih ve 4667 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle, Türkiye Barolar Birliği’nce belirlenen Meslek Kuralları da dahil edilmiş, bu nedenle TBB Meslek Kuralları’na aykırılık da altıncı kısımda yer almış ise de;

Disiplin cezalarını açıklayan 135. maddede “ uyarma” cezasına da yer verilmiş ve bu maddede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Olay tarihi itibariyle “uyarma ” cezası tayinine yasal bir engel bulunmadığı gibi, Avukatlık Yasası’nın delillerin serbestçe takdirini ve ceza vermenin amacını belirleyen 158. maddesinin içeriği karşısında, cezaya neden olan eylemin oluştuğu koşullar ve varsa hafifletici nedenler de göz önünde bulundurularak ceza tayininde Disiplin Kurulları’nın takdir hakkına sahip oldukları tartışmasızdır.

Sonuç olarak, şikayetçilerin itirazlarının reddi ile, Ankara Barosu Disiplin Kurulu’nun “uyarma” cezası verilmesine ilişkin kararının onanmasına, oybirliği ile karar verildi.

Bir önceki yazımız olan Danıştay: "Sonuçlanmamışsa Lehe Olan Kanun Uygulanır" başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.