Blog

yargitay_buyuk_genel_kurulunun_is_durum_cizelgesi_ve_is_bolumu_karari_resmi_gazetede_yayinlandi_h12158Yargıtay 11. Ceza Dairesi Adalet Bakanlığı’nın başvurusu üzerine üç dosyada yaptığı incelemede bozma kararı verdi

Adalet Bakanlığı’na bu konuda yoğun başvurular olduğunu tahmin ediyoruz.

Bozma kararlarındaki gerekçelere bakıldığında hemen hemen bütün kesinleşmiş taahhüdü ihlal kararının bozulabileceğini düşünüyorum.  Genellikle taahhütlerde tahsil harcı hesaplanmıyor, takip masrafları ve işlemiş faiz açıkça ve ayrı olarak gösterilmiyor ve gösterilmeyen bu ferilerden alacaklının feragatine yer verilmiyor.  Bu nedenlerle kesinleşmiş taahhüdü ihlal kararlarının çoğunun bozulabileceğini düşünüyoruz.


 

YARGITAY 11. Ceza Dairesi
Esas: 2014/2326
Karar: 2014/2512

Sanığın taahhüdünü içeren 03/02/2011 tarihli tutanakta ödenmesi gerekli toplam borç miktarının tüm fer’ileri ile birlikte hesaplanıp açıkça gösterilmesi gerektiği, takip masrafları ile taahhüt tarihine kadar işlemiş faiz alacağının taahhütte açıkça yer almadığı gibi bunlardan feragat edildiğine dair alacaklı vekilinin beyanının da olmadığı, dolayısıyla söz konusu taahhüdün hukuken geçersiz olduğu ve sanığa isnat edilen suçun oluşmadığı nazara alınmadan, itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla, Dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği …

YARGITAY 11. Ceza Dairesi
Esas: 2013/11074
Karar: 2013/8061

….tutanağında; borçlu tarafından ödenmesi gereken tahsil harcının gösterilmediği gibi, “ödeme tarihlerine göre işleyecek faiz borcu, fazlaya ilişkin haklar bakidir.”

YARGITAY 11. Ceza Dairesi
Esas: 2013/4394
Karar: 2013/3766

…taahhüt tutanağında borçlu tarafından ödenmesi gereken tahsil harcının gösterilmediği, dolayısıyla ödenecek toplam borç miktarının bütün fer’ileri ile birlikte hesaplanıp açıkça gösterilmemiş olması nedeniyle sanık tarafından yapılan taahhüdünün hukuken geçersiz bulunduğu anlaşılmakla…

 

 

 

Bir önceki yazımız olan Polis Adaylarına Psikolojik Test Uygulanmasına Dair Düzenleme başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.