Blog

sosyal medyaYargıtay 15. HD. Taraflar arasındaki elektronik posta yazışmalarında davacı tarafın ayıbı kabul edip iskonto teklifinde bulunmuş olması bakımından, ayıbın süresinde ihbar edildiğinin kabul edilip edilemeyeceği ile ilgili bir karara hükmetti. Yargıtay 15.HD. eser sözleşmesine dayanan alacak davasında, davacı tarafından sipariş üzerine üretilen ürünlerin davalıya tesliminden sonra ayıp ihbarında bulunulduğu, davacı tarafın delil listesinde davalı şirket yetkilileriyle yapıldığı açıklanan elektronik posta yazışmalarından davacı tarafından da ayıbın kabul edilerek iskonto teklifinde bulunulduğu, bu durumda her ne kadar ayıp ihbarının süresinde yapılmadığı bildirilmiş ise de ayıbın süresinde bildirildiğinin kabulünün zorunlu olduğu kanaatine varılmıştır. Davanın kabulüne karar verilen hüküm davalı tarafça temyiz edilmiştir.

Yerel mahkemede görülen yargılamada davacı özetle, davalıya sipariş üzerine dvd kutusu imal edip teslim ettiğini, bakiye 31.535 Euro alacağının ödenmediğini, yapılan icra takibine de davalı tarafça itiraz edilmediğini belirterek davalının takibe itirazının iptaline karar verilmesini istemiş, davalı cevabında, gönderilen ürünlerin ayıplı olduğunu belirterek davanın reddini talep etmiş, mahkemece ayıp ihbarının süresinde yapılmadığından bahisle dava kabul edilmiştir.

Davalının talebi üzerine yapılan temyiz incelemesinde; davacı tarafından sipariş üzerine üretilen ürünlerin davalıya tesliminden sonra ayıp ihbarında bulunulduğu, davacı tarafın delil listesinde davalı şirket yetkilileriyle yapıldığı açıklanan elektronik posta yazışmalarından da özellikle 19.12.2006 tarihli yazışmada davacı tarafından da ayıbın kabul edilip iskonto teklifinde bulunulduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, her ne kadar mahkemece ayıp ihbarının süresinde yapılmadığı bildirilmiş ise de ayıbın süresinde ihbar edildiğinin kabulü mecburidir.  İmalata konu ürünle ilgili olarak bir bilirkişiden alınacak raporla ayıp sebebiyle eserin reddinin gerekip gerekmediği, reddedilemeyecek durumda ise bedelden indirim yapılıp yapılamayacağı, yapılacaksa oranın belirlenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayanarak davanın kabulü doğru görülmemiş, bozulması yönünde kanaate varılmıştır. (Yargıtay 15.HD. 2012/4516E.,2013/3532K., 03.06.2013)

Mevzuat bakımından ayıbın bildirilmesi yükümlülüğü ile iş sahibinin seçimlik hakları :

6098 sayılı TBK m.223, Gözden geçirme ve satıcıya bildirme:

Alıcı, devraldığı satılanın durumunu, işlerin olağan akışına göre imkan bulur bulmaz gözden geçirmek ve satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse bunu uygun bir süre içerisinde ona bildirmekle yükümlüdür. Alıcı, gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse satılanı kabul etmiş sayılır. Ancak satılanda, olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması halinde bu hüküm uygulanmaz.

6098 sayılı TBK m.474, Ayıp sebebiyle sorumluluk ve ayıbın bildirilmesi:

İşsahibi, eserin tesliminden sonra, işlerin olağan akışına göre imkan bulur bulmaz eseri gözden geçirmek ve ayıpları varsa bunu uygun bir süre içerisinde yükleniciye bildirmekle yükümlüdür. Taraflardan her biri, giderini karşılayarak, eserin bilirkişi tarafından gözden geçirilmesini ve sonucun bir raporla belirlenmesini isteyebilir.

6098 sayılı TBK m.475, İşsahibinin seçimlik hakları :

Eserdeki ayıp sebebiyle yüklenicinin sorumlu olduğu hallerde işsahibi, şu seçimlik haklarından birini kullanabilir:

–          Eser işsahibinin kullanamayacağı ya da hakkaniyet gereği kabule zorlanamayacağı ölçüde ayıplı ya da sözleşme hükümlerine aynı ölçüde aykırı olursa sözleşmeden dönme,

–          Eseri alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim isteme,

–          Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları yükleniciye ait olmak üzere eserin ücretsiz onarılmasını isteme.

 

İşsahibinin genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır.

Bir önceki yazımız olan Yerel mahkeme 'verilmeyen hizmetin bedeli alınmaz' dedi, Yargıtay bozdu başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.