Blog

yargitay_buyuk_genel_kurulunun_is_durum_cizelgesi_ve_is_bolumu_karari_resmi_gazetede_yayinlandi_h12158Daire:1 Tarih:2013 Esas No:2013/18707 Karar No:2013/17896 Kaynak:KİŞİSEL İlgili Maddeler:1479 SK 63,6111 59,Geçici 1,2918 SK 98 İlgili Kavramlar:SGK’NIN TEDAVİ GİDERLERİ İÇİN SİGORTA ŞİRKETLERİNE RÜCU EDEMEYECEĞİ T.C. YARGITAY 10.Hukuk Dairesi Esas Karar 2013/18707 2013/17896 Y A R G I T A Y İ L Â M I Mahkemesi :Ödemiş 1. Asliye Hukuk(İş) Mahkemesi Tarihi :05.03.2013 No :2012/450-2013/131 Davacı :Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı adına Av. Gökay Yetim Davalılar :1-Mehmet Tekin 2-Kiraz Devlet Hast. İzafeten Sağlık Bak.adına Av.Cemal Akın İhbar Olunanlar :1-Güneş Sig. A.Ş. adına Av. Zatiye Selen İnanç 2-Koç Allianz Sig. A.Ş. Dava, 1479 sayılı Kanunun 63. maddesi gereği, tedavi giderlerinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, bozma üzerine, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmün, davalılar Mehmet Tekin ve Kiraz Devlet Hast. İzafeten Sağlık Bakanlığı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Ebru Pakin Akın tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi. Dava; 13.3.2006 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan sigortalıya Kurumca yapılan tedavi giderlerinin rücuan tahsili istemine ilişkin olup, Dairemizin 2012/ 14054-13639 sayılı bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda yazılı şekilde karar verilmiş ise de;Hukuk Genel Kurulu’nun 13.03.2013 gün 2012/10-1156 E. 2013/339 K. sayılı kararında da da belirtildiği üzere, …6111 sayılı Kanunun 59.maddesi ile 2918 sayılı Kanunun 98.maddesinde yapılan değişiklik ve 6111 sayılı Kanunun Geçici 1.maddelari birlikte gözetildiğinde; Kanunun yürürlük tarihinden önce meydana gelen trafik kazalarında, 2918 sayılı Kanunun 98.maddenin 2.fıkrası düzenlemesinden, primlerin aktarılmamış olması halinde sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı’nın sorumluluğunun devam edeceği anlamının çıkarılabileceği görülmekte ise de, bu hükmün aynı maddenin 3.fıkrası ile birlikte değerlendirildiğinde; maddenin, sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı’na eski hükümlere göre, rücu hakkı verdiği şeklinde değil, süresinde aktarılmayan primleri tahsil için takip yapabilme yetkisini verdiği, dolayısıyla, sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının, yapacağı aktarım ile prim aktarma borçlarının sona ereceği şeklinde anlaşılması gerekir. Buna karşılık aktarımın yapılmaması halinde, Kurumun ./.. -2- Esas No: 2013/18707 Karar No: 2013/17896 sigorta şirketine, Güvence Hesabına, işletene ve şoföre rücu hakkının devam edeceği şeklindeki düşünce, Kanun’un amacına uygun düşmeyecektir. Özellikle Yasa’da aktarım için üç yıllık bir sürenin öngörülmüş olması nedeni ile, aktarımın yapıldığı tarihe kadar sorumluluğun devam edeceğinin kabulü, 6111 sayılı Kanunun Geçici 1.maddede düzenlenen geçmiş dönemlerin prim ve katkı paylarının aktarımı hükmü fiilen uygulanamaz hale gelecektir. Bunun sonucunda da Kurum, geçmiş dönem için hem primleri ve katkı paylarını tahsil ederken aynı zamanda, zararını rücuan tahsil edebiliciği için sebepsiz zenginleşebilecektir. .. Sonuç olarak, Kurumun, süresinde aktarılmayan prim ve katkı payları için sigorta şirketlerine karşı 5510 sayılı Kanunun 89.maddesine göre takip yaparak tahsil yetkisi bulunduğu gözetildiğinde, trafik kazası nedeniyle sigortalıya yapılan tedavi giderleri için 6111 sayılı Kanu’nun 59.maddesi ile 2918 sayılı Kanu’nun 98.maddesinde yapılan değişikliğin yürürlük tarihi olan 25.02.2011 tarihinden itibaren, sigorta şirketlerine, Güvence Hesabına, sürücü ve işletene karşı, Kurumun rücu hakkının sona erdiğinin kabulü gerekir…“ Yukarıda belirtilen açıklamalar karşısında, bozma ilamımızda belirttiğimiz yasal düzenlemeler sonrasında, trafik kazaları sonucu genel sağlık sigortalılarına yapılan sağlık giderlerinin zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi limiti kapsamında kalan kısmı yönünden Kurumun rücu imkânının kalmadığı gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. O halde, davalılar Mehmet Tekin ve Kiraz Devlet Hast. İzafeten Sağlık Bakanlığı vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. S O N U Ç : Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılardan Mehmet Tekin’e iadesine, 01.10.2013 gününde oybirliği ile karar verildi. Başkan Üye Üye Üye Üye Süleyman Caner F.Arkan A.İnceman Ç.Şen T.Akdamar

Bir önceki yazımız olan MİT Hakkında Kanun Teklifi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.