Blog

Dava; tasfiyesi sonlanmış şirket ortağının, şirkete ait alacakların tahsili için açtığı alacak davasıdır. Davacının da ortağı olduğu şirketin son tescilinin 26.11.2012 tarihinde yapıldığı, şirketin 20.09.2011 tarihinde tasfiyeye girdiği, tasfiye kararının 21.09.2011 tarihinde tescil edildiği, ilanların yapılarak 1 yıl süre geçtiğinden tasfiyenin sonuçlandırıldığı ve şirketin tüzel kişiliğinin sicilden terkin edildiği belirlenmiştir. Tasfiye olan şirketin alacaklarının tahsilinin tamamlanmadan tasfiye sonu kapatıldığından davacı şirket ortağının tüzel kişiliğin ihyası isteminde hukuki yararı mevcuttur. Davacının talep ettiği alacak, kendisine ait olmayıp, şirket alacağı konumundadır. Mahkemece şirketin alacağını talep edebilmesi için ihya davası açılarak belgeleri sunması istenmiş, kendilerine süre verilmiş, buna rağmen davacı tarafından ihya davasının açılmayacağını, şirketin diğer ortağının ve tasfiye memurunun babası … olup, dava açılmadan taleplerinin değerlendirilmesini istemiştir. HMK 114/1d maddesi taraf ve dava ehliyetine sahip olunması bir dava şartıdır. Davacı sıfatı, dava konusu hakkın sahibine aittir. İlk derece mahkemesince, davacı tarafından ihyanın yapılmaması nedeniyle davacının tasfiye olmuş şirketin alacağını şahsi olarak talep etme hakkı olmadığı, davacının dava açmakta aktif husumet ehliyetinin bulunmadığı belirlenerek verdiği davanın reddine ilişkin kararında isabetsizlik yoktur.

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ: İSTANBUL 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ : 20/03/2018

NUMARASI : 2017/487 2018/364

DAVA : Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan)

İSTİNAF KARAR TARİHİ: 16/05/2019

Aktif husumet ehliyeti yokluğundan davanın reddine ilişkin hükmün davacı vekilince istinaf edilmesi üzerine düzenlenen rapor ve dosya kapsamı incelenip gereği görüşülüp düşünüldü;

DAVA: Davacı vekili; davalı ile müvekkilinin eski ortağı olduğu kapatılan … Ltd. Şti. ile davalı arasında ticari vekillik sözleşmesi imzalandığını, bu süreçte kapatılan şirkette çalışmış olan … ve … kendi istekleri ile iş ilişkisinin sonlandırıldığı, kapatılan … tarafından işçilik alacağı için ödeme yapılmadığı, davalının, adı geçenler … için 1.730,34 TL, … için 1.805,41 TL’ tahsil ettiğini, istenmesine rağmen geri ödemediği, tasfiye edilip kapanan şirketin eski ortağı … ortaklık öncesi davalı şirketin moda şubesinde personel olarak çalıştığı dönemde şahsi işlemlerinden dolayı davalıya 30.530,12- TL borçlandığı bu miktarın tasfiye edilen şirketten haksız olarak kesilerek iade edilmediğini, yine davalının müvekkiline 3.191,13- TL ayrıca borcu bulunduğunu, cari hesap ilişkisi nedeniyle alacaklı olduğunu, davalı yanca işçilik alacağına ilişkin kesilen kısımdan şimdilik 500- TL’nin, cari hesaptan … ortak olmasından önceki döneme ait şahsi işlemlerinden kaynaklı kesinti için şimdilik 1.000 TL ve 17.02.2011 tarihli ve 540865 nolu tediye makbuzuna yansımış ödemeden dolayı şimdilik 500 TL’nin davalıdan reeskont faizi ile tahsilini talep etmiştir.

CEVAP: Davalı vekili; davacının kendi adına veya kapatılan şirket adına aktif dava ehliyetinin bulunmadığını, adı geçen sözleşmeye göre dava açma hakkının şirkette bulunduğu, ortada alacaklı olan şirketin bulunmadığı, davanın yetkisiz mahkemede açılmış olup sözleşmeye göre İstanbul Mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğu, dava konusu alacağın belirlenebilir olup, fazlaya ilişkin hakkın saklı tutularak davanın açılamayacağını, dava dilekçesi eklerinin tebliğ edilmediği, acentelik sözleşmesi kapsamında borçlarının bulunmadığını, usulüne uygun yapılan kesintilerin talep edilemeyeceğini, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI: Mahkemece, davacının dava dışı tasfiye olmuş … Ltd. Şti. Ortağı olduğu, bu şirketin 26.11.2012 tarihinde son tescilinin yapıldığı, tasfiyesinin sona erdiği, davacıya verilen süre içerisinde ihya davası açılmadığı, tasfiye olunan şirket alacağına ilişkin açılan davada davacının aktif husumetinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın aktif husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ:Davacı vekili; , tasfiye olan şirketin diğer ortağı … babası olduğunu, babasının ve İTO’nın hasım gösterilerek ihya davası açılamayacağı, taraflar arasındaki ticari vekillik acentelik sözleşmesine göre bu davanın açılmasında engel olmadığını, ihya davasında da hukuki yarar bulunmadığını, alacağın bulunduğunu, kesintilerin cari hesap ekstresinde yer aldığını davanın belirsiz alacak davası olarak açıldığını, ihya davası açılmadığı gerekçesi ile verilen red kararının bozulmasını talep etmiştir.

GEREKÇE: Dava; tasfiyesi sonlanmış şirket ortağının, şirkete ait alacakların tahsili için açtığı alacak davasıdır. Davacının da ortağı olduğu …Ltd. Şti’nin son tescilinin 26.11.2012 tarihinde yapıldığı, şirketin 20.09.2011 tarihinde tasfiyeye girdiği, tasfiye kararının 21.09.2011 tarihinde tescil edildiği, ilanların yapılarak 1 yıl süre geçtiğinden tasfiyenin sonuçlandırıldığı ve şirketin tüzel kişiliğinin sicilden terkin edildiği belirlenmiştir. Tasfiye olan şirketin alacaklarının tahsilinin tamamlanmadan tasfiye sonu kapatıldığından davacı şirket ortağının tüzel kişiliğin ihyası isteminde hukuki yararı mevcuttur. Davacının talep ettiği alacak, kendisine ait olmayıp, şirket alacağı konumundadır. Mahkemece şirketin alacağını talep edebilmesi için ihya davası açılarak belgeleri sunması istenmiş, kendilerine süre verilmiş, buna rağmen davacı tarafından ihya davasının açılmayacağını, şirketin diğer ortağının ve tasfiye memurunun babası … olup, dava açılmadan taleplerinin değerlendirilmesini istemiştir. HMK 114/1d maddesi taraf ve dava ehliyetine sahip olunması bir dava şartıdır. Davacı sıfatı, dava konusu hakkın sahibine aittir. İlk derece mahkemesince, davacı tarafından ihyanın yapılmaması nedeniyle davacının tasfiye olmuş şirketin alacağını şahsi olarak talep etme hakkı olmadığı, davacının dava açmakta aktif husumet ehliyetinin bulunmadığı belirlenerek verdiği davanın reddine ilişkin kararında isabetsizlik olmadığından, davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM :Yukarıda açıklanan nedenlerle: Davacı vekilinin istinaf başvurusunun HMK ‘nun 353(1)b-1 maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE,Alınması gereken 44,40- TL istinaf karar harcından davacı tarafından peşin yatırılan 35,90- TL harcın mahsubu ile bakiye 8,50- TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda oy birliği ile HMK’nun 362(1)-a maddesi uyarınca kesin olmak üzere oy birliği ile karar verildi. 16/05/2019

Bir önceki yazımız olan 15 GÜN İÇİNDE ZAYİ BELGESİ TALEP EDİLMESİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.