Archives: Ağustos 2014

indir 3

Yargıtay, HMK 209. maddesindeki sahtecilik iddiası ile daha önce verdiği kararlardan döndü.Daha önce bu iddia ile takibin duracağını belirten Yargıtay,artık takibin durmayacağını,bu maddedeki ifadenin genel mahkemelerdeki davalarda senedin delil olarak kullanılamayacağına ilişkin olduğunu,icra takibine etkisi olamayacağını belirtti.       

T.C.Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2014/9285 K. 2014/11622 T. 21.4.2014

Takibin kesinleşmesi öncesi veya sonrasında takibe konu senedin sahteliğinin iddia edilmesi, HMK’nun 209. maddesi uyarınca takibin durdurulması sonucunu doğurmaz. Anılan hüküm, genel mahkemelerde  davalarla ilgili olarak senedin hiçbir işleme esas alınamayacağını, başka bir anlatımla delil olarak kullanılamayacağını öngörmekte olup, icra takibine etkisi yoktur. Somut olayda Asliye Ticaret Mahkemesineit davasında tedbiren t

Devamını Oku..

AnaSayfaSlide-3T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas Numarası  : 2013/5-1731, Karar Numarası : 2014/629

Taraflar arasındaki “kamulaştırmasız elatma nedeniyle tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Mersin 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nce dava şartı noksanlığı sebebiyle davanın reddine dair verilen 16.05.2012 gün ve 2012/33 E.-2012/204 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 5.Hukuk Dairesi’nin 14.11.2012 gün ve 2012/14948 E.-2012/22564 K. sayılı bozma ilamı ile;

(…Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.)

Mahkemece; idari yargının görevli olduğundan bahisle, dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Devamını Oku..

indir 3

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Esas Numarası: 2012/11-1312 Karar Numarası: 2013/99 Karar Tarihi: 26.03.2013

Temyiz Süresinin Başlangıcının Kabulü İlamda Temyiz Süresinin Başlangıcının Açıkça Gösterilmemesi Hak Sahibinin Hakkını Kullanmaktan Vazgeçmiş Sayılması Yerel Mahkeme Kararındaki Kanun Yolu Bildiriminin Yasal Ve Yeterli Olup Olmadığı

 

ÖZETİ:

Hukukta insan haklarının etkin kullanımıyla ilgili gelişmeler, hak aramanın önündeki engellerin kaldırılması zorunluluğu yönündedir. Örneğin, yasayı bilmemek mazeret kabul edilmediği halde, kimi hallerde zorunlu müdafilik kurumuna yer verilmesi, insanların hak aramada bilgi eksikliklerinin olabileceği gerekçesine dayanmaktadır. Böyle bir hukuki yaklaşım karşısında, sanığa yapılan tebligat konusu ilamda temyiz sür

Devamını Oku..

mali_suclari_arastirma_kurulu_genel_tebligi_h15532BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, şüpheli işlem bildirimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 27 ve 28 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamını Oku..

sgk_torba_yasasi_affi_cikti_maliye_bakani_sgk_yapilandirma_icin_ne_dedi_sgk_borclari_icin_son_durum_27_07_2014_torba_yasasi_haberleri_h224641

TBMM Genel Kurul’da, kamuoyunda “Torba Kanun Tasarısı” olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 17 maddesi daha kabul edildi.  Böylece Torba yasanın  99 maddesi kabul edilmiş oldu.   SGK AFFI dün kesinleşti, tüm yönleriyle SGK affının ayrıntıları ve püf noktaları..

G. CEZASI AFFI KESİNLEŞTİ: Tasarı, SGK borçlarını da yeniden yapılandırarak gecikme cezası ve gecikme zammını yeniden düzenliyor. Buna göre, 2014 Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmemiş sigorta primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi için hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

İlgili mevzuata göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi ile SGK tarafından takip  edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı da aynı kapsam içinde olacak.

30 Nisan 2014′e kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar, ihale konusu işlere ilişkin olan ve SGK tarafından işverene tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan özel nitelikteki inşaatlara ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri için de aynı imkandan yararlanılabilecek.

Devamını Oku..