Category: Genel

Workers14.01.2014 tarihinde meclise sunulmuş olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile; emekli aylıklarının güncel şartlara uyarlanması, prim gün sayısını doldurmuş olmalarına karşın emekli olamayan yaş mağdurlarının emekliliğe hak kazanmasının sağlanması, asgari ücret altında çalışan işçiler için neredeyse maaşlarının yarısına tekabül eden GSS prim ödemelerinin düşürülmesi, kıdem tazminatlarının güvence altına alınması ve emekli aylığı almakta olan vatandaşların aylık maaş artışlarında milli gelir artışından pay almaları gibi radikal değişiklikler öngörülmüştür.

Devamını Oku..

18.12.2013 tarihinde meclise sunulmuş olan 2/1918 esas numaralı ‘Türk Ceza Kanununda ve Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, kadınlara karşı kadın olmaları ve kişinin cinsel kimliği veya cinsel yönelimi sebebiyle işlenen suçlarda haksız tahrik hükümlerinin uygulanılmasının ve bu nitelikte suçlardan hüküm giyenlerin af müessesesinden yararlanmalarının önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Tasarının gerekçesi, yargının inisiyatifine bırakılmış olan haksız tahrik indiriminin uygulanmasında faillerin, ucu açık beyanlarda bulunarak tahrik indiriminden faydalanmasının önüne geçmek ve meselenin yargılama nezdinde görülmesinden ziyade, suçun en başta işlenmesinin önüne geçerek caydırıcılık yaratılması olarak izah edilmiştir.

Devamını Oku..

31853594-101-881-6648 sayılı ‘Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 5.12.2013 tarihinde meclise sunulmuştur.

Devamını Oku..

27.11.2013 tarihinde medyaya yansıyan ‘UYAP Skandalı’ üzerine ertesi gün meclise sunulan 28.11.2013 tarihli soru önergesi Sayın Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e yöneltilmiştir.

Devamını Oku..

5434 sayılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ ile ‘Din Hizmetleri sınıfına dahil il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, vaiz, imam hatip ve müezzin kadro ünvanları esas alınarak emekli aylığı ödenenlere, her ay emekli aylıklarıyla birlikte (3900) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar ek ödeme yapılması.’ 2.12.2013 tarihinde teklif edilmiştir. Yapılan kanun teklifinin mesneti olarak din görevlilerinin görevleri sırasında yoksulluk, emeklilik dönemlerinde ise açlık sınırında hayat sürdükleri, dolayısıyla da bu kanun teklifinin yasalaşmasının, eşitlik ve çalışma yaşamı barışı ilkelerine paralel bir uygulama olacağı ileri sürülmüştür.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ‘Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri’ başlıklı 311. Maddesinde, ‘hükmün insan haklarını ve ana hürriyetleri korumaya dair sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin ve bu aykırılığa dayandığının AİHM’in kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması halinde, AİHM kararının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde yargılamanın yenilenmesinin talep edilebilmesine ek olarak aynı imkanın Anayasa Mahkemesi kararlarında uygulanamamasının bireysel başvurunun amacına ters düşmesi nedeniyle, yargılamanın yenilenmesi yoluna Anayasa Mahkemesi kararları için de gidilebilmesi gerektiği gerekçesiyle 311. Maddede değişiklik yapılması ile ilgili olarak 05.12.2013 tarihinde kanun teklif verilmiştir.

Devamını Oku..