Category: Genel

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasına eklenecek bent ile sosyal devlet ilkesi uyarınca engelli vatandaşlarımız ile onlara bakmakla yükümlü olan ailelerine ticari otomobil alımlarında, su, elektrik ve doğalgaz hizmetlerinden yararlanmalarında KDV’den muaf tutulmalarını öngören kanun teklifi 23.09.2013 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuştur.

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.09.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kurulan şirketlerin kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kapsama dahil olan sermaye şirketlerinin, kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri öngörülmüştür. şirketler topluluğuna dahil olup da doğrudan bağımsız denetim kapsamında olmayan sermaye şirketleri ise yönetmelik ile internet sitesi açmakla yükümlü tutulmamıştır.

Devamını Oku..

Sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı işyerleri ile yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için uyulması gerekli asgari şartları belirleyen Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği 19.09.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

23/8/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ağaçlandırma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Hazine taşınmazları üzerinde özel ağaçlandırma, özel imar-ihya, özel erozyon kontrolü ve özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla ön izin verilmesine ve kiralama yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 358 numaralı Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak Yürürlüğe girmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Kanununun 17. maddesinin 1. Fıkrası b bendinin “Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar” başlığı altında düzenlenen ve KDV’den muaf tutulan hizmetler belirlenmiş olup kanunda yapılması teklif edilen değişiklik ile spor salonlarında üyeliklerde uygulanan katma değer vergisinin kaldırılması amaçlanmıştır.

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 28.06.2013 tarih 2013/7474 E. 2013/7488 sayılı kararı ile Ticareti terk hükümlerine muhalefet etmek suçundan sanık hakkında verilen beraat kararı Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle ilgili daireye gönderilmiş olup sanık hakkında verilen beraat kararının bozulmasına karar verilmiştir. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi kararında Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 14.02.2012 tarih ve 2011/505, 509, 513, 21.02.2012 tarih ve 2011/506, 510, 511 ve 621 esas sayılı dosyalarında, ticaret şirketlerinin müdür ve yetkililerinin ticareti terk suçunu işlemelerinin mümkün olduğuna karar verilmiş ve bu karar doğrultusunda uygulama yapılmasının uygun bulunduğu belirtilmiştir.

Devamını Oku..

Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanununda yapılması planlanan yasa teklifi ile doping kullanan sporcuların 4 yıl müsabakalardan men cezasıyla, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları, doping kullanımına müsaade eden antrenörlerin ve kulüp doktoru ve diğer sağlık personeli hakkında aynı cezaya hükmolunmasını öngören bir madde eklenmesi ve böylece spor müsabakalarının adına leke getirilmemesi ve doping kullanımının sporcunun sağlığına zararının önüne geçilmesi ve uygulanacak cezanın caydırıcı olması ile doping kullanımının engellenmesi amaçlanmış olup yasa teklifi 09.09.2013 tarihinde TBMM başkanlığına sunulmuştur.

Birçok vatandaşın malik sıfatıyla zilyet olduğu toprakları ve mülkleri ülkemizde varolan terör olayları nedeniyle terk etmek zorunda kaldığı, bu yerlerde yapılan kadastro çalışmaları sırasında ise bu kişilerin taşınmazlarda zilyetlik yapmadıkları ileri sürülerek taşınmazların hazine adına kaydedildiği ve bu durumun haksızlıklara yol açtığı gerekçesiyle Kadastro Kanunu’nun 17. maddesine eklenecek fıkra ile terör olayları nedeniyle oturmakta olduğu mahalden göç etmek zorunda kalan kişiler için terör olayları sürdükçe 14. maddedeki 20 yıllık sürenin aranılmamasını öngören yasa teklifi 06.09.2013 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.

Danıştay ve İdare mahkemelerinin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin hukuka aykırı olması şartlarını birlikte arayan 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanununun 27. maddesi ikinci fıkrasında değişiklik yapılarak şartlardan sadece birinin gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için sunulan yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.

Devamını Oku..

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren; belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması ya da belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi, sözleşme süresinin sona ermesinin objektif koşullara bağlı olduğu işlerde ve bu işlerde çalışanlara veya geçici iş ilişkisi kurulan işverene ait işyerinde geçici iş sözleşmesi ile çalışanların işyerindeki diğer çalışanlarla aynı düzeyde korunmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 23.08.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku..

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan internet alan adları tebliği  ve internet alan adları uyuşmazlık çözüm mekanizması tebliği 21.08.2013 tarihli resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku..

Kasten suç işlediği mahkemece hükme bağlanmış kişilerin, TCK md. 53 ile bazı hakları kullanmaktan mahkumiyet süresince yoksun bırakılması nedeniyle kayyım atanması durumunun zorunlu kıldığı zaman kaybının engellenmesi amacıyla maddeye eklenecek yeni fıkra ile hakkında mahkumiyet kararı verilen kimselere kararı veren mahkemece kayyım atanmasına karar verilmesine ilişkin kanun teklifi 19.08.2013 tarihinde TBMM sunulmuştur. Kanun teklifinin kabul edilmesi halinde hakkında mahkumiyet kararı sabit olan kişilerin bu süreçte karşılaşacakları icra takibi, boşanma, miras ve benzeri hukuki durumlarda avukatla temsil edilebilmesi için kayyım atanması gerekliliğinin neden olduğu zaman ve hak kaybının önüne geçilebilecektir.

Türk Medeni Kanununun 194 üncü maddesi, aile konutu üzerinde hak sahibi eşin konutla ilgili tasarruflarının geçerliliğini diğer eşin açık rızasına bağlamıştır. Buna göre eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Kanun hükmüne göre rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebileceği gibi aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eşe de tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteme hakkı tanınmıştır. Bunun yanında aile konutunun eşlerden biri tarafından kira sözleşmesi ile kiralanması halinde sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.

Devamını Oku..

Çiftçi belgesi olanların tarımda kullandıkları makine, teçhizat ve araçlar için satın aldıkları motorinin (mazot) özel tüketim vergisinden istisna tutulmasını öngören kanun teklifi 05.07.2013 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.

Devamını Oku..

6098 sayılı yeni borçlar kanununa göre fiil ehliyetine sahip olan her işçi, işverene karşı, sözleşmenin sona ermesinden sonra herhangi bir biçimde onunla rekabet etmekten, özellikle kendi hesabına rakip bir işletme açmaktan, başka bir rakip işletmede çalışmaktan veya bunların dışında, rakip işletmeyle başka türden bir menfaat ilişkisine girişmekten kaçınmayı yazılı olarak üstlenebilir.

Devamını Oku..