Author Archives: admin

AnaSayfaSlide-3T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas Numarası  : 2013/5-1731, Karar Numarası : 2014/629

Taraflar arasındaki “kamulaştırmasız elatma nedeniyle tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Mersin 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nce dava şartı noksanlığı sebebiyle davanın reddine dair verilen 16.05.2012 gün ve 2012/33 E.-2012/204 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 5.Hukuk Dairesi’nin 14.11.2012 gün ve 2012/14948 E.-2012/22564 K. sayılı bozma ilamı ile;

(…Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.)

Mahkemece; idari yargının görevli olduğundan bahisle, dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Devamını Oku..

indir 3

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Esas Numarası: 2012/11-1312 Karar Numarası: 2013/99 Karar Tarihi: 26.03.2013

Temyiz Süresinin Başlangıcının Kabulü İlamda Temyiz Süresinin Başlangıcının Açıkça Gösterilmemesi Hak Sahibinin Hakkını Kullanmaktan Vazgeçmiş Sayılması Yerel Mahkeme Kararındaki Kanun Yolu Bildiriminin Yasal Ve Yeterli Olup Olmadığı

 

ÖZETİ:

Hukukta insan haklarının etkin kullanımıyla ilgili gelişmeler, hak aramanın önündeki engellerin kaldırılması zorunluluğu yönündedir. Örneğin, yasayı bilmemek mazeret kabul edilmediği halde, kimi hallerde zorunlu müdafilik kurumuna yer verilmesi, insanların hak aramada bilgi eksikliklerinin olabileceği gerekçesine dayanmaktadır. Böyle bir hukuki yaklaşım karşısında, sanığa yapılan tebligat konusu ilamda temyiz sür

Devamını Oku..

mali_suclari_arastirma_kurulu_genel_tebligi_h15532BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, şüpheli işlem bildirimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 27 ve 28 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamını Oku..

sgk_torba_yasasi_affi_cikti_maliye_bakani_sgk_yapilandirma_icin_ne_dedi_sgk_borclari_icin_son_durum_27_07_2014_torba_yasasi_haberleri_h224641

TBMM Genel Kurul’da, kamuoyunda “Torba Kanun Tasarısı” olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 17 maddesi daha kabul edildi.  Böylece Torba yasanın  99 maddesi kabul edilmiş oldu.   SGK AFFI dün kesinleşti, tüm yönleriyle SGK affının ayrıntıları ve püf noktaları..

G. CEZASI AFFI KESİNLEŞTİ: Tasarı, SGK borçlarını da yeniden yapılandırarak gecikme cezası ve gecikme zammını yeniden düzenliyor. Buna göre, 2014 Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmemiş sigorta primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi için hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

İlgili mevzuata göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi ile SGK tarafından takip  edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı da aynı kapsam içinde olacak.

30 Nisan 2014′e kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar, ihale konusu işlere ilişkin olan ve SGK tarafından işverene tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan özel nitelikteki inşaatlara ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri için de aynı imkandan yararlanılabilecek.

Devamını Oku..

Ünal Hukuk BürosuDanıştay İdare Daireleri Genel Kurul Kararı                                     Esas: 2008/2826 Karar: 2013/687

İstemin Özeti : Danıştay Altıncı Dairesinin 20/06/2008 günlü, E:2008/1727, K:2008/4203 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması, davacı tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yanında davaya katılan tarafından, Danıştay Altıncı Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ise savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Temyiz isteminin kabulü ile Daire kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Devamını Oku..

 

Tavukat.jpg.C. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi

E: 2013/3893, K: 2013/4893, T: 11.07.2013

Sıra Cetveline Şikayet, Vekalet Ücreti Alacağı, Rüçhan Hakkı

Özet:     Avukat sözleşme ile kararlaştırılan ve hakim tarafından takdir olunan ücretinden dolayı, kendi çalışması sonucunda müvekkilinin muhafaza ettiği veya kazandığı mallar ve davadaki diğer taraftan ilam gereğince tahsil edilecek para yahut alınacak mallar üzerinde diğer alacaklılara nazaran rüçhan hakkına haizdir.

Rüçhan hakkı vekaletnamenin düzenlenme tarihine göre, vekaletname umumi ise iş sahibi adına ücret konusu işten dolayı ilk yapılan resmi başvurma tarihine göre sıra alır. Şikayetçinin iş sahibi adına ücret Konusu işten dolayı ilk yapılan resmi başvuru tarihi, davalının haczinden önce olduğundan davalı alacaklıya 1. sırada yer verilmesi isabetsiz olup, Avukatlık Kanunu nun 164/2 maddesindeki sınırlar kapsamında kalmak kaydıyla, şikayetçinin alacağının rüçhanlı olduğu gözetilerek, sıra cetveli düzenlenmelidir.

(1136 s. Av. K. m. 166/2, 164/2)

Devamını Oku..

 

danistayKANUNİ TEMSİLCİLERİN TÜZEL KİŞİLERİN VERGİ VE BUNA BAĞLI ALACAKLARDAN DOLAYI SORUMLULUKLARI, KANUNİ TEMSİLCİ OLDUKLARI SÜRE İLE SINIRLIDIR,TAKDİR KOMİSYONUNUN KDV İNDİRİM REDDİ YETKİSİ BULUNMADIĞI,ARSA KARŞILIĞI EDİNİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN SATIŞININ KDV’YE TABİ OLMADIĞI

Devamını Oku..

yargitay_buyuk_genel_kurulunun_is_durum_cizelgesi_ve_is_bolumu_karari_resmi_gazetede_yayinlandi_h12158Yargıtay 11. Ceza Dairesi Adalet Bakanlığı’nın başvurusu üzerine üç dosyada yaptığı incelemede bozma kararı verdi

Devamını Oku..

yarrgtay.jpg

Yeni yargı paketi olarak da anılan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’ nın 29-55 maddelerini içeren ikinci bölümü kabul edildi. Tasarıda yer alan;

Yargıtay yapısı, siyasi parti amblem ve rumuz kullanımı, Adalet Bakanlığı personelinin istihdamı, Sulh Ceza Mahkemeleri’ nin işleyişi, Başsavcı atama usullerinin değiştirilmesi gibi pek çok değişiklik kabul edildi. Sulh Ceza Mahkemelerinin Kaldırılması Kabul edilen tasarı ile Sulh Ceza Mahkemelerinin kaldırılarak, bu mahkemelerin görevlerinin Asliye Ceza Mahkemeleri’ne devredilmesi hususu düzenlenmiştir. Buna göre; soruşturma aşamasında hakim tarafından verilmesi gereken kararları almak, işleri yapmak ve bunlara karşı gerçekleşen itirazları incelemek amacıyla yalnızca Sulh Ceza Hakimliği kurulacak. Yargıtay Bakımından Değişiklikler Kabul edilen tasarı ile Yargıtay dairelerinin hukuk veya ceza dairesi olarak sayıları belirtilmeksizin toplam 38 daire olacağı, bunların kaçının hukuk, kaçının ceza dairesi olacağı ve bunlar arasındaki iş bölmüne Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından karar verileceği, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nu oluşturan daire başkanları ve üyelerin sayısının, daha katılımcı ve çoğulcu bir kurul oluşturulmasını sağlamak adına sekizden on ikiye çıkarılacağı, yedek üye sayılarının dörtten sekize yükseltileceği, böylece daha çok sayıda daire başkan ve üyelerinin Birinci Başkanlık Kurulu’nda temsilinin sağlanacağı, Başkanlar Kurulu’nun hazırladığı işbölümü karar tasarısı üzerinde, Büyük Genel Kurul’da değişiklik teklif edilebilmesi için gereken üçte bir oranın, onda bir şeklinde değiştirileceği düzenlenmiştir.

Devamını Oku..

yargitay_buyuk_genel_kurulunun_is_durum_cizelgesi_ve_is_bolumu_karari_resmi_gazetede_yayinlandi_h12158YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/19331 KARAR: 2013/28902

ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Genel haciz yoluyla takipte icra müdürlüğünce ihale bedelinin vergi dairesi alacağını dahi karşılamaması nedeniyle sıra cetveli yapılmamasına karar verilmiştir. Alacaklı vekili icra mahkemesine başvurusunda,vergi dairesinin alacağının taşınmazların aynından kaynaklanmadığını, kendi alacaklarının taşınmazların aynından kaynaklandığını, lehlerine vekalet ücreti takdir edilmediğini, vekalet ücretinin öncelikli alacaklardan olduğunu belirterek alacaklarının ödenmesini ve vekalet ücreti takdirini talep etmiştir. Mahkemece şikayet reddedilmiştir.

 

İcra İflas Kanunu’nun 140. maddesinde; “Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapar” hükmü yer almaktadır.

Devamını Oku..

indir 3

Yargıtay, ‘aldığı hizmetten yeterince yararlanamadığı gerekçesiyle’ sözleşmeyi tek taraflı fesheden bir kişi hakkında emsal olabilecek bir karara imza attı.

Yargıtay, ‘aldığı hizmetten yeterince yararlanamadığı gerekçesiyle’ sözleşmeyi tek taraflı fesheden bir kişi hakkında emsal olabilecek bir karara imza attı. Yerel mahkemenin ‘mağdur’ sayarak tazminat ödenmesine hükmettiği vatandaş, tazminattan mahrum bırakılıp sözleşmedeki hattın bedelini ödemeye mahkûm edildi.

Devamını Oku..

yargc.jpg

CMK’nın 100.maddesinin 1. fıkrası, 116.maddesinin 1. fıkrası ve 128. maddenin 1 fıkrası değiştirildi. 128. maddenin 2. fıkrasının a bendinin 10 numaralı alt bendi yürürlükten kaldırıldı ve maddeye 9. fıkra eklendi.

Devamını Oku..

adalet_bakanligi_kanunlar_genel_mudurluguden_avukatlik_kanunu_taslagi_tam_metni_h14048

 

KGM’ ünden Avukatlık Kanunu Taslağı görüşe sunulmuştur.

Devamını Oku..

Ünal Hukuk BürosuYARGITAY 13. Hukuk Dairesi                                            E: 2013/8602, K: 2013/18042

TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANAN BORÇLUNUN KALP KRİZİNDEN ÖLMESİ SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU BANKANIN SORUMLULUĞU KUSUR DURUMUNUN BELİRLENMESİ

Devamını Oku..

anayasa_mahkemesinin_zaman_bakimindan_yetkisi_h11654

Anayasa Mahkemesi , kamuoyunda tam gün yasası olarak bilinen düzenlemedeki tıp fakültelerindeki öğretim üyelerinin muayenehanelerinin 18 Nisan’a kadar kapatılmasını öngören hükümlerin yürürlüğünü durdurdu.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, “Tam Gün” düzenlemesini içeren yasanın yayınlandığı 18 Ocak 2014 tarihi itibariyle 2955 ve 2547 sayılı kanuna tabi görev yapanlardan serbest meslek faaliyetinde bulunanlar veya özel kuruluşlarda çalışanların 3 ay içerisinde faaliyetlerini sona erdirmeleri istenmiş, sona erdirmeyenlerin üniversite ile ilişiklerinin kesileceği bildirilmişti.

Devamını Oku..