Blog

Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 28/03/2016 tarih ve 2014/529-2016/79 sayılı kararın YARGITAYca incelenmesi davalı şirket vekili ve davalı TPE vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Sefa Er tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili şirketin 207552 sayılı “CERTICAN” ibareli ve bağışıklık sistemine etki eden ilaçlar emtiasında tescilli tanınmış markasının bulunduğunu, davalının kötüniyetli olarak müvekkilinin markasıyla karıştırılacak şekilde benzer olan 2012/69288 sayılı “Septican” ibareli marka başvurusunda bulunduğunu, müvekkili tarafından markası mesnet gösterilerek yapılan itirazlarının en son TPE YİDK kararıyla reddedildiğini, oysa müvekkili markasıyla davalı başvurusunun görsel ve işitsel olarak benzediğini ve karıştırılma ihtimali olduğunu, müvekkili markasının kendi etken maddesinin ismine dayanarak oluşturulmamış kuvvetli bir marka olduğunu, davalının ise başvurusunu etken maddeyi çağrıştırmak amacıyla değil, direk müvekkilin markasına benzerlik yaratmak amacıyla oluşturduğunu ileri sürerek TPE YİDK kararının iptaline, başvurunun tescili halinde 2012/69288 sayılı markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve DAVA ETMİŞTİR.

Davalı vekili; müvekkili başvurusuyla davacı markalarının benzer olmadığını, markaların hitap ettiği kullanıcı olarak değerlendirilen doktor ve eczacılar nezdinde iltibas ihtimalinin bulunmadığını savunarak davanın REDDİNİ İSTEMİŞTİR.

Davalı TPE vekili, YİDK kararının hukuka uygun olduğunu savunarak davanın REDDİNİ İSTEMİŞTİR.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davalının “Septican” ibareli başvurusuyla davacının “CERTICAN” ibareli tescilli markası arasında başvuru markasında 5. sınıfında yer alan “insan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi amaçlı kimyasal ürünler, kimyasal elementler” emtiası yönünden biçim, düzenleme ve tertip tarzı itibariyle görsel ve sescil olarak ortalama tüketicileri iltibasa düşürecek derecede bir benzerlik bulunduğu, her ne kadar ilaç markalarında ilacın doktor tarafından reçetelendirilip eczacı tarafından satılması söz konusu ise de hayatın olağan akışına göre eczanelerde sadece eczacı diplomasına sahip kişilerin çalışmadığı, eczacı kalfalarının doktor ve eczacı düzeyinde tıp bilgisine sahip olamayabilecekleri ve bu açıdan reçete edilen ilaçlardan “CERTICAN” ve “Septican” şeklinde mal benzerliği aynı olan ve aynı raflarda satılabilen bu ürünleri karıştırabilecekleri, ayrıca KHK’nin 8/4 maddesinin şartlarını oluşmadığı ve davalının kötüniyetinin ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüyle YİDK kararının kısmen iptaline ve davalı adına tescilli 2012/69288 başvuru sayılı markanın 5. sınıfta yer alan “insan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi amaçlı kimyasal ürünler, kimyasal elementler” emtiası yönünden markanın hükümsüzlüğüne KARAR VERİLMİŞTİR.

Kararı, davalı şirket vekili ve davalı TPE vekili TEMYİZ ETMİŞTİR.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı şirket vekili ve davalı TPE vekilinin tüm temyiz itirazları YERİNDE DEĞİLDİR.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı şirket vekili ve davalı TPE vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, istek halinde aşağıda yazılı 22,50 TL harcın temyiz eden davalı şirket ve davalı TPE’ye iadesine, 12.03.2018 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Bir önceki yazımız olan BOŞANMA DAVASININ KONUSUZ KALMASI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.