Blog

Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

YEREL MAHKEMECE, davanın reddine KARAR VERİLMİŞTİR.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; müvekkilinin davalı işverenliğe ait Aksaray’daki fabrikada işe başladığını ve iş akdinin feshedildiği güne kadar işçi olarak bu fabrikada çalıştığını, her zamanki gibi rutin bir şekilde çalışırken insan kaynakları uzmanı tarafından insan kaynakları bölümüne çağrılıp iş akdinin tazminatsız ve işsizlik maaşı alamayacak şekilde feshedileceği eğer bu şekilde iş akdinin feshedilmesini istemiyor ise kendilerine bir istifa dilekçesi yazıp vermesi gerektiğini beyan ettiğini, bu teklifi müvekkilinin kabul etmediğini bunun üzerine iş akdinin feshedildiğini, müvekkilinin iş akdinin feshini gerektiren herhangi geçerli bir neden olmadığını, iş akdinin gerçekte fesih nedeninin Anayasal bir hak olan sendika üyeliği ve sendikal faaliyet olduğunu beyanla feshin geçersizliğine davacının işe iadesine ve sendikal tazminata hükmedilmesini talep ve DAVA ETMİŞTİR.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının 23.05.2013 tarihinden 15/01/2015 tarihine kadar üretim destek elemanı olarak çalıştığını, davacının 13.08.2014 tarihinde izinsiz ve mazeretsiz olarak işe gelmemesi, 30.09.2014 tarihinde yasak olduğunu bildiği halde üretim alanında cep telefonu kullanması nedeniyle tutanaklar tutulup uyarı cezaları verildiği, en son 10.01.2015 tarihinde çalıştığı üretim alanına küçük tuvaletini yapması nedeniyle tutanak tutulup iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini, feshin sendikal nedene dayandığı iddiasının yerinde olmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini TALEP ETMİŞTİR.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davacının üretim yapılan yerde bir poşete küçük tuvaletini yaparak hijyen kurallarına ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davrandığı, iş sözleşmesinin haklı nedene dayandığı gerekçesiyle davanın REDDİNE VERİLMİŞTİR.

D) Temyiz:

Kararı davacı TEMYİZ ETMİŞTİR.

E) Gerekçe:

Somut uyuşmazlıkta davacının iş sözleşmesi, daha önce üretim alanında cep telefonu kullanması nedeniyle uyarı verildiği, 10.01.2015 tarihinde bölüm yöneticisine gelen şikayet doğrultusunda çalıştığı üniteye küçük tuvaletini yaptığı gerekçesiyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II maddesi UYARINCA FESHEDİLMİŞTİR.
Fesih öncesi davacının savunması alınmış, davacı savunmasında kronik böbrek rahatsızlığı bulunduğunu bu nedenle tedavi gördüğünü yüksek miktarda su içmesinin tavsiye edildiğini kendisinin de elinden geldiğince su içtiğini, 10.01.2015 tarihinde amirinin gelerek iki hafta önce işemişsin dediğini kendisinin de çok sıkıştığını ve lavabo uzak olduğu için küçük bir poşete işeyip poşeti attığını, olay nedeniyle özür dilediğini BEYAN ETMİŞTİR.

Davalı tarafından sunulan işyeri dosyasındaki sağlık kurulu raporuna göre davacının kronik böbrek yetmezliği hastalığının bulunduğu ve çalışma gücünün %69’unu KAYBETTİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. Davacının rahatsızlığı ve savunmasının aksini gösterir açık alana işediği yönünde bir delil de bulunmamasına göre davacının bu davranışının iş sözleşmesinin feshini gerektirir nitelikte olmadığından feshin geçersizliğine karar verilmesi gerekirken iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayandığının KABULÜ HATALIDIR.

Ayrıca davacı iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğini İDDİA ETMİŞTİR.

İş akdinin fesih bildiriminde gösterilenin aksine sendikal nedene dayandığını ileri süren davacı işçi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/2 ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25 inci maddesi uyarınca bu iddiasını ispatla YÜKÜMLÜDÜR.

Sendikal tazminat 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25’inci maddesinde düzenlenmiş, işçilerin işe alınmalarının, belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri veya belli bir sendikadaki üyeliği korumaları veya üyelikten istifa etmeleri şartına bağlı tutulamayacağı ilk fıkrada HÜKME BAĞLANMIŞTIR. Sözü edilen maddenin ikinci fıkrasında ise, işverenin, sendika üyesi olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma şartları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamayacağı KURALI GETİRİLMİŞTİR.

İşverenin, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25’inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca iş sözleşmesini sendikal nedenlerle feshetmesi halinde işçi, 4857 s. Kanunun 18, 20 ve 21 inci madde hükümlerine göre dava açma HAKKINA SAHİPTİR. İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğinin tespit edilmesi hâlinde, 4857 s. Kanunun 21 inci maddesine göre işçinin başvurusu, işverenin işe başlatması veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın sendikal tazminata karar verilir. Ancak işçinin işe başlatılmaması hâlinde, ayrıca 4857 s. Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tazminata hükmedilmez. İşçinin 4857 s. Kanunun yukarıdaki hükümlerine göre dava açmaması ayrıca sendikal tazminat talebini engellemez.

Dairemizce, sendikal tazminat davalarında ispat yükünün işçide olduğu hallerde, iş yerinde çalışan ve sendikaya üye olan işçilerin sayısı, hangi tarihlerde üye oldukları, üyelikten çekilen işçilerin olup olmadığı, iş yerinde çalışmakta olan işçilerin bulunup bulunmadığı, aynı dönemde yetki prosedürünün işletilip işletilmediği, iş yerinde önceki dönemlerde toplu iş sözleşmelerinin bağıtlanıp bağıtlanmadığı, yeni işçi alınıp alınmadığı ve alınmışsa yeni işçilerin sendikalı olup olmadığı gibi hususlarla, işverence ekonomik veya teknolojik nedenlere dayalı bir fesih yoluna gidilmesi durumunda teknik yönden bu durumun araştırılması gibi ÖLÇÜTLER BELİRLENMİŞTİR.

Dosya içeriğine göre mahkemenin, feshin sendikal nedene dayanmadığı yönündeki tespiti eksik araştırma ve İNCELEMEYE DAYANMAKTADIR.

Davacının üyesi olduğu sendika; davacının çalıştığı Aksaray’daki fabrikada 532 işçinin üye olduğunu bu işçilerden 90 işçinin sendikadan istifa ettiğini, istifa eden işçilerin davalı işyerinde çalışmaya devam ettikleri, Aksaray’daki fabrikada 2014 yılı Nisan ayında başlayan örgütlenme faaliyeti neticesinde 75 işçinin iş sözleşmesine son VERİLDİĞİNİ BİLDİRMİŞTİR. Sendikal nedenle işten çıkarıldığı belirtilen işçilerin iş sözleşmelerinin fesih tarihleri de sendika yazı EKİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

Fesih dönemi toplam kaç işçi çıkarıldığı araştırılmalı, bunun sendikalı olup işten çıkarılan işçilere oranı tespit edilmeli, ayrıca sendika üyeliğinden istifa ettiği belirtilen işçilerin listesi temin edilerek bu işçilerden işten çıkarılan olup OLMADIĞI SAPTANMALIDIR. Fabrika yetkilileri aleyhine sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçundan Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan kamu davasının sonucu da değerlendirilerek, dosyadaki tüm delillerle birlikte feshin sendikal nedene dayanıp dayanmadığı somut olarak TESPİT EDİLMELİDİR. Eksik araştırmayla yazılı şekilde karar VERİLMESİ HATALIDIR.

F) SONUÇ:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.04.2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Bir önceki yazımız olan TAPUSUZ OLAN TAŞINMAZIN TESCİLİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.