Blog

TMK’nın 309. maddesi; ”Evlat edinme, küçüğün ana ve babasının …sını gerektirir. ”…, küçüğün veya ana ve babasının oturdukları yer mahkemesinde sözlü veya yazılı olarak açıklanarak tutanağa geçirilir. Verilen …, evlat edinenlerin adları belirtilmemiş veya evlat edinenler henüz belirlenmemiş olsa dahi geçerlidir.” hükmü düzenlenmiş; 311. maddesi ise, ”Aşağıdaki hallerde ana ve babadan birinin …sı aranmaz: l-Kim olduğu veya uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunuyorsa, 2-Küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmiyorsa.” şeklindedir. Somut olayda TMK’nın 311. maddesi gereği …nın aranmaması gereken hallerden birinin gerçekleşmediği, davalı gerçek ana babanın evlat edinmeye …sının olmadığı anlaşıldığından; mahkemece, davanın reddine karar verilmesi yerine hatalı değerlendirme ile kabulü doğru görülmemiştir.

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalılar tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR

Davacılar vekili dilekçesinde, küçük …’in evlat edinilmesine karar verilmesini istemiş; mahkemece, davanın kabulüne KARAR VERİLMİŞTİR.

Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacıların, evlat edinilmek istenen 20.07.2001 doğumlu …’i doğumundan sonra yanıltıcı beyanla kendi nüfuslarına kaydettirdikleri, davalıların … Asliye Hukuk Mahkemesine açtıkları dava sonunda verilen 2011/392 – 2013/196 sayılı karar ile …’in nüfus kaydının düzeltilerek gerçek anne ve babasının hanesine kaydedildiği, eldeki davada ise davacıların evlat edinme kararı verilmesini istedikleri, mahkemece küçüğün doğduktan sonra davacıların yanında kaldığı, davacıları kendi ailesi görüp anne ve baba olarak bildiği, davacılarla yaşamak istediği, aralarında 18 yaştan fazla fark bulunduğu ve böylelikle TMK’nın 313. madesindeki koşullarının gerçekleştiğinden bahisle davanın kabulüne karar VERİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR.

TMK’nın 309 uncu maddesi; ”Evlat edinme, küçüğün ana ve babasının …sını gerektirir. ”…, küçüğün veya ana ve babasının oturdukları yer mahkemesinde sözlü veya yazılı olarak açıklanarak tutanağa geçirilir. Verilen …, evlat edinenlerin adları belirtilmemiş veya evlat edinenler henüz belirlenmemiş olsa DAHİ GEÇERLİDİR.” hükmü düzenlenmiş; 311 inci maddesi ise, ”Aşağıdaki hallerde ana ve babadan birinin …sı aranmaz: l-Kim olduğu veya uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunuyorsa, 2-Küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmiyorsa.” şeklindedir.

Somut olayda TMK’nın 311 inci maddesi gereği …nın aranmaması gereken hallerden birinin gerçekleşmediği, davalı gerçek ana babanın evlat edinmeye …sının olmadığı anlaşıldığından; mahkemece, davanın reddine karar verilmesi yerine hatalı değerlendirmeyle kabulü DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün HUMK’nın 428 inci maddesi gereğince BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nın 440/I maddesi gereğince YARGITAY Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve peşin harcın istek halinde temyiz edenlere iadesine,12.02.2018 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Bir önceki yazımız olan SIRA CETVELİNİN YAPILMASI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.