Blog

Kat Mülkiyeti Kanununun 16. maddesi gereğince kat malikleri anataşınmazın bütün ortak yerlerinde ortak mülkiyet hükümlerine göre paydaştırlar. Kanunun öngördüğü ortak mülkiyet kuralları doğrultusunda bir paydaş intifadan men edilmedikçe, diğer paydaşlara ecrimisil ödemekle yükümlü tutulamaz. İntifadan men edilme halinin varlığının kabulü için, ortak yeri işgal edip tekeline alan paydaşa, diğer paydaşların kendi paylarından yararlanma isteklerini bildirmiş olmaları gerekir. Paydaşlar arasında ecrimisil isteme hakkı ancak böyle bir bildirimden sonraki dönem için doğar ve buna karşın şagil ortak yerdeki haksız işgale son vermiş ise hakkında istenecek ecrimisilin başlangıcı bu bildirim (uyarı) tarihine göre belirlenir. Somut olayda mahkemece dava konusu alanın anayapının ortak alanı olup olmadığı, dosyasındaki yer ile dava konusu alanın aynı olup olmadığı; aynı ise intifadan men koşulunun gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilmemiştir. Mahkemece değinilen hususlar gözönünde tutularak ortak yeri haksız işgal ettikleri ileri sürülen davalı yana davacı tarafından yapılan bildirim günü saptanarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün YARGITAYca incelenmesi davacı ve davalı Arzu Ekşi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı vekili, dava dilekçesi ile; Adana ili, Çukurova ilçesi, Kurttepe mahallesinde tapuya kain 5782 ada 7 parsel üzerinde bulunan Ekşioğlu Sitesi B-Blok zemin kat 20 numaralı bağımsız bölüm dükkan tapuda Arzu Ekşi adına kayıtlı iken 27.01.2011 tarihinde davalı İsmet Renkliyüz’e satılıp zilyetliğinin devredildiğini, onaylı mimari projeye göre bu dükkanın alanı 16 m2 olması gerekirken dükkana ortak alandan 84 m2 ilave edilerek 100 m2 olarak 2007 yılından bu yana kullanıldığını veya kiraya verildiğini, Adana 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/358 E. – 2014/93 K. sayılı Kararı ile 84 m2’lik ortak kullanım alanının belirlendiğini ve eski hale getirmek için 3 ay süre verildiğini, apartmanın ortak alanının dükkan olarak haksız ve izin alınmadan kullanılması nedeniyle davalı Arzu’dan satış tarihi olan 27.01.2011 tarihinden geriye doğru 2 yıllık, ilk yıl için 4.000,00.-TL, ikinci yıl için 4.500,00.-TL, davalı İsmet’ten alış tarihi olan 27.01.2011 tarihinden dava tarihine kadar ilk yıl için 5.000,00.-TL, ikinci yıl için 5.500,00.-TL, 3. yıl için 6.000,00.-TL olmak üzere toplam: 25.000,00.-TL ecrimisil bedelinin işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan TAHSİLİNİ İSTEMİŞTİR.

Mahkemece davanın kısmen kabul, kısmen reddiyle 11.689,00.-TL’nin davalı İsmet Renkliyüz’den ve 5.655,00.-TL’nin davalı Arzu Ekşi’den olmak üzere toplam: 17.344,00.-TL ecrimisil bedelinin dava tarihi olan 25.03.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ayrı ayrı tahsiline karar verilmiş, hüküm davacı ve davalı Arzu Ekşi tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.
Dava konusu uyuşmazlık, ecrimisil TALEBİNE İLİŞKİNDİR.

Kat Mülkiyeti Kanununun 16 ncı maddesi gereğince kat malikleri anataşınmazın bütün ortak yerlerinde ortak mülkiyet hükümlerine göre paydaştırlar. Kanunun öngördüğü ortak mülkiyet kuralları doğrultusunda bir paydaş intifadan men edilmedikçe, diğer paydaşlara ecrimisil ödemekle yükümlü tutulamaz. İntifadan men edilme halinin varlığının kabulü için, ortak yeri işgal edip tekeline alan paydaşa, diğer paydaşların kendi paylarından yararlanma isteklerini bildirmiş OLMALARI GEREKİR. Paydaşlar arasında ecrimisil isteme hakkı ancak böyle bir bildirimden sonraki dönem için doğar ve buna karşın şagil ortak yerdeki haksız işgale son vermiş ise hakkında istenecek ecrimisilin başlangıcı bu bildirim (uyarı) tarihine göre belirlenir.

Somut olayda mahkemece dava konusu alanın anayapının ortak alanı olup olmadığı, Adana 3. Sulh Hukuk Mahkemesi 2012/358-2014/93 E.K. sayılı dosyasındaki yer ile dava konusu alanın aynı olup olmadığı; aynı ise intifadan men koşulunun gerçekleşip GERÇEKLEŞMEDİĞİ DEĞERLENDİRİLMEMİŞTİR.

Mahkemece yukarıda değinilen hususlar gözönünde tutularak ortak yeri haksız işgal ettikleri ileri sürülen davalı yana davacı tarafından yapılan bildirim günü saptanarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu davanın kısmen kabulüne karar verilmesi DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacı ve davalı Arzu Ekşi’nin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 17/04/2018 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Bir önceki yazımız olan AİLE KONUTU OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.