Blog

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkindir. Taraflar arasında 127.500,00 TL bedelli 01.04.2010 tarihli ve 87.000,00 TL bedelli tarihsiz iki sözleşme ile akdî ilişkinin kurulduğu yapılan imalâtlarla ilgili olarak davalı tarafından bu sözleşme bedelleri ile birlikte 127,500,00 TL ve 244.864,00 TL ödeme yapıldığı ihtilâfsızdır. Davacı sözleşmede belirtilen imalâtlar dışında imalâtlar yapıldığını iddia etmekte davalı ise tüm sözleşme dışı imalâtların bedellerinin ödendiğini iddia etmektedir. Kural olarak taraflar arasında düzenlenen sözleşmede sayılan imalâtların dışında yapılmış imalâtlar var ise bunların bedellerinin 6098 sayılı TBK’nın 526. maddesine göre vekâletsiz iş görme hükümlerine göre yapıldığı yıl piyasa fiyatlarına göre bedellerinin hesaplattırılması gerekir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporu bu konuda denetime açık olmadığından yapılması gereken iş, alınacak ek rapor ile sözleşme dışı yapılmış imalâtların yapıldığı yıl piyasa fiyatlarına göre bedellerinin hesaplattırılıp bulunacak bedele yazılı sözleşmelerdeki 127.500,00 TL ve 87.000,00 TL bedellerin eklenerek bulunacak bedelden ihtilâfsız ödemelerin mahsubu ile sonucuna göre karar verilmesinden ibarettir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkin olup mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davalı tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının REDDİ GEREKMİŞTİR.

2-Davacı davasında davalıyla aralarında düzenlenen 01.04.2010 tarihli sözleşmeyle toplam 5 daireden oluşan binanın kaba inşaatının yapımını 127.500,00 TL’ye, sonradan düzenlenen yazılı sözleşmeyle ince işlerin yapımını üstlendiğini, ancak işin devamı sırasında iş artışının gerçekleştiğini, davalının da talebiyle sözleşme dışı imalâtlar yaptığını, ilk sözleşmenin bedeli olan 127.500,00 TL’nin tamamının ödendiğini, ikinci sözleşmenin bedelinin 87.000,00 TL olmasına karşın kendisine 244.864,00 TL ödendiğini, ancak ödenen bedel dışında sözleşme dışı imalâtlar nedeniyle alacağı bulunduğunu belirterek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak 10.000,00 TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, yargılama sırasında talebini ıslah ederek 131.988,00 TL’SİNE ÇIKARMIŞTIR.

Davalı savunmasında davacıya ödenen 127.500,00 TL ve 244.864,00 TL ödemelerin yapılan işin tam karşılığı ve çok üstünde olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiş, mahkemece alınan bilirkişi raporuna göre yapılan işlerin bedelinin 511.224,84 TL olduğu, davalı tarafından kısmi ödeme yapıldığı, yapılan ve ödenmeyen işler bedelinin ve dolayısıyla davacının talep edebileceği alacağın 2010 yılı itibarı ile 136.742,42 TL, dava tarihi itibarı ile 170.905,52 TL olduğu gerekçesiyle davanın 131.988,00 TL üzerinden kabulüne KARAR VERİLMİŞTİR.

Taraflar arasında 127.500,00 TL bedelli 01.04.2010 tarihli ve 87.000,00 TL bedelli tarihsiz iki sözleşmeyle akdî ilişkinin kurulduğu yapılan imalâtlarla ilgili olarak davalı tarafından bu sözleşme bedelleriyle birlikte 127,500,00 TL ve 244.864,00 TL ödeme YAPILDIĞI İHTİLÂFSIZDIR. Davacı sözleşmede belirtilen imalâtlar dışında imalâtlar yapıldığını iddia etmekte davalı ise tüm sözleşme dışı imalâtların bedellerinin ödendiğini İDDİA ETMEKTEDİR. Kural olarak taraflar arasında düzenlenen sözleşmede sayılan imalâtların dışında yapılmış imalâtlar var ise bunların bedellerinin 6098 sayılı TBK’nın 526 ncı maddesine göre vekâletsiz iş görme hükümlerine göre yapıldığı yıl piyasa fiyatlarına göre bedellerinin HESAPLATTIRILMASI GEREKİR. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporu bu konuda denetime açık olmadığından yapılması gereken iş, alınacak ek raporla sözleşme dışı yapılmış imalâtların yapıldığı yıl piyasa fiyatlarına göre bedellerinin hesaplattırılıp bulunacak bedele yazılı sözleşmelerdeki 127.500,00 TL ve 87.000,00 TL bedellerin eklenerek bulunacak bedelden ihtilâfsız ödemelerin mahsubuyla sonucuna göre karar VERİLMESİNDEN İBARETTİR.

Açıklanan bu gerekçeyle kararın davalı yararına BOZULMASI GEREKMİŞTİR.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle kararın temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 20.02.2018 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Bir önceki yazımız olan İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.