Blog

Dava, mera komisyon kararının iptali istemine ilişkindir. 4342 sayılı Mera Kanununun 13/5. maddesi hükmü uyarınca, komisyon kararlarına karşı 30 günlük askı ilan süresi ve tebligatı gerektiren hallerde tebliğden itibaren 30 günlük süre içinde asliye hukuk mahkemesine, kadastro yapılan yerlerde ise kadastro mahkemesine dava açılabilir. Aynı yasanın 21/2 maddesinde ise tahsis kararlarında belirtilen haklara tahsislerin kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl geçtikten sonra tespitlerden önceki hukuki sebeplere dayanılarak itiraz edilemeyeceği ve bunlara karşı dava açılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Davacının talebi, … İl Mera Komisyonunun Kararıyla hali arazi vasfı ile Hazine adına kayıtlı taşınmazın mera olarak tespitine dair kararın iptali istemine ilişkin ise de, taşınmaz hakkında henüz mera tahsis kararı alınmadığı anlaşılmaktadır. Dava konusu taşınmazın bulunduğu yerde, tamamlanmış bir komisyon çalışması da bulunmamaktadır. Bu duruma göre, davacı aleyhine alınmış herhangi bir mera tahsisi bulunmadığından, bu aşamada davacının dava açmakta hukuki yararı olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi gerekir.

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 19.07.2010 gününde verilen dilekçeyle mera komisyon kararının iptali talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 25.11.2016 günlü hükmün YARGITAYca incelenmesi davacı ve asli müdahil vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, mera komisyon kararının iptali İSTEMİNE İLİŞKİNDİR.

Davalı, davanın REDDİNİ SAVUNMUŞTUR.

Mahkemece, davanın kısmen reddine, kısmen karar verilmesine yer olmadığına şeklinde HÜKÜM KURULMUŞTUR.

Hüküm, davacı vekili ve asli müdahil vekili tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

4342 sayılı Mera Kanununun 13/5 inci maddesi hükmü uyarınca, komisyon kararlarına karşı 30 günlük askı ilan süresi ve tebligatı gerektiren hallerde tebliğden itibaren 30 günlük süre içinde asliye hukuk mahkemesine, kadastro yapılan yerlerde ise kadastro mahkemesine dava açılabilir. Aynı yasanın 21/2 maddesinde ise tahsis kararlarında belirtilen haklara tahsislerin kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl geçtikten sonra tespitlerden önceki hukuki sebeplere dayanılarak itiraz edilemeyeceği ve bunlara karşı dava açılamayacağı hüküm ALTINA ALINMIŞTIR.

Somut olayda; davacının talebi, … İl Mera Komisyonunun 16.04.2010 tarihli ve 612 sayılı Kararıyla hali arazi vasfıyla Hazine adına kayıtlı taşınmazın mera olarak tespitine dair kararın iptali istemine ilişkin ise de, taşınmaz hakkında henüz mera tahsis kararı ALINMADIĞI ANLAŞILMAKTADIR. Dava konusu taşınmazın bulunduğu yerde, tamamlanmış bir komisyon çalışması DA BULUNMAMAKTADIR. Bu duruma göre, davacı aleyhine alınmış herhangi bir mera tahsisi bulunmadığından, bu aşamada davacının dava açmakta hukuki yararı olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken belirtildiği şekilde karar verilmesi BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.

SONUÇ: Yukarıda yazılı nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatıranlara iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
11.09.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir önceki yazımız olan DÜZELTME İŞLEMİNİN İPTALİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.