Blog

İşçiye ödenmesi gereken fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarından işyerini devreden işverenin, devralan işveren ile müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, bu mesuliyetinin devir tarihinden itibaren 2 yıl süreyle sınırlı olduğu gözetilmelidir.

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı E… Elektrik İnş. Nak. Tarım ve Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 

YARGITAY KARARI

Davacı vekili, müvekkili işçinin iş sözleşmesinin haklı sebep olmadan feshedildiğini, işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını TALEP ETMİŞTİR.

Davalılar davanın REDDİNİ SAVUNMUŞTUR.

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçeyle kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ve hafta tatili ücreti taleplerinin reddine; fazla çalışmayla ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarına yönelik taleplerin ise kabulüne KARAR VERİLMİŞTİR.

Kararı, davalı E… Elektrik İnş. Nak. Tarım ve Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili TEMYİZ ETMİŞTİR.

Taraflar arasında, fazla çalışmayla ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacakları noktasında UYUŞMAZLIK VARDIR.

Mahkemece, fazla çalışmayla ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı talepleri yönünden dava kabul edilerek, söz konusu alacakların davalı E… Elektrik İnş. Nak. Tarım ve Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’den tahsiline KARAR VERİLMİŞTİR. Eldeki davada, fazla çalışmayla ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı talepleri, devreden işveren davalı E… Elektrik İnş. Nak. Tarım ve Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’YE YÖNELTİLMİŞTİR. Devir tarihi 30.06.2013 olup, dava ise 14.08.2015 TARİHİNDE AÇILMIŞTIR. İşyerinin dava dışı işverene devredildiği tarihe kadar doğmuş bulunan fazla çalışmayla ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinden, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6 ncı maddesi uyarınca devreden davalı işverenle devralan işveren müştereken müteselsilen sorumlu olup, devreden açısından bu süre devir tarihinden itibaren iki yıl SÜREYLE SINIRLIDIR. Devir tarihinden sonraki çalışmalar sebebiyle doğan sözü edilen işçilik alacakları sebebiyle devreden işverenin sorumluluğunun OLMADIĞI AÇIKTIR. Somut olayda, devir tarihiyle dava tarihi arasında, iki yıllık sürenin GEÇTİĞİ AÇIKTIR. Bu halde, devreden işveren davalı E… Elektrik İnş. Nak. Tarım ve Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin fazla çalışmayla ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarından sorumluluğunun sona erdiğinin dikkate alınmadan hüküm tesis edilmesi hatalı olup, BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.03.2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan Nitelikli Dolandıcılık başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.