Blog

Grup şirketlerin borca batıklığının tespitinde, borcun asıl borçlu şirket pasifinde gösterilmesi, ayrıca borca kefil olan grup şirketin pasifinde kefil olunan bu borca yer verilmeden borca batıklığın hesaplanması ve bu şekilde yapılan hesaplama sonucu grup şirketin borca batık olmadığının tespiti halinde, bu şirketler bakımından iflasın ertelenmesi davasının reddine karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; 2008 yılında meydana gelen ekonomik krizin davacı şirketleri iflasın eşine getirdiğini, nakit akışlarının durduğunu, alınmış olan yeni işler bulunduğunu ve bu işlerden sağlanacak gelirlerle müvekkil şirketlerin borçlarının yapılandırmasının sağlanacağını, davacı şirketlerin tüm borçlarını ödeyecek vadeli alacaklarının olduğunu, davacı şirketlerin zora düştüklerini ve borca batık hale geldiklerini ileri sürerek, davacı şirketlerin İİK’nın 179 uncu maddesi gereğince iflaslarının bir yıl süreyle ertelenmesine karar verilmesini TALEP ETMİŞTİR.

Müdahiller, davanın REDDİNİ İSTEMİŞTİR.

Mahkemece iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacı şirketlerin borca batık durumda oldukları, iyileştirme projelerinin ciddi ve inandırıcı olduğu ve buna göre borca batıklıktan kurtulmalarının mümkün olduğu, şirketlerin mevcut iş hacmi itibariyle iflasının ertelenmesinin alacaklıların durumunu kötüleştirmeyeceği, erteleme sonucunda alacaklıların alacaklarına kavuşma ihtimalinin daha da artacağı gerekçesiyle, davanın kabulüne KARAR VERİLMİŞTİR.

Karar, müdahil T… İ… Bankası A.Ş. vekili tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, müdahil vekilinin davacı B… Boru ve Demir Mamülleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’ne yönelik temyiz itirazları YERİNDE GÖRÜLMEMİŞTİR.

2- Davacılar U… Boru Bağlantı Elemanları Endüstri Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İle B… Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye yönelik temyiz itirazlarına gelince; mahkemece bu şirketlerin de borca batık olduğu ve iyileştirme projesine göre borca batıklıktan kurtulma ihtimallerinin olduğu gerekçesiyle iflaslarının 1 yıl süreyle ertelenmesine karar verilmiş ise de şirketlerin borca batıklığının tespitinde izlenen yöntem DOĞRU OLMAMIŞTIR. Davacı şirketlerin grup şirketler olduğu dikkate alındığında, grup şirketler açısından kefalet ilişkisi borca batıklığın tespiti açısından kötüye kullanabilmekte ve bir borca ilişkin kefaletin birden fazla şirketin pasif hesabında gösterilmesi nedeniyle bir borçtan dolayı grup şirketlerin tamamı şirketler kayden borca batık HALE GELMEKTEDİR. Bu durumda, grup şirketlerde borcun asıl borçlu şirket pasifinde gösterilmesi, ayrıca borca kefil olan grup şirketin pasifinde kefil olunan bu borca yer verilmeden borca batıklığın hesaplanması ve grup şirketlerin bu şekilde yapılan hesaplama sonucu borca batık olmadığı tespit edilirse bu şirketler bakımından davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, müdahil T… İ… Bankası A.Ş. vekilinin davacı B… Boru ve Demir Mamülleri San. Tic. Ltd. Şti.’ne yönelik temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, diğer davacılara yönelik temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün, anılan müdahil yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.01.2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Bir önceki yazımız olan Haksız Tahrik başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.