Blog

Hamilelik sebebiyle yapılan fesih işleminin geçersiz bir fesih olup, bu durumun işçinin işe başlatılmaması durumunda ödenmesi gereken iş güvencesi tazminatında değerlendirilmesi, somut olayda da davacı işçinin iş akdinin işverence feshinin gerçekte davacının hamileliği nedeniyle yapıldığı ve feshin kötü niyetli olduğu anlaşıldığından, işe başlatmama tazminatının davacının 6 aylık brüt ücreti oranında belirlenmesi gerektiği gözetilmelidir.

Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

YEREL MAHKEMECE, davanın kabulüne KARAR VERİLMİŞTİR.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin davalıya bağlı işyerinde tıbbi tanıtım ve satış sorumlusu olarak 09.02.2011’den iş sözleşmesinin haksız feshedildiği 31.10.2014 tarihine kadar çalıştığını, performans düşüklüğü bahane edilerek yeterli olmayan gerekçelerle iş akdine son verildiğini, geçerli fesih için kanunen gerekli hususlara riayet edilmediğini ileri sürerek, feshin geçersizliğinin tespitini, müvekkilin işe iadesini ve yasal sonuçlarına HÜKMEDİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacı iddialarının haksız olduğunu, davacının sözleşmesinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda sözlü ve yazılı uyarılmasına rağmen durumunun düzelmemesinden dolayı alınan usulüne uygun kararla geçerli nedenle feshedildiğini savunarak, davanın REDDİNİ İSTEMİŞTİR.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının iş sözleşmesinin geçersiz nedenle feshedildiği gerekçesiyle davanın kabulüne KARAR VERİLMİŞTİR.

D) Temyiz:

Kararı taraf vekilleri TEMYİZ ETMİŞTİR.

E) Gerekçe:

Mahkemece davacının iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayandığı kanıtlanmadığı gerekçesiyle feshin geçersizliğine karar VERİLMESİ YERİNDEDİR.

Taraflar arasında, feshin hamilelik nedeniyle yapılıp yapılmadığı noktasında UYUŞMAZLIK BULUNMAKTADIR.

Hamilelik nedeniyle yapılan fesih işlemi, İş Kanunu’nun 18/3-d maddesi uyarınca geçersiz bir fesih olup işçinin işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken iş güvencesi TAZMİNATINDA DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

Yasanın 21 inci maddesinde, işverenin yaptığı feshin geçersizliğine ve işçinin iş iadesine karar verilmesine rağmen işçiyi işe başlatmayan işverenin, en az 4 aylık en çok 8 aylık ücret tutarındaki tazminatı, işçiye ödemesi gerektiği hüküm ALTINA ALINMIŞTIR.

Dosya içeriğine göre somut uyuşmazlıkta, özveriyle çalışmakta iken hamileliği nedeniyle haksız bir şekilde işine son verildiğini iddia eden davacının 25.09.2014 tarihinde amiri olan Gökhanla yaptığı görüşmede 5 haftalık gebeliği bulunduğunu bildirdiği ve 01.10.2014 tarihinde hastaneden aldığı gebelik takip belgesini 02.10.2014 tarihinde mail yoluyla amirine gönderdiği, işverence “işin gereklerini yerine getirmede yetersiz kaldığı” gerekçe gösterilerek 02.10.2014 tarihinde davacıya tebliğ edilen yazıyla savunmasının talep edildiği, davacının da aynı gün yazılı savunmasını sunduğu, ardından iş sözleşmesinin 31.10.2014 tarihinde işverence feshedildiği, davacı iddialarının davacı tanıkları tarafından doğrulandığı, savunmasının alınmasından önce hamilelik durumunun işverence bilindiğinin davalı tanıklarınca da doğrulandığı, gerçekte feshin davacının hamileliği nedeniyle yapıldığı ve işverence yapılan feshin kötü niyetli OLDUĞU ANLAŞILMAKTADIR. Bu itibarla, işe başlatmama tazminatının davacının 4 aylık brüt ücreti oranında belirlenmesi DOĞRU BULUNMAMIŞTIR. Bu tazminatın fesih nedenine göre davacının 6 aylık brüt ücreti oranında belirlenmesi dosya içeriğine UYGUN DÜŞECEKTİR.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca, Dairemizce hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar VERİLMESİ GEREKMİŞTİR.

HÜKÜM :

Yukarda açıklanan gerekçeler ile;

1- Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2- Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,

3- Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi ve fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 6 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,

4- Davacının işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,

5- Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6- Davacı tarafından yapılan 415.20 TL. yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

7- Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 1.800,00 TL. vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

8- Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgiliye iadesine,

Kesin olarak 17.11.2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan Nişanın Bozulması başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.